Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал обявява конкурс за медицински сестри

четвъртък, 20 Април, 2017 - 11:46
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 20 април е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание за медицински сестри (AST 3). Целта е да бъде съставен списък за бъдещи назначения, от който институциите на Европейския съюз – основно Европейският парламент и Съветът в Брюксел и Люксембург могат да наемат на работа нови членове на публичната служба като медицински сестри (функционална група AST).

Медицинските сестри работят под ръководството на лекари и осъществяват сложни изпълнителни и надзорни функции, в това число:

  • работа в диспансер, например приемане на пациентите, разпределянето им, извършване на прегледи от техническо естество и сестрински грижи в съответствие с вътрешните протоколи, първично здравно обслужване (инжекции, превръзки, даване на лекарства), изследвания от биологично естество, мониторинг на пациенти;
  • първа помощ и спешна медицинска помощ;
  • кампании за опазване на здравето и имунизации;
  • участие в непрекъснатото обучение на медицинския и парамедицинския персонал и сътрудничество за организирането на това обучение;
  • осъществяване на проекти, свързани с определена професия;
  • оказване на съдействие на лекарите.

Освен това от медицинските сестри ще се изисква да изпълняват административни задачи, като обработване на медицинска информация на хартиен и електронен носител, управление на оборудване и събиране и анализиране на епидемиологични данни. От успешно издържалите конкурса кандидати ще се изисква също така да могат да се интегрират добре в екипа, да притежават чувство за отговорност и да бъдат в състояние да се справят с пиковите периоди в работното натоварване. Медицинските сестри трябва да могат да пътуват в командировки (предимно между Брюксел, Люксембург и/или Страсбург) и да работят на смени.

Към момента на валидиране на кандидатурата си трябва да отговаряте на следните общи условия, посочени по-долу:

  • Да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава-членка на ЕС;
  • Да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • Да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO до 23 май 2017 г. в 12:00 ч. на обяд, централноевропейско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

EPSO/AST/140/17 – Медицински сестри (AST 3) (1.08 MB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.