Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал обявява конкурс за медицински сестри

Дата на публикуване: 
четвъртък, 20 Април, 2017 - 11:46
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 20 април е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание за медицински сестри (AST 3). Целта е да бъде съставен списък за бъдещи назначения, от който институциите на Европейския съюз – основно Европейският парламент и Съветът в Брюксел и Люксембург могат да наемат на работа нови членове на публичната служба като медицински сестри (функционална група AST).

Медицинските сестри работят под ръководството на лекари и осъществяват сложни изпълнителни и надзорни функции, в това число:

  • работа в диспансер, например приемане на пациентите, разпределянето им, извършване на прегледи от техническо естество и сестрински грижи в съответствие с вътрешните протоколи, първично здравно обслужване (инжекции, превръзки, даване на лекарства), изследвания от биологично естество, мониторинг на пациенти;
  • първа помощ и спешна медицинска помощ;
  • кампании за опазване на здравето и имунизации;
  • участие в непрекъснатото обучение на медицинския и парамедицинския персонал и сътрудничество за организирането на това обучение;
  • осъществяване на проекти, свързани с определена професия;
  • оказване на съдействие на лекарите.

Освен това от медицинските сестри ще се изисква да изпълняват административни задачи, като обработване на медицинска информация на хартиен и електронен носител, управление на оборудване и събиране и анализиране на епидемиологични данни. От успешно издържалите конкурса кандидати ще се изисква също така да могат да се интегрират добре в екипа, да притежават чувство за отговорност и да бъдат в състояние да се справят с пиковите периоди в работното натоварване. Медицинските сестри трябва да могат да пътуват в командировки (предимно между Брюксел, Люксембург и/или Страсбург) и да работят на смени.

Към момента на валидиране на кандидатурата си трябва да отговаряте на следните общи условия, посочени по-долу:

  • Да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава-членка на ЕС;
  • Да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • Да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO до 23 май 2017 г. в 12:00 ч. на обяд, централноевропейско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

EPSO/AST/140/17 – Медицински сестри (AST 3) (1.08 MB, PDF)