Вие сте тук

Покани за предложения в рамките на Програма „Херкулес III“

Дата на публикуване: 
вторник, 20 Юни, 2017 - 10:46
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 20 юни са публикувани три покани за представяне на предложения по Програма „Херкулес III“.

Предложения може да се подават за следните покани за 2017 г:

Покана за представяне на предложения – Техническа помощ за борбата с измамите в ЕС

Допустими кандидати

Национални или регионални администрации на държава членка, които способстват за укрепването на действията на Европейския съюз за защита на неговите финансови интереси.

Допустими действия

 1. Закупуване и поддръжка на инструменти и методи за разследване, включително специализирано обучение за експлоатацията на тези инструменти („инструменти и методи за разследване“);
 2. Закупуване и поддръжка на устройства и животни за извършване на проверки на контейнери, камиони, железопътни вагони и превозни средства на външните граници на Съюза с цел разкриване на контрабандни и фалшифицирани стоки („инструменти за разкриване“);
 3. Закупуване, поддръжка и взаимно свързване на системи за разпознаване на регистрационните номера на превозни средства (Automated Number Plate Recognition Systems – ANPRS) или кодовете на контейнери. Тук е включено специализираното обучение, необходимо за работата с тези системи;
 4. Закупуване на услуги за подпомагане на капацитета на държавите членки за анализ, съхранение и унищожаване на иззети цигари („анализ и унищожаване на иззети стоки“).

Индикативният размер на наличния бюджет за настоящата покана за представяне на предложения е 9 150 000 EUR.

Покана за представяне на предложения – Юридическо обучение и проучвания

Допустими кандидати

Органите, които отговарят на условията за финансиране по Програмата, са:

 • национални или регионални административни структури на държава членка, които допринасят за укрепването на действията на равнището на Съюза за защита на финансовите интереси на Съюза;

или

 • научноизследователски и образователни институти и организации с нестопанска цел. Условието е да са създадени и да са функционирали поне една година в държава членка. Те трябва да допринасят за укрепването на действията на равнището на Съюза за защита на финансовите интереси на Съюза.

Допустими действия

 1. разработване на научноизследователски дейности на високо равнище, включително проучвания в областта на сравнителното право (в това число разпространение на резултатите и заключителна конференция, ако е приложимо);
 2. засилване на сътрудничеството и осведомеността сред практикуващите специалисти и представителите на академичните среди (чрез конференции, в това число организирането на ежегодната среща на председателите на сдруженията в областта на европейското наказателно право и защитата на финансовите интереси на ЕС);
 3. разработване на периодични научни публикации и други инструменти за разпространение на научни знания.

Индикативният размер на наличния бюджет за настоящата покана за представяне на предложения е 500 000 EUR.

Покана за представяне на предложения – Обучение и конференции за борбата с измамите в ЕС

Допустими кандидати

Органите, които отговарят на условията за финансиране по Програмата, са:

 • национални или регионални административни структури на държава членка, които допринасят за укрепването на действията на равнището на Съюза за защита на финансовите интереси на Съюза;

или

 • научноизследователски и образователни институти и организации с нестопанска цел. Условието е да са създадени и да са функционирали поне една година в държава членка. Те трябва да допринасят за укрепването на действията на равнището на Съюза за защита на финансовите интереси на Съюза.

Допустими действия

 1. разработване на целеви специализирани обучения за създаване на мрежи и структурни платформи между държавите членки, страните кандидатки, други трети държави и международни публични организации. Целта е улесняване на обмена на информация, опит и най-добри практики между персонала на бенефициерите. Информацията и най-добрите практики следва да се отнасят до, наред с другото, рисковете и слабостите, на които са изложени финансовите интереси на Съюза, както и практики за разследване и/или превантивни дейности;
 2. организиране на конференции за създаване на мрежи и структурни платформи между държавите членки, страните кандидатки, други трети държави и международни публични организации. Целта е улесняване на обмена на информация, опит и най-добри практики между персонала на бенефициерите. Информацията и най-добрите практики следва да се отнасят до, наред с другото, рисковете и слабостите, на които са изложени финансовите интереси на Съюза, както и практики за разследване и/или превантивни дейности;
 3. организиране на обмен на персонал между националните и регионалните администрации (по-специално в съседни държави членки) с цел да се допринесе за по-нататъшното развитие, подобряване и осъвременяване на уменията и компетенциите на персонала в областта на защитата на финансовите интереси на Съюза.

Индикативният размер на наличния бюджет за настоящата покана за представяне на предложения е 1 000 000 EUR.

Заявленията трябва да бъдат подадени не по-късно от сряда, 9 август 2017 г.

Предложенията се подават само чрез портала за участниците по Програма „Херкулес III“:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html

Всички документи, свързани поканите, могат да бъдат изтеглени от портала за участници от следния уебсайт:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en

Пълния текст на поканите можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения – Техническа помощ за борбата с измамите в ЕС (366.61 KB, PDF)

Покана за представяне на предложения – Юридическо обучение и проучвания (270.29 KB, PDF)

Покана за представяне на предложения – Обучение и конференции за борбата с измамите в ЕС (272.99 KB, PDF)