Вие сте тук

Покани за предложения в рамките на Програма „Херкулес III“

вторник, 20 Юни, 2017 - 10:46
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 20 юни са публикувани три покани за представяне на предложения по Програма „Херкулес III“.

Предложения може да се подават за следните покани за 2017 г:

Покана за представяне на предложения – Техническа помощ за борбата с измамите в ЕС

Допустими кандидати

Национални или регионални администрации на държава членка, които способстват за укрепването на действията на Европейския съюз за защита на неговите финансови интереси.

Допустими действия

 1. Закупуване и поддръжка на инструменти и методи за разследване, включително специализирано обучение за експлоатацията на тези инструменти („инструменти и методи за разследване“);
 2. Закупуване и поддръжка на устройства и животни за извършване на проверки на контейнери, камиони, железопътни вагони и превозни средства на външните граници на Съюза с цел разкриване на контрабандни и фалшифицирани стоки („инструменти за разкриване“);
 3. Закупуване, поддръжка и взаимно свързване на системи за разпознаване на регистрационните номера на превозни средства (Automated Number Plate Recognition Systems – ANPRS) или кодовете на контейнери. Тук е включено специализираното обучение, необходимо за работата с тези системи;
 4. Закупуване на услуги за подпомагане на капацитета на държавите членки за анализ, съхранение и унищожаване на иззети цигари („анализ и унищожаване на иззети стоки“).

Индикативният размер на наличния бюджет за настоящата покана за представяне на предложения е 9 150 000 EUR.

Покана за представяне на предложения – Юридическо обучение и проучвания

Допустими кандидати

Органите, които отговарят на условията за финансиране по Програмата, са:

 • национални или регионални административни структури на държава членка, които допринасят за укрепването на действията на равнището на Съюза за защита на финансовите интереси на Съюза;

или

 • научноизследователски и образователни институти и организации с нестопанска цел. Условието е да са създадени и да са функционирали поне една година в държава членка. Те трябва да допринасят за укрепването на действията на равнището на Съюза за защита на финансовите интереси на Съюза.

Допустими действия

 1. разработване на научноизследователски дейности на високо равнище, включително проучвания в областта на сравнителното право (в това число разпространение на резултатите и заключителна конференция, ако е приложимо);
 2. засилване на сътрудничеството и осведомеността сред практикуващите специалисти и представителите на академичните среди (чрез конференции, в това число организирането на ежегодната среща на председателите на сдруженията в областта на европейското наказателно право и защитата на финансовите интереси на ЕС);
 3. разработване на периодични научни публикации и други инструменти за разпространение на научни знания.

Индикативният размер на наличния бюджет за настоящата покана за представяне на предложения е 500 000 EUR.

Покана за представяне на предложения – Обучение и конференции за борбата с измамите в ЕС

Допустими кандидати

Органите, които отговарят на условията за финансиране по Програмата, са:

 • национални или регионални административни структури на държава членка, които допринасят за укрепването на действията на равнището на Съюза за защита на финансовите интереси на Съюза;

или

 • научноизследователски и образователни институти и организации с нестопанска цел. Условието е да са създадени и да са функционирали поне една година в държава членка. Те трябва да допринасят за укрепването на действията на равнището на Съюза за защита на финансовите интереси на Съюза.

Допустими действия

 1. разработване на целеви специализирани обучения за създаване на мрежи и структурни платформи между държавите членки, страните кандидатки, други трети държави и международни публични организации. Целта е улесняване на обмена на информация, опит и най-добри практики между персонала на бенефициерите. Информацията и най-добрите практики следва да се отнасят до, наред с другото, рисковете и слабостите, на които са изложени финансовите интереси на Съюза, както и практики за разследване и/или превантивни дейности;
 2. организиране на конференции за създаване на мрежи и структурни платформи между държавите членки, страните кандидатки, други трети държави и международни публични организации. Целта е улесняване на обмена на информация, опит и най-добри практики между персонала на бенефициерите. Информацията и най-добрите практики следва да се отнасят до, наред с другото, рисковете и слабостите, на които са изложени финансовите интереси на Съюза, както и практики за разследване и/или превантивни дейности;
 3. организиране на обмен на персонал между националните и регионалните администрации (по-специално в съседни държави членки) с цел да се допринесе за по-нататъшното развитие, подобряване и осъвременяване на уменията и компетенциите на персонала в областта на защитата на финансовите интереси на Съюза.

Индикативният размер на наличния бюджет за настоящата покана за представяне на предложения е 1 000 000 EUR.

Заявленията трябва да бъдат подадени не по-късно от сряда, 9 август 2017 г.

Предложенията се подават само чрез портала за участниците по Програма „Херкулес III“:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html

Всички документи, свързани поканите, могат да бъдат изтеглени от портала за участници от следния уебсайт:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en

Пълния текст на поканите можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения – Техническа помощ за борбата с измамите в ЕС (366.61 KB, PDF)

Покана за представяне на предложения – Юридическо обучение и проучвания (270.29 KB, PDF)

Покана за представяне на предложения – Обучение и конференции за борбата с измамите в ЕС (272.99 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.