Вие сте тук

Опростени правила и по-силна подкрепа за производителите на плодове и зеленчуци

Дата на публикуване: 
понеделник, 13 Март, 2017 - 14:19

Европейските организации на производителите на плодове и зеленчуци ще се радват на опростени правила, намалена административна тежест и по-голяма финансова подкрепа в периоди на криза благодарение на нови правила, приети днес от Европейската комисия.

Като отбелязва края на продължилия две години преглед в рамките на текущата инициатива на комисията на Юнкер за по-добро регулиране, актуализираният и опростен делегиран регламент за европейския сектор за производство на плодове и зеленчуци ще допринесе за по-нататъшно укрепване на ролята на организациите на производители - те ще станат по-привлекателни за нечленуващите в тях производители, като в същото време ще се подобри функционирането на съществуващата схема за управление на пазара.

Европейският комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган заяви днес: Секторът на плодовете и зеленчуците е от изключително значение за земеделието и производството на храни в Европа. Европейската комисия подкрепя и ще продължи да подкрепя този сектор. Изключително важно е също така милионите фермери, произвеждащи едни от най-качествените храни в света, да получат съответното възнаграждение за своите усилия, а потребителите да продължат да имат достъп до висококачествена продукция.

Всяка година в ЕС се произвеждат плодове и зеленчуци на стойност около 47 млрд. евро в 3,4 млн. стопанства в ЕС - близо една четвърт от всички земеделски стопанства в Съюза. Според последните налични данни съществуват около 1500 организации на производители, които обхващат 50 % от производството на плодове и зеленчуци в ЕС.

Освен преки помощи и съфинансиране от ЕС на проекти за развитие на селските райони, производителите на плодове и зеленчуци в Съюза са получили извънредна подкрепа на обща стойност 430 млн. евро, откакто през август 2014 г. Русия наложи ембарго върху износа на продукти на хранително-вкусовата промишленост от ЕС. Европейската комисия предоставя на организациите на производители и допълнително финансиране в размер на около 700 млн. евро годишно.

В допълнение към съществуващата пазарна помощ, новите правила ще доведат до:

  • Увеличаване на достъпната за сектора за производство на плодове и зеленчуци помощ за изтегляне от пазара - когато определени продукти трябва да бъдат изтеглени от пазара поради непредвидени пазарни тенденции. Цените за изтегляне от пазара ще нараснат от 30 % на 40 % от средната пазарна цена в ЕС през петте последни години на безплатно разпространение (т. нар. изтегляния за благотворителни цели) и от 20 % на 30 % за изтегляния с други цели (например за компост, фураж за животни, дестилация и др.).
  • По-голяма привлекателност на организациите на производители в сектора за производство на плодове и зеленчуци за производители, които в момента не членуват в тях, като се поясни по-добре кои действия на организациите на производители отговарят на условията за получаване на финансова подкрепа от ЕС (например инвестиции в технологии или подобряване на качеството) и като се определи максимален праг - 25 % - за продукцията, която може да се търгува извън организацията. Въпреки че членовете се насърчават да доставят цялата си продукция на организациите на производители, които да я продават от тяхно име, при мнозина от тях съществува традиция да продават директно на потребителите. Насърчаването на такива къси вериги на доставка е основно предложение на Комисията, но тъй като съгласно съществуващия регламент е определен само минимален праг, а държавите членки сами определят максимален праг, новите правила ще позволят по-последователен подход.
  • Опростяване и изясняване на законодателството във връзка с транснационалните организации на производители и техните асоциации. Тези организации са ключов елемент на интернационализирането на сектора, тъй като те не само подпомагат предоставянето на по-голям достъп до пазара за продукцията на фермерите, но и гарантират, че добавената стойност, генерирана от износа на тази продукция, се връща при земеделските стопани. За да бъдат опростени и изяснени плащанията към транснационални организации, проверките и плащанията например вече се свързват с територията, където действа транснационалната организация.

След като днес делегираният регламент бе приет от Комисията, Съветът и Европейският парламент имат два месеца да гласуват по него. След това той ще влезе в сила.