Вие сте тук

Обява за свободно работно място за изпълнителен директор на съвместното предприятие „Чисто небе 2“

четвъртък, 11 Май, 2017 - 10:27
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 11 май е публикувана обява за свободно работно място за поста изпълнителен директор на съвместното предприятие „Чисто небе 2“.

Съвместното предприятие „Чисто небе 2“(СП „Чисто небе 2“) е публично-частно партньорство между Европейската комисия и въздухоплавателния сектор. Установено е установено в Брюксел в съответствие с европейското законодателство със срок на действие до 31 декември 2024 г. Целта му е да се повиши горивната ефективност на въздухоплавателните средства и да се намалят емисиите и шумът от въздухоплавателни средства с 20 до 30 % в сравнение със съвременното техническо равнище на влизащите в експлоатация през 2014 г. въздухоплавателни средства. Бюджетът на програмата е приблизително 4 млрд. евро – промишлеността е поела задължения за над 2 млрд. евро, а съответното финансово участие на ЕС възлиза на 1,755 млрд. евро от бюджета за транспорт на Програма „Хоризонт 2020“.

Новата програма „Чисто небе 2“ беше създадена през 2014 г. като продължение на програмата „Чисто небе“. Нейната задача е да се постигне допълнителен напредък в осъществяването на по-амбициозни цели за опазване на околната среда и да се гарантира конкурентоспособността на европейския въздухоплавателен сектор в условията на нарастваща конкуренция.

Изпълнителният директор е законният представител на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ и неговото лице пред обществеността. Той ръководи и управлява СП „Чисто небе 2“. Той носи цялата отговорност за неговите дейности, като осигурява постигането на целите на съвместното предприятие в съответствие с решенията на управителния съвет.

Изпълнителният директор отговаря за оперативното управление на СП „Чисто небе 2“ и изпълнява бюджета на съвместното предприятие. Той се отчита пред управителния съвет, а също и пред Европейския парламент за годишното освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета.

Изпълнителният директор изпълнява задачите си по независим начин, включително:

 • изготвя и представя на управителния съвет за приемане годишния проектобюджет;
 • представя на управителния съвет за становище годишния счетоводен отчет;
 • изготвя и представя на управителния съвет за одобрение годишния доклад за дейността, включително информация за съответните разходи;
 • упражнява надзор върху поканите за представяне на предложения и представя на управителния съвет за одобрение списъка от действия, подбрани за финансиране;
 • подписва отделни споразумения и решения;
 • подписва договори за обществени поръчки;
 • осъществява комуникационната политика на СП „Чисто небе 2“;
 • организира, ръководи и контролира дейността и персонала на СП „Чисто небе 2“ в рамките на ограниченията за делегирането на правомощия от управителния съвет;
 • създава ефективна и ефикасна система за вътрешен контрол и осигурява нейното функциониране, като докладва на управителния съвет за всяка значителна промяна в нея;
 • гарантира изпълнението на планираните цели и графици;
 • председателства управителния орган на системата за технологично оценяване и наблюдава постигнатия напредък от ИТДС и ДПНВС за постигането на целите, по-специално въз основа на оценките на системата за технологично оценяване.

Критерии за допустимост

Кандидатите ще бъдат допуснати до етапа на подбор въз основа на следните формални критерии, на които трябва да отговарят към крайния срок за подаване на кандидатурите:

 • гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава-членка на Европейския съюз;
 • степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да притежават образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на университетското обучение е четири или повече години, или
  • образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);
 • професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит след дипломирането си на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации; през 5 от тези 15 години кандидатите трябва да са придобили професионален опит във въздухоплавателния сектор или в областта на дейност на съвместното предприятие „Чисто небе 2“;
 • управленски опит: през поне 5 години от 15-те години професионален опит кандидатите трябва да са изпълнявали висша ръководна длъжност;
 • езици: кандидатите трябва да владеят отлично един от официалните езици на Европейския съюз и в задоволителна степен още един от тези официални езици на необходимото за изпълнение на техните задължения ниво. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволителни познания по друг официален език на ЕС. Възможно е за тази цел част от интервюто да се проведе на този друг език;
 • възрастова граница: към крайния срок за кандидатстване кандидатите трябва да могат да завършат целия тригодишен мандат, преди да достигнат пенсионна възраст. За срочно наетите служители на Европейския съюз навършването на пенсионна възраст е определено като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички критерии за допустимост („Кандидатите трябва“), по-специално на изискванията относно вида диплома и професионален опит, както и на тези за езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично отстраняване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies

и да следвате указанията за различните етапи на процедурата.

Крайният срок за регистрация е 13 юни 2017 г., 12:00 ч. брюкселско време, след което онлайн регистрациите вече няма да бъдат възможни.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за изпълнителен директор на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ (900.91 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.