Вие сте тук

Европейската сметна палата търси юрист – експерт в областта на европейското право

четвъртък, 25 Май, 2017 - 10:37
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС е публикувано обявление за свободна работна длъжност за поста юрист – експерт в областта на европейското право в Дирекция „Правни въпроси“ – Председателство.

Европейската сметна палата (ЕСП) е институция на Европейския съюз. Целта й е извършване на одит на финансите на Съюза. В качеството си на външен одитор на ЕС тя допринася за подобряването на неговото финансово управление. Сметната палата изпълнява функцията на независим пазител на финансовите интереси на гражданите.

ЕСП извършва одити, чрез които проверява как са получени и усвоени средствата на ЕС. Тя разглежда дали финансовите операции са правилно вписани и представени, дали са изпълнени редовно и законосъобразно и дали се управляват икономично, ефикасно и ефективно.

Сметната палата представя резултатите от извършените одити в ясни, актуални и обективни доклади. Тя също така изготвя становища по въпроси, свързани с финансовото управление на ЕС.

Седалището на Сметната палата е в Люксембург.

Отдел „Правни въпроси“ предоставя правни консултации и помощ на Сметната палата във всичките й дейности. Това включва консултации относно правомощията и прерогативите на Сметната палата, правни въпроси, произтичащи от одитната й дейност, както и въпроси относно служителите и административни въпроси. Отдел „Правни въпроси“ осъществява процесуално представителство, по-конкретно пред всички съдебни инстанции в Европейския съюз.

Под ръководството на главния ръководител на отдел „Правни въпроси“ юристите изпълняват функциите на вътрешни правни съветници. Те защитават интересите на Сметната палата, изпълняват задачи от правен характер, в т.ч. изготвят проекти за решения и правни становища относно законодателството на ЕС, осигуряват съдействие на членовете на Сметната палата и одитните състави по правни въпроси, предоставят вътрешни правни съвети в областта на институционалното и административното право и установените от Правилника права на длъжностните лица, както и осигуряват съдебно представителство на Сметната палата. В рамките на вътрешното сътрудничество подпомагат административните служби в областта на договорите за възлагане на обществени поръчки и провеждането на тръжни процедури.

Назначаването на длъжност ще се извършва въз основа на списъка с резерви. Първоначално ще има за цел заемането на свободна длъжност, а впоследствие ще се извършва в зависимост от нуждите на отдела и наличните свободни позиции.

Основните месечни възнаграждения за степените AD 7, AD 8 и AD 9 са съответно 5 937,01, 6 717,35 и 7 600,25 евро.

Критерии за допустимост

Тази процедура за набиране на служители е отворена за кандидати, които към крайния срок за подаване на заявления отговарят на следните критерии за допустимост:

 • са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
 • се ползват с пълните си граждански права;
 • са изпълнили задълженията, наложени им от законите по отношение на военната служба;
 • притежават необходимите личностни качества за изпълнение на съответните служебни задължения.

Кандидатите трябва да притежават:

 • образователна степен, съответстваща на завършен курс на университетско образование, удостоверена с диплома по право, с обичайна продължителност на обучението от най-малко четири години, или
  • образователна степен, съответстваща на завършен курс на университетско образование, удостоверена с диплома по право, и най-малко една година приложим професионален опит, ако обичайната продължителност на обучението е най-малко три години, или
  • когато е в интерес на работата – равностойно професионално обучение;
 • доказан професионален опит от минимум осем години от момента на получаване на гореспоменатата диплома, от които най-малко шест години следва да са пряко свързани с естеството на функциите, които ще се упражняват; професионалният опит следва да бъде придобит към крайния срок за подаване на кандидатурите;
 • задълбочено владеене на един официален език на Европейския съюз (писмено и устно ниво С1) и задоволително владеене на най-малко още един от официалните езици на ЕС (писмено и устно ниво най-малко В2). Предвид естеството на работата се изисква много добро владеене на френски и английски език (писмено и устно най-малко ниво С1), тъй като тези два езика са работни за Европейската сметна палата.

За да определите нивото на Вашите езикови умения, моля посетете следния адрес: http://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/european-language-levels-cefr

Заявленията за кандидатстване, изготвени задължително на английски или френски език, се подават единствено чрез онлайн формуляр, публикувано на уебсайта на Европейската сметна палата.

В предмета на заявлението трябва да бъде посочен референтният номер на обявлението за свободна длъжност - ECA/2017/7. Към заявлението задължително се прилагат следните документи:

Заявленията, които не отговарят стриктно на тези инструкции, ще бъдат отхвърлени.

Заявленията за кандидатстване трябва да бъдат изпратени не по-късно от 12:00 ч. на 16 юни 2017 г.

При поискване кандидатите следва да представят необходимите подкрепящи документи, свързани с образователните им квалификации, професионалния им опит и заеманите длъжности.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност ECA/2017/7 – Юрист – експерт в областта на европейското право – Председателство, Дирекция „Правни въпроси“ (1.86 MB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.