Вие сте тук

Покана за изразяване на интерес за членове на съвместния Апелативен съвет на трите европейски надзорни органа за сектора на финансовите услуги

сряда, 1 Февруари, 2017 - 10:30
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 1 февруари е публикувана покана за изразяване на интерес за назначаване на членове на съвместния Апелативен съвет на трите европейски надзорни органа за сектора на финансовите услуги (Европейския орган за ценни книжа и пазари, Европейския банков орган и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване).

Европейският банков орган (ЕБО), Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) и Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) съставляват европейските надзорни органи за сектора на финансовите услуги и членуват в Европейската система за финансов надзор.

Сред техните цели в съответните им области на компетентност са:

 • постигането на надеждно, ефективно и съгласувано равнище на регулиране и надзор;
 • осигуряването на почтеност, прозрачност, ефикасност и правилно функциониране на финансовите пазари;
 • засилването на международната надзорна координация;
 • предотвратяването на регулаторния арбитраж и насърчаването на създаването на еднакви условия на конкуренция;
 • гарантиране на целесъобразното регулиране и надзор върху поемането на рискове;
 • подобряването на защитата на потребителите.

Освен това ЕОЦКП осъществява надзор върху агенциите за кредитен рейтинг и регистрите на трансакции в рамките на ЕС и изпълнява задачи във връзка с извънборсовите деривати и късите продажби на ценни книжа.

Съвместният Апелативен съвет се състои от шест членове и шест заместници (по двама членове и двама заместници, определени от всеки орган). Те се ползват с отлична репутация и имат доказани знания и професионален опит, в т.ч. опит в надзорната дейност, на достатъчно високо ниво в областта на банковото дело, застраховането, професионалното пенсионно осигуряване, пазарите на ценни книжа или други финансови услуги. Не може да участват настоящи служители на компетентните органи или на други национални институции или институции на Съюза, вземащи участие в дейностите на органите.

Членовете на Апелативния съвет трябва да бъдат независими при вземането на решенията си. Те не могат да бъдат обвързани от никакви инструкции.

Апелативният съвет определя своя председател.

Мандатът на членовете на Апелативния съвет е пет години. Той може да бъде еднократно подновен.

Критерии за допустимост при кандидатстване

Към крайния срок за подаване на заявленията кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

 • да са граждани на държава-членка на Европейския съюз;
 • да не са служители на компетентните национални надзорни органи или на други национални институции или институции на Съюза, вземащи участие в дейностите на органите;
 • да не са членове на групите от заинтересовани лица към органите;
 • да са завършили успешно пълен курс на университетско обучение по право, икономика или друга относима към работата на органите специалност, удостоверено с диплома за съответната степен, с обичайна продължителност от четири или повече години и даващо право на следдипломно обучение; или
 • да са завършили успешно пълен курс на университетско обучение по право, икономика или друга относима към работата на органите специалност, удостоверено с диплома за съответната степен, с обичайна продължителност от три години, и да имат допълнително една година относим професионален опит; или
 • да са придобили квалификация за упражняване на професионална дейност като адвокат в държава членка;
 • да имат най-малко 20 години професионален опит, относим към банковото дело, застраховането, професионалното пенсионно осигуряване, пазарите на ценни книжа или други финансови услуги (придобит след получаване на университетската диплома или дипломата и опита, посочени по-горе). Този опит може да включва разработването на политики и осъществяването на надзорна дейност.

Подаване на заявления за кандидатстване

На посочения по-долу адрес трябва да се изпратят мотивационно писмо и автобиография. За предпочитане е автобиографията да бъде съставена по европейския образец за автобиографии. На този етап не е необходимо да се изпращат заверени копия на удостоверения за придобити степени/дипломи, препоръки, доказателства за професионален опит и т.н., но те трябва да бъдат представени при поискване на по-късен етап от процедурата.

Попълненото заявление за кандидатстване, състоящо се от мотивационно писмо и автобиография, трябва да се изпрати с препоръчано писмо не по-късно от 1 март 2017 г., което се удостоверява чрез пощенското клеймо, на следния адрес:

The European Commission
DG FISMA-ESAs – Board of Appeal
Office: SPA2 08/056
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

или да бъде доставено чрез куриер в срок до 1 март 2017 г. на следния адрес:

The European Commission
DG FISMA-ESAs – Board of Appeal
Office: PA2 08/056
c/o Courrier Central
Avenue du Bourget 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Върху плика трябва ясно да бъде написано „CONFIDENTIAL –  DO NOT OPEN“;

или да бъде получено в предназначената за целта електронна пощенска кутия: FISMA-ESA-BOARD-OF-APPEAL@ec.europa.eu

до полунощ на 1 март 2017 г., което се удостоверява чрез уведомлението за получаване (ако заявлението се изпраща по електронната поща, препоръчително е да се изпрати един екземпляр и чрез препоръчано писмо, ако не бъде получено уведомление за получаване).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за изразяване на интерес за назначаване на членове на съвместния Апелативен съвет на трите европейски надзорни органа за сектора на финансовите услуги  (402.04 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.