Вие сте тук

Покана за предложения по Програма „Еразъм+

сряда, 15 Март, 2017 - 10:25
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 15 март е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“. Поканата се отнася за Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – Социално приобщаване чрез образование, обучение и младеж и ще подпомага проекти за транснационално сътрудничество в областите на образованието, обучението и младежта. Поканата се състои от две партиди – една за образованието и обучението (партида 1) и една за младежта (партида 2).

Проектите, представени в отговор на тази покана и по двете партиди, следва да имат една от следните общи цели:

 • разпространяване и/или разширяване на добрите практики в областта на приобщаващото учене, въведени по-специално на местно равнище. В контекста на настоящата покана разширяване означава възпроизвеждане на добри практики в по-широк мащаб/прехвърлянето им в различен контекст или прилагането им на по-високо/системно равнище или;
 • разработване и прилагане на иновативни методи и практики за насърчаване на приобщаващото образование и/или на младежката среда в специфични условия.

Всяко заявление за кандидатстване трябва да е насочено към постигането на една обща цел и на една от специфичните цели, изложени поотделно за партида 1 и за партида 2. Както общите, така и специфичните цели на поканата за предложения са изчерпателни: предложения, които не са насочени към тяхното постигане, няма да се разглеждат.

Кандидатите, които се считат за допустими, могат да бъдат, както следва (списъкът не е изчерпателен):

 • учебни институции и други доставчици на образователни услуги;
 • публични органи на национално/регионално/местно равнище, отговорни за образованието, обучението и младежта;
 • организации с нестопанска цел (НПО);
 • научноизследователски институти;
 • търговски организации и социални партньори;
 • центрове за насочване и признаване;
 • международни организации;
 • частни дружества;
 • мрежите на посочените по-горе организации също са допустими, стига да имат юридическа правосубектност.

Допустими са само заявления от юридически лица, установени в следните държави, участващи в Програмата:

 • 28-те държави-членки на Европейския съюз;
 • държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия;
 • държавите – кандидатки за членство в ЕС: бившата югославска република Македония и Турция.

Изискването за минимален състав на партньорството е 4 организации от 4 различни държави по Програмата.

Критериите за възлагане при финансиране на дадено предложение са, както следва:

 • значение на проекта (30 %);
 • качество на замисъла и изпълнението на проекта (20 %);
 • качество на споразуменията за партньорство и сътрудничество (20 %);
 • въздействие, разпространение и използване на резултатите (30 %).

Само предложения, постигнали:

 • минимален праг от 60 % от общия сбор от четирите критерия за възлагане и
 • минимален праг от 50 % от всеки критерий

ще бъдат разглеждани за финансиране от ЕС.

Общият бюджет, наличен за съвместното финансиране на проекти, е 10 000 000 ЕUR, разпределени, както следва:

 • Партида 1 – Образование и обучение: 8 000 000 EUR;
 • Партида 2 – Младеж: 2 000 000 EUR.

Финансовото участие от страна на ЕС не може да надвишава 80 % от общата сума на допустимите разходи за проектите.

Максималната сума за безвъзмездно финансиране за проект е 500 000 ЕUR.

Крайният срок за подаване на заявления е 22 май 2017 г., 12:00 ч. на обяд централноевропейско време.

Цялата информация относно поканата може да се намери на следния уебсайт:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Поканата за представяне на предложения в рамките на Програма „ЕРАЗЪМ+“ – EACEA/07/2017 (414.72 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.