Вие сте тук

Европейската комисия представя възможни начини за задълбочаване на европейския икономически и паричен съюз

сряда, 31 Май, 2017 - 16:27

Комисията представя възможни начини за задълбочаване на европейския икономически и паричен съюз

След като на 1 март представи своята Бяла книга за бъдещето на Европа, сега Комисията излага възможни начини за задълбочаване на европейския икономически и паричен съюз.

Публикуваният днес документ за размисъл се основава на доклада на петимата председатели от юни 2015 г. и има за цел да стимулира дебата относно икономическия и паричен съюз и да спомогне за постигането на обща визия за бъдещата му структура. В документа надлежно са взети предвид дискусиите, проведени в държавите членки, и становищата на другите институции на ЕС и се представят конкретни стъпки, които могат да бъдат предприети до европейските избори през 2019 г., както и няколко варианта за годините след това, когато структурата на икономическия и паричен съюз ще бъде завършена.

Валдис Домбровскис, заместник-председателят, отговарящ за еврото и социалния диалог, финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: „Еврото е едно от най-значимите постижения на Европа. То е нещо повече от валутна единица. То беше замислено като обещание за просперитет. За да изпълним това обещание за бъдещите поколения, се нуждаем от политическия кураж да работим днес за завършването на изграждането на европейския икономически и паричен съюз и за неговото укрепване. В днешния документ за размисъл се представят различни идеи, чиято цел е да допринесат за изграждането на споделена визия за еврото, както и конкретни стъпки за нейното постигане.“

Пиер Московиси, комисар по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, заяви: „Еврото вече е символ на единство и гаранция за стабилност за европейците. Сега е нужно да го превърнем в средство за споделен просперитет. Само чрез премахване на икономическите и социалните различия в еврозоната ще успеем да победим опасния популизъм, до който водят те. Дойде време да завършим пътуването, което започнахме в Маастрихт, към истински икономически и паричен съюз със силни институции и демократична отчетност.“

Еврото е успешен проект на много нива: то е общата валута на 340 милиона европейски граждани в 19 държави членки. Седем от държавите членки, присъединили се към ЕС през 2004 г., вече са го приели. При все това от Договора от Маастрихт, който подготви пътя за единната валута, са изминали само 25 години и едва 15 години от пускането в обращение на първата евро монета. Еврото е втората най-често използвана валута в света. То доведе до стабилни цени и се превърна в част от ежедневието на повечето европейци.

Трудните периоди, през които премина еврозоната през последните години обаче, са причина еврото невинаги да се възприема като успех. При все това днес подкрепата за общата валута отново достигна най-високото си равнище от 2004 г. насам (72 % от гражданите на еврозоната). Финансовата и икономическа криза, започнала в Съединените щати през 2007—2008 г., доведе до най-тежката рецесия в 60-годишната история на Европейския съюз. Държавите членки и институциите на ЕС взеха категорични политически решения, за да запазят целостта на еврозоната и да избегнат най-лошото, и тези реформи носят резултати. Кризата обаче не е приключила, докато безработицата продължава да бъде на сегашните високи равнища. За да може еврото да донесе още повече ползи за всички граждани, са нужни по-нататъшни реформи в неговото управление.

Вариантите, предложени в документа за размисъл, имат за цел да допринесат за изграждането на широк консенсус относно подхода към бъдещите предизвикателства и да се даде нов тласък на този важен дебат.

Завършването на изграждането на икономическия и паричен съюз не е самоцел. То е необходимо за осигуряването на работни места, растеж, социална справедливост, икономическо сближаване и финансова стабилност. Отговорността и солидарността, намаляването на риска и споделянето на риска трябва да вървят ръка за ръка. Икономическият и паричен съюз трябва да продължи да бъде отворен за всички държави — членки на ЕС, а процесът на вземане на решения — да стане по-прозрачен и да включва по-засилена демократична отчетност. Това са водещите принципи при предстоящата работа. Постигането на широк политически консенсус относно посоката на действие и наличието на обща пътна карта с ясна последователност ще бъдат от решаващо значение за постигането на успех.

Стъпките напред включват предприемането на мерки в три ключови области:

1) Постигане на действителен финансов съюз

Наличието на интегрирана и добре функционираща финансова система е от първостепенно значение за установяването на ефективен и стабилен икономически и паричен съюз. Като се използва набраната инерция от постигнатото през последните години, трябва да бъде постигнат консенсус за пътя напред. Това включва постигането на напредък по елементи, които вече са представени за обсъждане, но също така и съгласие за допълнителните стъпки, които да се предприемат от сега до 2025 г. Това ще е свързано със завършване на банковия съюз и постигането на напредък по отношение на намаляването и споделянето на рисковете в банковия сектор, в това число мерки за повишаване на устойчивостта на европейските банки. За да се предоставят по-разнообразни и новаторски възможности за финансиране на реалната икономика, включително чрез капиталовите пазари, от първостепенно значение е да се създаде съюз на капиталовите пазари.

2) Постигане на по-интегриран икономически и фискален съюз

Още в доклада на петимата председатели сближаването в посока на по-устойчиви икономически и социални структури в държавите членки се признава като съществен елемент за успеха на икономическия и паричен съюз в дългосрочен план. Държавите членки биха могли да засилят вече съществуващите елементи, като например европейския семестър за координиране на икономическата политика и връзката на финансова помощ от бюджета на ЕС за структурни реформи. Държавите членки биха могли обаче също да решат да подобрят капацитета за макроикономическа стабилизация на еврозоната. В документа за размисъл се очертават няколко различни варианта за това, които Комисията ще разгледа.

3) Въвеждане на демократична отчетност и укрепване на институциите на еврозоната

Укрепването на икономическия и паричен съюз може да се постигне само ако държавите членки приемат да споделят повече отговорности и решения по въпросите от значение за еврозоната, като използват обща правна рамка. Това би могло да стане чрез договорите на ЕС и неговите институции, междуправителствен подход или, какъвто е случаят понастоящем, комбинация от двете. По-нататъшната политическа интеграция би могла да включва преосмисляне на баланса между Комисията и Еврогрупата и би могла да оправдае назначаването на постоянен председател на Еврогрупата, както и обединяването на външното представителство на еврозоната. Идеята за създаване на финансова служба на еврозоната с възможност за бюджет за еврозоната и на Европейски валутен фонд също се обсъжда в обществения дебат и може да бъде обмислена в рамките на ЕС на по-късен етап от задълбочаването на икономическия и паричен съюз.

Контекст

Настоящият документ за размисъл е третият поред от петте документа, обявени в Бялата книга относно бъдещето на Европа, в която се посочват основните предизвикателства и възможности за Европа през следващото десетилетие. Бялата книга беляза началото на процес, при който двадесет и седемте държави ще вземат решение за бъдещето на своя Съюз. За да се стимулира този дебат, Европейската комисия, заедно с Европейския парламент и проявяващите интерес държави членки, е домакин на поредица от дебати за бъдещето на Европа в европейските градове и региони.

С днешния документ за размисъл всички граждани се приканват да изразят своите виждания за бъдещето на нашия икономически и паричен съюз като част от по-широкия дебат относно бъдещето на Европа. Пътят напред трябва да се основава на широк консенсус и да отчита глобалните предизвикателства, които предстоят. В това отношение документите за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията и социалното измерение на Европа, както и предстоящият документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС също ще дадат материал за дискусии относно бъдещето на нашия икономически и паричен съюз.

Комисията ще публикува и документ за размисъл относно бъдещето на европейската отбрана.

За повече информация

Доклад на петимата председатели

Бяла книга за бъдещето на Европа

Документ за размисъл относно социалното измерение на Европа Документ за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.