Вие сте тук

Покана за изразяване на интерес за членове на съвместния Апелативен съвет на трите европейски надзорни органа за сектора на финансовите услуги

Дата на публикуване: 
сряда, 1 Февруари, 2017 - 10:30
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 1 февруари е публикувана покана за изразяване на интерес за назначаване на членове на съвместния Апелативен съвет на трите европейски надзорни органа за сектора на финансовите услуги (Европейския орган за ценни книжа и пазари, Европейския банков орган и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване).

Европейският банков орган (ЕБО), Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) и Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) съставляват европейските надзорни органи за сектора на финансовите услуги и членуват в Европейската система за финансов надзор.

Сред техните цели в съответните им области на компетентност са:

 • постигането на надеждно, ефективно и съгласувано равнище на регулиране и надзор;
 • осигуряването на почтеност, прозрачност, ефикасност и правилно функциониране на финансовите пазари;
 • засилването на международната надзорна координация;
 • предотвратяването на регулаторния арбитраж и насърчаването на създаването на еднакви условия на конкуренция;
 • гарантиране на целесъобразното регулиране и надзор върху поемането на рискове;
 • подобряването на защитата на потребителите.

Освен това ЕОЦКП осъществява надзор върху агенциите за кредитен рейтинг и регистрите на трансакции в рамките на ЕС и изпълнява задачи във връзка с извънборсовите деривати и късите продажби на ценни книжа.

Съвместният Апелативен съвет се състои от шест членове и шест заместници (по двама членове и двама заместници, определени от всеки орган). Те се ползват с отлична репутация и имат доказани знания и професионален опит, в т.ч. опит в надзорната дейност, на достатъчно високо ниво в областта на банковото дело, застраховането, професионалното пенсионно осигуряване, пазарите на ценни книжа или други финансови услуги. Не може да участват настоящи служители на компетентните органи или на други национални институции или институции на Съюза, вземащи участие в дейностите на органите.

Членовете на Апелативния съвет трябва да бъдат независими при вземането на решенията си. Те не могат да бъдат обвързани от никакви инструкции.

Апелативният съвет определя своя председател.

Мандатът на членовете на Апелативния съвет е пет години. Той може да бъде еднократно подновен.

Критерии за допустимост при кандидатстване

Към крайния срок за подаване на заявленията кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

 • да са граждани на държава-членка на Европейския съюз;
 • да не са служители на компетентните национални надзорни органи или на други национални институции или институции на Съюза, вземащи участие в дейностите на органите;
 • да не са членове на групите от заинтересовани лица към органите;
 • да са завършили успешно пълен курс на университетско обучение по право, икономика или друга относима към работата на органите специалност, удостоверено с диплома за съответната степен, с обичайна продължителност от четири или повече години и даващо право на следдипломно обучение; или
 • да са завършили успешно пълен курс на университетско обучение по право, икономика или друга относима към работата на органите специалност, удостоверено с диплома за съответната степен, с обичайна продължителност от три години, и да имат допълнително една година относим професионален опит; или
 • да са придобили квалификация за упражняване на професионална дейност като адвокат в държава членка;
 • да имат най-малко 20 години професионален опит, относим към банковото дело, застраховането, професионалното пенсионно осигуряване, пазарите на ценни книжа или други финансови услуги (придобит след получаване на университетската диплома или дипломата и опита, посочени по-горе). Този опит може да включва разработването на политики и осъществяването на надзорна дейност.

Подаване на заявления за кандидатстване

На посочения по-долу адрес трябва да се изпратят мотивационно писмо и автобиография. За предпочитане е автобиографията да бъде съставена по европейския образец за автобиографии. На този етап не е необходимо да се изпращат заверени копия на удостоверения за придобити степени/дипломи, препоръки, доказателства за професионален опит и т.н., но те трябва да бъдат представени при поискване на по-късен етап от процедурата.

Попълненото заявление за кандидатстване, състоящо се от мотивационно писмо и автобиография, трябва да се изпрати с препоръчано писмо не по-късно от 1 март 2017 г., което се удостоверява чрез пощенското клеймо, на следния адрес:

The European Commission
DG FISMA-ESAs – Board of Appeal
Office: SPA2 08/056
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

или да бъде доставено чрез куриер в срок до 1 март 2017 г. на следния адрес:

The European Commission
DG FISMA-ESAs – Board of Appeal
Office: PA2 08/056
c/o Courrier Central
Avenue du Bourget 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Върху плика трябва ясно да бъде написано „CONFIDENTIAL –  DO NOT OPEN“;

или да бъде получено в предназначената за целта електронна пощенска кутия: FISMA-ESA-BOARD-OF-APPEAL@ec.europa.eu

до полунощ на 1 март 2017 г., което се удостоверява чрез уведомлението за получаване (ако заявлението се изпраща по електронната поща, препоръчително е да се изпрати един екземпляр и чрез препоръчано писмо, ако не бъде получено уведомление за получаване).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за изразяване на интерес за назначаване на членове на съвместния Апелативен съвет на трите европейски надзорни органа за сектора на финансовите услуги  (402.04 KB, PDF)