Вие сте тук

Опростени правила и по-силна подкрепа за производителите на плодове и зеленчуци

понеделник, 13 Март, 2017 - 14:19

Европейските организации на производителите на плодове и зеленчуци ще се радват на опростени правила, намалена административна тежест и по-голяма финансова подкрепа в периоди на криза благодарение на нови правила, приети днес от Европейската комисия.

Като отбелязва края на продължилия две години преглед в рамките на текущата инициатива на комисията на Юнкер за по-добро регулиране, актуализираният и опростен делегиран регламент за европейския сектор за производство на плодове и зеленчуци ще допринесе за по-нататъшно укрепване на ролята на организациите на производители - те ще станат по-привлекателни за нечленуващите в тях производители, като в същото време ще се подобри функционирането на съществуващата схема за управление на пазара.

Европейският комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган заяви днес: Секторът на плодовете и зеленчуците е от изключително значение за земеделието и производството на храни в Европа. Европейската комисия подкрепя и ще продължи да подкрепя този сектор. Изключително важно е също така милионите фермери, произвеждащи едни от най-качествените храни в света, да получат съответното възнаграждение за своите усилия, а потребителите да продължат да имат достъп до висококачествена продукция.

Всяка година в ЕС се произвеждат плодове и зеленчуци на стойност около 47 млрд. евро в 3,4 млн. стопанства в ЕС - близо една четвърт от всички земеделски стопанства в Съюза. Според последните налични данни съществуват около 1500 организации на производители, които обхващат 50 % от производството на плодове и зеленчуци в ЕС.

Освен преки помощи и съфинансиране от ЕС на проекти за развитие на селските райони, производителите на плодове и зеленчуци в Съюза са получили извънредна подкрепа на обща стойност 430 млн. евро, откакто през август 2014 г. Русия наложи ембарго върху износа на продукти на хранително-вкусовата промишленост от ЕС. Европейската комисия предоставя на организациите на производители и допълнително финансиране в размер на около 700 млн. евро годишно.

В допълнение към съществуващата пазарна помощ, новите правила ще доведат до:

  • Увеличаване на достъпната за сектора за производство на плодове и зеленчуци помощ за изтегляне от пазара - когато определени продукти трябва да бъдат изтеглени от пазара поради непредвидени пазарни тенденции. Цените за изтегляне от пазара ще нараснат от 30 % на 40 % от средната пазарна цена в ЕС през петте последни години на безплатно разпространение (т. нар. изтегляния за благотворителни цели) и от 20 % на 30 % за изтегляния с други цели (например за компост, фураж за животни, дестилация и др.).
  • По-голяма привлекателност на организациите на производители в сектора за производство на плодове и зеленчуци за производители, които в момента не членуват в тях, като се поясни по-добре кои действия на организациите на производители отговарят на условията за получаване на финансова подкрепа от ЕС (например инвестиции в технологии или подобряване на качеството) и като се определи максимален праг - 25 % - за продукцията, която може да се търгува извън организацията. Въпреки че членовете се насърчават да доставят цялата си продукция на организациите на производители, които да я продават от тяхно име, при мнозина от тях съществува традиция да продават директно на потребителите. Насърчаването на такива къси вериги на доставка е основно предложение на Комисията, но тъй като съгласно съществуващия регламент е определен само минимален праг, а държавите членки сами определят максимален праг, новите правила ще позволят по-последователен подход.
  • Опростяване и изясняване на законодателството във връзка с транснационалните организации на производители и техните асоциации. Тези организации са ключов елемент на интернационализирането на сектора, тъй като те не само подпомагат предоставянето на по-голям достъп до пазара за продукцията на фермерите, но и гарантират, че добавената стойност, генерирана от износа на тази продукция, се връща при земеделските стопани. За да бъдат опростени и изяснени плащанията към транснационални организации, проверките и плащанията например вече се свързват с територията, където действа транснационалната организация.

След като днес делегираният регламент бе приет от Комисията, Съветът и Европейският парламент имат два месеца да гласуват по него. След това той ще влезе в сила.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.