Вие сте тук

Комисар Булц очертава визия за инвестиции в областта на транспорта на конференция в София

четвъртък, 23 Март, 2017 - 10:23

На 23 и 24 март на конференция в София комисарят по въпросите на транспорта Виолета Булц ще обсъди с публични и частни организации различни начини за стимулиране на инвестициите в транспортния сектор.

Във фокуса на конференцията ще са възможностите за инвестиции в страните от ЕС, получаващи средства от Кохезионния фонд. Ще бъдат разгледани и въпроси относно сътрудничеството с държавите от Западните Балкани и Източното партньорство. На конференцията ще присъстват високопоставени участници в планирането и финансирането на европейски проекти за транспортна инфраструктура, представители на финансови институции и организатори на публични и частни проекти. Заедно те ще обсъдят как най-добре да използват възможностите по линия на Плана за инвестиции за Европа на Комисията, включително Механизма за по-чист транспорт, и ще обменят опит и поуки от успешни проекти в областта на транспорта.

Виолета Булц, комисар на ЕС по въпросите на транспорта, заяви: „Публичните безвъзмездни средства няма да са достатъчни за реализиране на нашата визия за безпрепятствена, интелигентна и устойчива мобилност. С Плана на Комисията за инвестиции за Европа искаме да предложим иновативни решения, като например съчетаване на средства с цел мобилизиране на допълнително частно финансиране. Това е особено важно в държавите, получаващи средства от Кохезионния фонд, където все още се нуждаем от повече усилия за преодоляване на недостига на инвестиции в инфраструктура в сравнение с останалата част на Европа. Увеличаването на инвестициите е от съществено значение и за подобряването на конкурентоспособността на региона и стимулирането на икономическото възстановяване“.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.