Вие сте тук

Покана за предложения в областта на Механизма за свързване на Европа

Дата на публикуване: 
сряда, 8 Февруари, 2017 - 10:20
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 8 февруари е публикувано обявление, че Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ на Европейската комисия отправя покана за представяне на предложения (МСЕ-Транспорт-Смесено финансиране-2017 (Общ пакет) за отпускане на безвъзмездни средства. Предложенията трябва да са в съответствие с приоритетите и целите, определени в Многогодишната работна програма за финансова помощ в областта на Механизма за свързване на Европа (МСЕ), сектор „Транспорт“.

Поканата се отнася до представяне на предложения за проекти от общ интерес, съчетаващи безвъзмездни средства по МСЕ с финансиране от Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейската инвестиционна банка, национални насърчителни банки или инвеститори от частния сектор. Целта е да се привлече в максимална степен допълнително финансиране и капитал при изпълнението на проекти, като в същото време се спазва принципът на некумулативно отпускане. Индикативният бюджет по поканата е 1 млрд. евро.

Съществуват два крайни срока за представяне на предложенията:

  • 14 юли 2017 г., (17:00:00 ч. брюкселско време)
  • 30 ноември 2017 г. (17:00:00 ч. брюкселско време).

Съответната документация по поканата е на разположение на уебсайта на Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“.

В Официалния вестник на ЕС от 19 октомври е публикувана поправка към поканата на следния адрес:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-blending-map-call

В Официалния вестник на ЕС от 8 ноември е публикувана поправка към поканата на следния адрес:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-blending-map-call