Вие сте тук

Покана за предложения в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура по Механизма за свързване на Европа

Дата на публикуване: 
четвъртък, 20 Април, 2017 - 11:36
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 20 април е публикувано обявление, че Генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия отправя покана за представяне на предложения за отпускане на безвъзмездни средства в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура по Механизма за свързване на Европа за периода 2014-2020 г. Предложенията трябва да бъдат в съответствие с приоритетите и целите, определени в Многогодишната работна програма.

Кандидатите се приканват да представят предложенията си във връзка със следната покана МСЕ – Енергетика – 2017.

Ориентировъчната сума, която е на разположение за избраните предложения в рамките на тази покана, е 800 милиона евро.

Крайният срок за представяне на предложенията е 12 октомври 2017 г.

Пълният текст на поканата е публикуван на уебсайта на Механизма за свързване на Европа в областта на далекосъобщенията.

В Официалния вестник на ЕС от 25 април e публикуванa следната поправка:

публикацията на Покана 2017/C 123/06 да се счита за нищожна.