Вие сте тук

България ще подкрепи решението за предоставяне на мандат на ЕК за започване на преговори с Обединеното кралство от името на ЕС

сряда, 17 Май, 2017 - 14:12

Правителството одобри позициите на страната за предстоящи заседания на Съвета на ЕС, съобщи оресслужбата на МС.

На 22 май в Брюксел ще се проведе специалното заседание на Съвет „Общи въпроси“ (чл. 50). Този формат на Съвета е в състав от министри на 27-те държави-членки на ЕС, който разглежда въпросите, свързани с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза. На заседанието си Съветът ще предостави на ЕК мандат за започване на преговори с Обединеното кралство от името на ЕС.

Основният елемент от мандата са приложените към него преговорни директиви с подробно описание на подхода, който ЕК ще следва. Това е последната формална стъпка преди ефективното начало на преговорите по споразумението за оттегляне на Обединеното кралство, които се очаква да започнат веднага след предсрочните парламентарни избори в страната на 8 юни 2017 г.

България ще подкрепи решението за предоставяне на мандат на ЕК за започване на преговорите. Страната ни счита, че предложеният в преговорните директиви подход съответства на интересите и приоритетите на България, дефинирани в резултат на предварителните секторни оценки за въздействието, което би имало за нашата страна оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС. Защитата на придобитите права на всички категории граждани и техните семейства в обема, гарантиран от европейското законодателство, е основен приоритет на българската страна. България ще настоява за недискриминационни и ефективно приложими механизми за защита на тези права, включително правото на постоянно пребиваване, на здравно и пенсионно осигуряване, правата на дългосрочно и постоянно пребиваващите в Обединеното кралство, както и на студентите да продължат образованието си без промяна на условията.

България ще подкрепи и подхода, предложен от ЕК по отношение на бюджетните въпроси. Придържането към този подход съответства на националния интерес, тъй като би способствало за минимизирането на негативните ефекти върху бюджета на ЕС и не би довело до промени във вноските на държавите-членки в съюзния бюджет.

На 22 и 23 май в Брюксел ще се проведе и редовното заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС.

Съветът във формат министри, отговорни за младежта, ще приеме заключения относно ролята на работата с младежта за подпомагане на развитието на основни житейски умения у младите хора, които улесняват успешния им преход към зрелостта, активното гражданство и професионалния живот, както и заключения относно стратегическите перспективи за европейското сътрудничество по въпросите на младежта след 2018 г. На заседанието в частта за образование Съветът ще представи доклад за напредъка относно предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на по-добри условия в областта на уменията и квалификациите („Европас“) и ще приеме предложение за препоръка относно Европейската квалификационна рамка за обучение през целия живот. Съветът на министрите, отговорни за аудиовизуалната политика и културата, ще постигне общ подход по предложението за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги с оглед на променящата се ситуация на пазара и ще приеме заключения относно стратегически подход на ЕС към международните културни отношения. Министрите на спорта ще приемат заключения относно спорта като платформа за социално приобщаване чрез доброволческа дейност и резолюция за работния план на Европейския съюз за спорта (1 юли 2017 г. - 31 декември 2020 г.).

Министерският съвет одобри българската позиция и за заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 23 май. Министрите на финансите ще проведат ориентационен дебат по темите за обща основа за облагане с корпоративен данък и пречките пред движението на капитали в Европейския съюз. ЕКОФИН ще проведе дискусия за постигането на общ подход по предложението за директива относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с двойното данъчно облагане в ЕС. Очаква се да бъдат приети заключения на Съвета относно процедурата при макроикономически дисбаланси и задълбочените прегледи по страни съгласно графика на Европейския семестър за 2017 г.

На 18 май в Брюксел е заседанието на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи”. Одобрените български позиции за него се отнасят до ефективното прилагане на принципите на отговорност и солидарност и до борбата с тежката и организираната престъпност. Министрите на вътрешните работи ще приемат Заключения по извеждане на приоритетите на ЕС в борбата с тежката и организираната престъпност в периода 2018-2021 година.

Правителството одобри българската позиция за неформалното заседание на министрите по енергетика на Европейския съюз, което ще се проведе на 18 май в Малта. В първата работна сесия ще бъде разгледано актуалното състояние на дискусиите по ключовите аспекти от законодателните предложения по енергийна ефективност, част от законодателния пакет на ЕК „Чиста енергия за всички европейци“. Ще бъдат обсъдени и предизвикателствата пред островните държави в прехода им към чиста енергия.

Неформално заседание в периода 21-23 май ще проведе и Съветът по земеделие и рибарство. Предвидената за обсъждане тема е свързана с предизвикателствата пред селското стопанство, породени от промените в климата и водните ресурси в ЕС. От министрите се очаква да изразят мнение за възможните политически инициативи на ниво ЕС за увеличаване на усилията за насърчаване на повишената устойчивост в селското стопанство, включително ролята на научните изследвания и иновациите.

Одобрени бяха и резултатите от проведеното на 25 април заседание на Съвета на ЕС по общи въпроси, формат Кохезионна политика. На него беше решено да продължат и в новия програмен период усилията за опростяване на правилата за управление на фондовете. България подчерта, че Кохезионната политика не е механичен сбор от фондове, а преди всичко обща европейска политика за дългосрочни инвестиции в растеж, заетост и балансирано териториално развитие на ЕС. Одобрени бяха и заключенията по доклад на ЕК за изпълнението на макрорегионалните стратегии на ЕС, сред които е и Стратегията за развитие на Дунавския регион.

Тагове: 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.