Вие сте тук

Генерална дирекция „Информатика“ търси директор на Дирекция D „Цифрови услуги“

вторник, 4 Април, 2017 - 10:31
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 4 април е публикувано обявление за свободно работно място за длъжността директор (AD 14) на Дирекция D „Цифрови услуги“.

Генерална дирекция „Информатика“ (DIGIT) отговаря за управлението и координирането на информационните и телекомуникационните технологии за службите на Комисията. По-специално дирекцията отговаря за определянето, формулирането и осъществяването на модерна и динамична корпоративна визия и стратегия за информационните технологии, която съответства напълно на общите приоритети на Комисията, в тясно сътрудничество със структурите за управление на информационните технологии.

Понастоящем в ГД „Информатика“ се осъществява реорганизация, която се предвижда да приключи през пролетта на 2017 г. Организационната структура на службата ще бъде променена като се създаде нова Дирекция D „Цифрови услуги“. Директорът на Дирекция D ще отговаря за цифровите услуги за публичните администрации в държавите членки. По-специално той/тя ще има водеща роля за създаването на Цифров център (в тясно сътрудничество с ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“) за стимулирането на положителна динамика за привличане на таланти в Люксембург в ключови области за бизнеса и политиките. Въз основа на постиженията на програма ISA работата в новата Дирекция D ще се съсредоточи върху теми като големите информационни масиви, анализа на данни, стандартизацията, метаданните (D1), рамките за оперативна съвместимост, трансграничните и междусекторните обществени услуги за публичните администрации, предприятията и гражданите (D2) и трансевропейските услуги (D3).

В рамките на ГД „Информатика“ ролята на директора ще бъде да осигурява цялостна стратегическа ориентация и управление на дирекцията, с конкретни отговорности за инициативи и действия, отворени към външния свят, в рамките, определени от мандата и годишната работна програма на Генералната дирекция. Под прякото ръководство на директора ще работи малък екип, който ще отговаря за създаването и развитието в срок до 2020 г. на Цифров център в Люксембург. Един от отделите в дирекцията ще отговаря за разработването и интегрирането на област, за която има все по-голямо търсене и която е свързана с анализа на данни и управлението на информация и знания (включително инструменти за сътрудничество), особено по отношение на големите информационни масиви, както за собствените нужди на Комисията, така и в публичния сектор.

Директорът на Дирекция D ще управлява също така Програма ISA2. Целта ѝ е да улеснява осъществяването на ефективен трансграничен и междусекторен обмен на информация между публичните администрации в държавите членки.

Директорът представлява генералния директор във външни и вътрешни мероприятия от значение за дирекцията.

Мястото на работа на директора е Люксембург, където са и по-голямата част от отделите на дирекцията.

Критерии за допустимост

Кандидатите ще бъдат допуснати до етапа на подбор въз основа на следните формални критерии, на които трябва да отговарят към крайния срок за подаване на кандидатурите:

  • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз.
  • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
  • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата).
  • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит след дипломирането си на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации.
  • Управленски опит: поне 5 години от този професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност в пряка връзка с област, свързана с предлаганата длъжност.
  • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят на добро ниво още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволителни познания по друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на част от интервюто на този друг език.
  • Възрастова граница: кандидатите трябва да не са достигнали възрастта за пенсиониране, която за длъжностните лица на Европейския съюз е определена като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички критерии за допустимост („Кандидатите трябва“), по-специално на изискванията относно вида диплома и професионален опит, както и на тези за езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от условията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies

и да следвате указанията за различните етапи на процедурата.

Крайният срок за регистрация е 12 май 2017 г., 12:00 ч. брюкселско време, след което онлайн регистрациите вече няма да бъдат възможни.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за длъжността директор (AD 14) – COM/2017/10372 (797.38 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.