Вие сте тук

Онлайн тържищата обединяват усилията за премахване на опасните продукти от пазара на ЕС

Дата на публикуване: 
четвъртък, 16 Март, 2017 - 13:29

Днес Европейската комисия представи последния си доклад за системата за бърз обмен на информация за опасни продукти.

През 2016 г. националните органи използваха по-активно системата и отстраниха повече опасни продукти от магазините. Въпреки това все повече от опасните продукти, за които е подаден сигнал в системата за бърз обмен на информация, се продават на онлайн платформи. Ето защо Комисията ускори сътрудничеството си с Amazon, Ebay Alibaba, за да бъдат отстранени по-активно потенциално опасните или неотговарящите на изискванията продукти от техните уебсайтове, които продават на потребителите в ЕС.

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: „Потребителите трябва да бъдат защитени от опасни продукти. Тази защита трябва да се прилага както в интернет, така и извън него. Ето защо съм доволна, че успяхме да се договорим с Amazon, Ebay и Alibaba да обединим усилията си и да премахнем от техните уебсайтове продуктите, за които е подаден сигнал чрез системата за бърз обмен на информация, и призовавам останалите да последват този пример. Удовлетворена съм също, че постигнахме известен напредък във връзка с Китай - броят на внасяните опасни стоки намалява тази година. Това показва, че сътрудничеството ни с Китай и настоятелното очакване от наша страна на високи стандарти започват да дават резултат.“

Сътрудничеството между държавите от ЕС стана по-интензивно и те използват във все по-голяма степен системата за бърз обмен на информация, за да се гарантира, че опасните продукти се премахват бързо навсякъде в Европа. През 2016 г. бяха подадени 2 044 сигнала за опасни продукти, за които чрез системата за бърз обмен на информация бяха уведомени европейските национални органи. Вследствие на тези сигнали бяха предприети 3 824 действия, като например изземвания на продукти. Броят на реакциите бе над два пъти по-голям в сравнение с предходните години. Това показва, че националните органи проследяват по-отблизо сигналите и предприемат всички необходими мерки за превръщането на пазара в по-безопасно място за потребителите.

Европейската комисия работи също с националните органи, за да стане системата още по-лесна за използване, а публичният уебсайт беше модернизиран, за да бъдат насърчавани предприятията и потребителите да го използват.

Как предпазва системата потребителите от опасни продукти, продавани онлайн?

Много от опасните продукти, за които е подаден сигнал в системата за бърз обмен на информация, се продават също на онлайн платформи или тържища, тъй като потребителите пазаруват все повече онлайн. През 2016 г. това важеше за 244 сигнала. За да се справят с това явление, няколко държави членки вече са създали специализирани екипи, които да наблюдават уебстраниците и да проследяват опасните продукти, продавани в интернет. Освен това, когато регулаторните органи на ЕС открият такива продукти, Amazon, eBay и Alibaba се съгласиха да предприемат действия, за да ги премахнат. За тази цел онлайн тържищата създадоха единно звено за контакт с органите.

Кои продукти крият най-много рискове?

През 2016 г. детските играчки представляваха категорията продукти с най-често подавани сигнали (26 %), следвани от моторните превозни средства (18 %) и облеклата, текстилните изделия и модните артикули (13 %).

Що се отнася до рисковете, през 2016 г. най-често бе подаван сигнал за риска от нараняване (25 %), следван от химическия риск (23 %).

Какъв е произходът на опасните продукти през 2016 г.?

По-голямата част от опасните продукти, за които бе подаден сигнал в системата, бяха внасяни от държави извън ЕС. Китай се посочва като страната на произход на 53 % (1 069) от продукти, за които бе подаден сигнал в системата. Броят на подадените сигнали за продукти с произход от Китай намаля с 9 процентни пункта - от 62 % през 2015 г. на 53 % през 2016 г.

Опасните продукти с произход от Европейския съюз съставляваха 468 от уведомленията (23 %).

През 2016 г. бяха подадени 102 уведомления (5 %), посочващи Съединените щати като държава на произход, а 53 уведомления (2,6 %) касаеха Турция. 158 от продуктите, за които бе подаден сигнал в системата, са с неизвестен произход (8 %).

Следващи стъпки

Комисията ще продължи да работи за подобряването на системата за бърз обмен на информация, за да я направи още по-удобна за ежедневно ползване от органите.

Европейската комисия ще продължи сътрудничеството си с китайските органи чрез обмен на информация относно опасните продукти, за които те предприемат действия „при източника“, в Китай.

Комисията ще продължи да работи с онлайн тържищата, за да гарантира, че те предприемат действия срещу опасните продукти. За да се подпомогне извършваният от органите контрол, Комисията подготвя практически насоки за наблюдението на пазара на продукти, продавани онлайн.