Вие сте тук

Съветът на ЕС: Необходимо е спешно да се ускори цялостният напредък в България

сряда, 8 Март, 2017 - 11:13

Съветът на ЕС (формат Общи въпроси) прие заключения относно Механизма за сътрудничество и проверка на Европейската комисия, засягащ България и Румъния. Съветът приветства докладите на Комисията относно напредъка, постигнат в България и Румъния по линия на механизма. Съветът поздравява Комисията за извършената работа, включително общата оценка на постигнатия напредък след присъединяването на България и Румъния към ЕС през 2007 г., и подкрепя балансирания и обективен анализ.

Съветът цени продължаващото добро сътрудничество на България и Румъния с Комисията и с останалите държави членки в рамките на механизма. Съветът насърчава България и Румъния да изпълнят ключовите препоръки, набелязани в докладите на Комисията, чието спазване би довело до временното успешно приключване на отделните показатели, освен ако събитията в страните не доведат до ясен обрат в хода на напредъка.

Като потвърждава предходните си заключения, Съветът приветства докладите на Комисията относно напредъка, постигнат в България и Румъния по линия на механизма за сътрудничество и проверка. В този контекст Съветът цени продължаващото добро сътрудничество на България и Румъния с Комисията и с останалите държави членки в рамките на механизма. Съветът поздравява Комисията за извършената работа, включително общата оценка на постигнатия напредък след присъединяването на България и Румъния към ЕС през 2007 г., и подкрепя балансирания и обективен анализ.

Съветът насърчава България и Румъния да изпълнят ключовите препоръки, набелязани в докладите на Комисията, чието спазване би довело до временното успешно приключване на отделните показатели, освен ако събитията в страните не доведат до ясен обрат в хода на напредъка. При условие че всички показатели бъдат изпълнени необратимо, впоследствие механизмът ще бъде приключен. Съветът припомня, че скоростта на процеса ще зависи единствено от това колко бързо България и Румъния ще могат да изпълнят показателите.

Съветът изтъква отново, че се придържа към ценностите и принципите на ЕС.

Ефективното осъществяване на реформите с акцент върху устойчивите резултати и убедителните и проверими постижения продължава да бъде от съществено значение, за да се гарантира, че всички граждани могат да се възползват напълно от възможностите, които дава членството в Съюза. Като взема предвид последните десет години на реформи в България и Румъния, Съветът изтъква необходимостта от необратим напредък с оглед на успешното изпълнение на съответните показатели и постигането на крайните цели. В този контекст Съветът настойчиво изтъква необходимостта от широка и недвусмислена политическа подкрепа за реформите и от ефективно изпълнение на препоръките.

Съветът отчита, че са предприети някои окуражителни стъпки за изпълнението на шестте показателя, определени за България, въпреки че все пак е необходимо спешно да се ускори цялостният напредък в България. Положителното развитие в законодателен план по отношение на съдебната реформа е забележително, както и значителният напредък в борбата срещу организираната престъпност. Гарантирането на трайно прилагане на важните всеобхватни стратегии за реформи на съдебната система и за борба с корупцията, постигането на убедителни постижения и наблюдението на допълнителни конкретни резултати продължават да са от ключово значение.

На основата на вече постигнатия напредък Съветът настойчиво приканва за решително ускоряване на усилията, необходими за цялостно изпълнение на всички препоръки на Комисията, посочени в доклада. Макар Съветът да приветства изразения от правителството политически ангажимент за реформи, за пълното изпълнение на всички тези препоръки е нужно да се укрепи и засили цялостната политическа воля и Съветът очаква конкретни мерки и осезаем и необратим напредък преди следващия доклад на Комисията.

Както беше посочено, в оценката на Комисията се набелязват ключовите оставащи стъпки с оглед да се гарантира, че целите на механизма са напълно постигнати. Във връзка със съдебната реформа следва да се положат специални усилия, за да се гарантира прозрачен избор на бъдещия Висш съдебен съвет (ВСС), да се установи практика назначаването на висши съдебни длъжности да бъде прозрачно и да се основава на качествата на кандидатите, като това следва да важи и за предстоящото назначаване на нов председател на Върховния административен съд, да се подобри функционирането на Инспектората към ВСС (ИВСС), да се подобри допълнително дейността на прокуратурата и да се укрепи нормативната уредба за наказателно преследване на корупцията по високите етажи на властта и тежката организирана престъпност. Важно е реформата на съдебната система да продължи с цел подобряване на професионализма, отчетността и ефикасността в съответствие с препоръките на Комисията.

Трябва да се засили борбата с корупцията, особено по високите етажи на властта, подкрепена със солидни резултати. Сред мерките, които трябва да се приемат, новата правна рамка за борбата с корупцията, включително създаването на ефективен орган за борба с корупцията, следва да остане ключов приоритет. Законът за публичната администрация следва да се реформира, а именно с цел да се гарантира укрепването на вътрешните инспекторати. За да постигне резултати по отношение на окончателните съдебни решения за присъди в областта на борбата с корупцията и тяхното изпълнение, България следва да преодолее сегашните слабости и да създаде механизъм за публично отчитане на напредъка (разследвания, повдигнати обвинения, присъди и изпълнение) за вече попадащите в общественото пространство дела за корупция по високите етажи на властта. Трябва да се вземат и допълнителни мерки за укрепване на предотвратяването и борбата с корупцията на местно равнище, включително в сферата на обществените поръчки. По отношение на борбата с организираната престъпност България следва да затвърди напредъка, за да осигури резултати по отношение на окончателните съдебни присъди и изпълнението на съдебни решения. Гарантирането на независимост и добри работни условия за компетентните агенции и органи в тази област следва да допринесе за тази цел.

Съветът приветства общата тенденция на реализиран значителен напредък, която Румъния показа, че следва през последните години, в изпълнението на нейните четири показателя по линия на механизма. Със забележителен темп продължиха действията, предприети от основните съдебни институции и институции за съблюдаване на етичните норми с цел справяне с корупцията по високите етажи на властта. Професионализмът в румънската съдебна система като цяло продължи да се подобрява. В същото време Съветът наблюдава отблизо последните събития, които будят сериозна загриженост, и отново изтъква, че за успешното изпълнение на тези показатели реформите трябва да са доказано устойчиви и необратими.

По отношение на Румъния в оценката на Комисията се набелязват много ограничен брой ключови оставащи стъпки, за да се гарантира, че целите на механизма са напълно постигнати. Съветът изтъква отново значението на един широк и недвусмислен политически ангажимент за реформи от страна на всички публични институции и политически фактори. Това е особено важно за борбата с корупцията на всички равнища, за зачитането на независимостта на съдебната власт и за други подчертани в доклада въпроси относно професионалната етика. Въз основа на вече постигнатия значителен напредък Съветът насърчава Румъния да съсредоточи усилията си върху по- нататъшно консолидиране на постигнатия напредък, да избягва мерки, които представляват стъпки назад, и да поддържа положителната инерция на провежданите реформи, като предприеме действия по всички препоръки, формулирани от Комисията в нейния доклад. Това би могло да бъде показател за необратимостта и устойчивостта на реформите, които биха могли да доведат до временното изпълнение на отделните показатели по линия на механизма в близко бъдеще.

Румъния следва да продължи да консолидира напредъка по отношение на осигуряването на безпрекословно зачитане и защита на независимостта на съдебната власт. Към това спада създаването на солидна и независима система за назначаване на висши прокурори, както и приемането на Кодекс за поведение на членовете на парламента с ясни разпоредби относно взаимното уважение между институциите, като по този начин се гарантира зачитането на независимостта на съдебната власт. Следва да се вземат мерки за продължаване на консолидирането на прозрачността и отчетността на Висшия магистратски съвет в процеса на реформи. Съдебните реформи следва да бъдат доведени до край, и по-специално реформите в областта на гражданския и наказателния кодекс, като се отчита необходимостта от предвидимост, пълна прозрачност и приобщаващи консултации. Съдебните решения, включително онези, с които се утвърждават етични норми, следва да бъдат изпълнявани и прилагани от всички институции и органи без отлагане. Правната рамка на интегритета трябва да бъде укрепена и консолидирана, за да се гарантира дългосрочна устойчивост. Основен приоритет за доказване, че е постигнат консолидиран напредък, остава полагането на допълнителни усилия за предотвратяване и борба с корупцията, включително за ефективно справяне с нея посредством възпиращи мерки на всички равнища и във всички институции. Националната дирекция за борба с корупцията (НДБК) и Висшият касационен съд (ВКС) следва да продължат да отбелязват впечатляващи резултати. Следва да се избягват законодателни изменения, водещи до отслабване или стесняване на обхвата на корупционните престъпления и които биха могли да представляват заплаха за борбата с корупцията, както и всякакви мерки, които биха могли да застрашат независимостта или ефективността на НДБК. Друг приоритет е приемането на обективни критерии за вземане на решения и за мотивиране на свалянето на имунитета на членове на парламента или на министри. Предотвратяването на корупцията на всички равнища трябва да бъде укрепено и категорично установено като едно от основните задължения на публичната администрация — начинание, за чието осъществяване ще спомогне подходящото и навременно прилагане на новата антикорупционна стратегия. Националната агенция за управление и използване на иззети и конфискувани активи следва да започне да функционира пълноценно и ефективно с цел подобряване на резултатите при конфискацията и управлението на активи, придобити от престъпна дейност.

Съветът изтъква отново, че механизмът за сътрудничество и проверка продължава да играе важна роля за постигането на напредък. Той остава подходящ инструмент за оказване на съдействие на Румъния и България в усилията им за реформи, така че всяка една от тях да постигне конкретни и трайни резултати, нужни за успешното изпълнение на целите на механизма. Съветът припомня трайната си готовност да подкрепя усилията на България и Румъния в тази насока с помощ от ЕС и на двустранна основа. Механизмът остава в сила до постигането на очакваните в тази рамка резултати от всяка от двете държави членки и до потвърждаването им от страна на Съвета. В тази перспектива Съветът приканва Комисията да продължи да докладва и очаква следващите ѝ доклади за България и Румъния, чието публикуване е предвидено по- късно тази година. Съветът приветства намерението на Комисията да продължи да следи отблизо положението в България и Румъния и редовно да информира Съвета.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.