Вие сте тук

Европол търси изпълнителен директор

вторник, 23 Май, 2017 - 10:54
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 23 май е публикувано обявление за свободно работно място за поста изпълнителен директор на Европол.

Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) е агенция на Европейския съюз със седалище в Хага, Нидерландия. Европол е създаден през 1995 г.

Целта на Европол е да подкрепя и засилва действията на компетентните органи на държавите членки и взаимното им сътрудничество за предотвратяване и борба с тежката престъпност, засягаща две или повече държави членки, с тероризма и с други форми на престъпност, засягащи общ интерес, който е предмет на политика на Съюза.

За да се осъществи тази мисия на Европол, в Агенцията понастоящем работят 550 човека. Бюджетът на Европол за 2017 г. е 117 млн. евро.

Изпълнителният директор управлява и гарантира ефикасното ежедневно функциониране на Европол. Той или тя е законният представител на Агенцията.

Изпълнителният директор се отчита пред управителния съвет. Без да се засягат правомощията на управителния съвет, изпълнителният директор е независим в изпълнението на своите задължения и не търси, нито приема инструкции от никое правителство или друг орган.

Изпълнителният директор осигурява ръководството и предоставянето на насоки за постигане на целите на Европол. Той отговаря за изпълнението на задачите, които са възложени на Европол.

Конкретните отговорности на изпълнителния директор включват:

 • гарантиране на стратегическото развитие на Европол с оглед подпомагане на сътрудничеството между правоприлагащите органи в Съюза;
 • гарантиране на функционирането на Европол в съответствие с целите и задачите на Агенцията, определени в Регламента за Европол;
 • изготвяне на бюджетните документи и документите за планиране, които се представят на управителния съвет за решение, и изпълнение на Многогодишното програмиране и на Годишните работни програми на Европол и на други документи за планиране;
 • изпълнение на решенията, приети от управителния съвет, подпомагане на председателя при подготовката на заседанията на управителния съвет и редовно информиране на управителния съвет относно изпълнението на стратегическите и оперативните приоритети за борба с престъпността;
 • изготвяне на проекта за консолидиран годишен доклад за дейностите на Европол и представянето му пред управителния съвет за приемане;
 • поддържане на отношения на сътрудничество с други органи на Съюза, с органи на трети държави, с международни организации и частноправни субекти, доколкото това е необходимо за изпълнението на задачите на Европол;
 • изготвяне на план за действие въз основа на заключенията на вътрешните или външните одитни доклади и оценки, както и на докладите и препоръките от разследванията на OLAF и Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД);
 • защита на финансовите интереси на Съюза чрез прилагане на мерки за предотвратяване на измами, корупция и всяка друга незаконна дейност;
 • изпълнителният директор може да бъде поканен от Съвета да докладва за изпълнението на своите задължения; явява се пред съвместната група за парламентарен контрол (СГПК) с цел обсъждане на въпроси, свързани с дейностите на Европол. Той или тя подлежи на процедурата за освобождаване от отговорност от Европейския парламент за изпълнението на бюджета за съответната година.

Критерии за допустимост

Кандидатите трябва:

 • да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз, и да не са лишени от права;
 • да са изпълнили задълженията си, наложени от приложимите закони за военната служба;
 • да представят подходящи препоръки относно годността си да изпълняват задълженията;
 • да са физически способни да изпълняват задълженията, свързани с тази длъжност (преди назначаване избраният кандидат подлежи на медицински преглед);
 • да представят доказателства за много добро владеене на един от езиците на Съюза и за достатъчно добро владеене на друг от езиците на Съюза до степен, необходима за изпълнението на задълженията.

Управителният съвет създава комисия за подбор, съставена от представител на Комисията и шестима членове, представляващи държавите членки, които се определят по жребий от управителния съвет.

Крайният срок за подаване на заявления за кандидатстване е 04.07.2017 г., 23:59 ч. (централноевропейско време).

Допълнителни подробности относно процедурата за кандидатстване и подбор можете да намерите на уебсайта на Европол.

За допълнителни подробности относно процедурата за кандидатстване можете да се обърнете към mbs@europol.europa.eu.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно място Europol/2017/TA/AD15/282 – Изпълнителен директор на Европол (923.08 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.