Вие сте тук

Покана за представяне на предложения за безвъзмездни средства за европейските политически фондации

петък, 30 Юни, 2017 - 10:29
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 30 юни е публикувана покана за представяне на предложения (№ IX-2018/02) –  „Безвъзмездни средства за европейските политически фондации“.

Съгласно член 10, параграф 4 от Договора за Европейския съюз „политическите партии на европейско равнище допринасят за формирането на европейско политическо съзнание и изразяването на волята на гражданите на Съюза“.

Член 25, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 гласи: „Редът и условията за предоставяне на финансиране и отпускане на безвъзмездни средства се определят от разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент в поканата за финансиране и в поканата за представяне на предложения.“

Във връзка с това Европейският парламент отправя тази покана за представяне на предложения с цел отпускане на безвъзмездни средства на европейски политически фондации.

Целта на поканата е да се поканят регистрирани европейски политически фондации да внесат заявления за финансиране от бюджета на Съюза („заявления за финансиране“).

Предвиденото за финансовата 2018 година финансиране по статия 403 от бюджета на Парламента „Финансиране на европейските политически фондации“ възлиза на 19 323 000 EUR. Окончателните налични бюджетни кредити подлежат на одобрение от бюджетния орган.

Критерии за допустимост

С оглед да бъдат допустими за финансиране от Съюза, заявителите трябва да отговарят на условията, определени в членове 17 и 18 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, т.е. заявителят:

  • трябва да е регистриран в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014;
  • трябва да е свързан с европейска политическа партия, която изпълнява всички критерии за отпускане на вноски на европейските политически партии;
  • трябва да спазва задълженията, изброени в член 23 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, т.е. да е представил годишни финансови отчети (2), доклад от външен одит и списък на дарителите, както е посочено в него.

Крайният срок за подаване на заявления за финансиране е 30 септември 2017 г.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения (№ IX-2018/02) – „Безвъзмездни средства за европейските политически фондации“ (951.46 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.