Вие сте тук

ЕК подобрява условията за финансиране на изследователи, чиито проекти са със средства от ЕС

вторник, 28 Февруари, 2017 - 12:44

Изследователи, работещи върху научноизследователски и иновационни проекти, финансирани от ЕС, ще получават заплата, която ще се равнява най-малко на сумата, която биха получавали, ако работеха върху национален проект, като ще имат възможност да получават допълнителен бонус до 8 000 евро на година.

Това вече е гарантирано според последните изменения на разпоредбите на програмата за научни изследвания и иновации в ЕС "Хоризонт 2020“, представени от ЕК. В някои страни неравнопоставеността между европейски и национални проекти създаде пречки за участие на изследователи в програмата "Хоризонт 2020“.

Европейският комисар по въпросите на изследванията, науката и иновациите г-н Карлош Моедаш заяви: "Беше намерено решение на този сериозен проблем, чрез което се улеснява участието на всички изследователи от ЕС в рамките на програмата "Хоризонт 2020“. Промените ще доведат до намаляване на разликите в заплатите на изследователите, работещи по финансирани от ЕС проекти, и в крайна сметка ще помогне на страните да задържат най-добрите си таланти. Това доказва важността, която отдаваме на разпространението на върховите постижения и преодоляването на разликите в областта на иновациите“.

Комисията реши проблема, като коригира определението за заплата в типовото споразумение за отпускане на безвъзмездни средства по "Хоризонт 2020“ и го приведе в съответствие с националната практика. В програмата определението за основна заплата и допълнително възнаграждение се  използва за изчисляване на  разходите за персонал, които подлежат на възстановяване.

Според новото по-широко  определение някои от допълнителните бонуси, които изследователите по-рано получаваха като допълнително възнаграждение, сега ще бъдат третирани като част от основната им заплата, до размера, който  биха получили при работа по проект с национално финансиране. В допълнение, правилата за участие в "Хоризонт 2020“ все още позволяват изплащането на допълни бонуси до 8000 евро на човек годишно при определени условия.

Преди тази промяна разпоредбите на "Хоризонт 2020“ оказаха непредвидени странични ефекти върху изследователите от страни, където основната заплата е ниска, а заплащането  по проекти с национално финансиране  се завишава чрез по-големи бонуси. В своя реч през ноември 2016 г. комисар Моедаш обеща да реши този проблем. Новите мерки ще се прилагат със задна дата за всички текущи споразумения за безвъзмездни средства по "Хоризонт 2020“.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.