Вие сте тук

Агенцията на ЕС за обучение в областта на правоприлагането търси изпълнителен директор

петък, 30 Юни, 2017 - 11:57
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 30 юни е публикувано обявление за свободна длъжност за изпълнителен директор (степен AD 14) на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL).

Мисията на CEPOL е да предоставя възможности за обучение и учене на служители от правоприлагащите органи в целия ЕС. Целта е да съдейства за подсилването на трансграничното сътрудничество по въпроси от жизненоважно значение за сигурността на Европейския съюз и на неговите граждани. Обучението обхваща различни теми – от основни инструменти и механизми за трансгранично сътрудничество до техники на правоприлагането, и от сериозни престъпни явления до лидерство. Дейностите са предназначени да предоставят знания, но и да улесняват споделянето на експертни познания и най-добри практики, както и да съдействат за развитието на европейска култура в областта на правоприлагането.

Изпълнителният директор ръководи и представлява Агенцията. Той/тя отговаря за изграждането и управлението на административните, оперативните и финансовите мерки, които са необходими за правилното функциониране на Агенцията. Без да накърнява правомощията на управителния съвет, пред който той/тя е отговорен/отговорна, Изпълнителният директор носи цялата отговорност за изпълнението на задачите, които са възложени на CEPOL.

Мястото на работа е в Будапеща, Унгария, където се намира седалището на Агенцията. Директорът се очаква да встъпи в длъжност на 16 февруари 2018 г.

Критерии за допустимост

За да бъдат допуснати до етапа на подбор, към крайния срок за подаване на заявленията за кандидатстване кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

  • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
  • Университетска степен или диплома: кандидатите трябва да притежават образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е четири или повече години; или
    • образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне една година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне три години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);
  • Професионален опит: след дипломирането си кандидатите трябва да притежават най-малко 15 години професионален опит, придобит след получаване на изискваните по-горе квалификации. Това следва да включва най-малко 5 години в областта на правоприлагането или в областта на образованието;
  • Управленски опит: кандидатите трябва да притежават поне 5 години професионален опит, придобит на висша ръководна длъжност;
  • Езици: кандидатите трябва да владеят много добре един от официалните езици на Съюза и да владеят задоволително втори език. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването/събеседванията дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Възможно е за тази цел част от събеседването да се проведе на този друг език;
  • Възрастови ограничения: кандидатите трябва да могат да завършат пълния четиригодишен мандат преди достигане на пенсионна възраст. За временно наети служители на Европейския съюз като дата на достигане на пенсионна възраст се определя краят на месеца, в който лицето навършва 66-годишна възраст.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички критерии за допустимост, по-специално на изискванията относно вида диплома и професионален опит и относно владеенето на езици. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор. Ако желаете да кандидатствате, трябва да кандидатствате по интернет на уебсайта:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies

и да следвате указанията за различните етапи на процедурата. Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван за потвърждаване на създаването на Вашия профил и на него ще получавате информация за хода на процедурата за подбор. Моля, уведомявайте Европейската комисия за всяка промяна на своя адрес на електронна поща.

Крайният срок за регистрация е 30 юли 2017 г., 23:59 ч. CEST, след което онлайн регистрациите вече няма да бъдат възможни.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Свободна длъжност за изпълнителен директор (степен AD 14) на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) (811.77 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.