Вие сте тук

Европейският парламент търси ръководен администратор в Генерална дирекция за персонала

четвъртък, 22 Юни, 2017 - 10:59
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 22 юни е публикувано обявление, че Европейският парламент взе решение да открие процедура по заемане на длъжността срочно нает служител, ръководен администратор в Генерална дирекция за персонала.

Договорът се сключва за неопределено време. Назначението ще бъде на степен AD 5, първа стъпка, с основна месечна заплата от 4 637,77 €. Заплатата се облага с общностен данък и други удръжки съгласно Условията за работа на другите служители на Европейския съюз. Тя се освобождава от национално облагане. Стъпката, на която ще бъдат назначен одобреният кандидат, може обаче да бъде съобразена с неговия професионален опит. Освен това към основната заплата се прибавят, при определени условия, надбавки.

Ръководният администратор е на пряко подчинение на генералния директор на Генерална дирекция за персонала. Той ще предоставя съвети на генералния директор във всички области на компетентност на Генерална дирекция за персонала. Ръководният администратор ще предоставя съдействие на висшестоящите си ръководители в областта на човешките ресурси и ще отговаря по-специално за отношенията със секретариатите на политическите органи и органите, вземащи решения, по въпроси, засягащи политиката по отношение на персонала.

Основните задачи на ръководния администратор са по-конкретно следните:

  • да предоставя съвети на висшестоящите ръководители в своите области на компетентност; да проследява цялостната дейност на генералната дирекция; да предава информацията във възходящ и низходящ ред и да улеснява отношенията между службите;
  • да извършва комплексни проучвания и да изготвя становища с високо равнище на експертни знания и опит, предназначени за политическите и административните органи на Европейския парламент;
  • да управлява и ръководи специфични досиета, включително чувствителни досиета (технически, административни, правни, финансови или бюджетни проучвания с множество измерения);
  • да управлява проекти в средносрочен и дългосрочен план в рамките на институционалните политики;
  • да допринася за изготвянето и изпълнението на бюджета на генералната дирекция (бюджетно управление, обществени поръчки и др.);
  • да придружава или да представлява висшестоящите ръководители на срещи и във вътрешни и външни работни групи и да участва в административни заседания или да ръководи такива заседания.

Към крайната дата за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да изпълняват следните общи условия:

  • да бъде гражданин на държава-членка на Европейския съюз;
  • да се ползва с пълни граждански права;
  • да е изпълнил задълженията си, наложени му от законите по отношение на военната служба;
  • да притежава необходимите високи нравствени качества за изпълняване на определените служебни задължения.

Кандидатите трябва да имат задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз, както и много добри познания по английски, немски или френски език.

Кандидатите трябва да използват формуляра за кандидатстване, който можете да намерите в пълния текст на обявлението.

Формулярът за кандидатстване и фотокопията на документите трябва да бъдат изпратени с препоръчана поща, най-късно до 24 юли 2017 г. (доказателство е пощенското клеймо), на следния адрес:

PARLEMENT EUROPÉEN
Unité concours – BMT 08 A 038
Procédure de sélection PE/199/S
(референтният номер на процедурата за подбор трябва да бъде посочен)
60 rue Wiertz
1047 Bruxelles
Belgique

Пълния текст на обявлението, както и всички необходими документи, можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за наемане на работа № PE/199/S (5.81 MB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.