Вие сте тук

Комисията предлага повече прозрачност и отчетност в процедурите за изпълнение на законодателството на ЕС

сряда, 15 Февруари, 2017 - 14:42

Днес Комисията предложи изменения на Регламента относно комитологията с цел повишаване на прозрачността и отчетността в процедурите за изпълнение на законодателството на ЕС.

По този начин се изпълнява обещанието, дадено през септември 2016 г. от председателя на Комисията Юнкер в речта му за състоянието на Съюза, когато той заяви: „Не е редно, когато държавите от ЕС не могат да се споразумеят помежду си дали да забранят употребата на глифозат в хербицидите, Парламентът и Съветът да принуждават Комисията да вземе решение. Затова ще променим тези правила.“

Пакетът от четири целенасочени изменения ще повиши прозрачността по отношение на позициите на държавите членки, ще позволи по-добри политически насоки и ще осигури по-добра отчетност в процеса на вземане на решения. Четирите предложени мерки са:

  • промяна на правилата за гласуване в последния етап от процедурата по комитология (апелативния комитет), така че да се вземат предвид единствено гласовете „за“ или „против“ даден акт. По този начин ще се намали броят на гласувалите с „въздържал се“, както и случаите, в които комитетът не е в състояние да изрази становище и Комисията е принудена да действа без ясен мандат от държавите членки;
  • ангажиране на министрите на отделните държави, като на Комисията се предостави възможността повторно да сезира апелативния комитет на равнище министри, ако националните експерти не изразят становище; по този начин ще се гарантира, че деликатните в политическо отношение решения се обсъждат на подходящото политическо равнище;
  • повишаване на прозрачността при гласуването на равнище апелативен комитет чрез оповестяване на вота на представителите на държавите членки;
  • осигуряване на политически принос, като на Комисията се предостави възможността да отнесе въпроса до Съвета за становище, ако апелативният комитет не е в състояние да заеме позиция.

Системата на комитологията функционира добре по отношение на повечето решения. При все това, в редица важни и деликатни случаи от последните години държавите членки не успяха да постигнат мнозинството, необходимо за приемането или отхвърлянето на някои проекти на актове - т.нар. сценарий „без становище“. В такива случаи отговорността за вземането на окончателно решение пада върху Комисията, като я задължава да вземе решение без ясна политическа подкрепа от държавите членки. През 2015 и 2016 г. Комисията беше правно задължена да приеме 17 акта относно употребата на чувствителни продукти и вещества, като например глифозат или генетично модифицирани организми (ГМО), макар държавите членки да не постигнаха съгласие нито за приемане, нито за отхвърляне на тези решения.

Това предложение бе обявено като една от ключовите нови инициативи в работната програма на Комисията за 2017 г. Понастоящем то ще бъде изпратено на Европейския парламент и на Съвета.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.