Вие сте тук

Покана за представяне на предложения за безвъзмездни средства за европейските политически фондации

Дата на публикуване: 
петък, 30 Юни, 2017 - 10:29
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 30 юни е публикувана покана за представяне на предложения (№ IX-2018/02) –  „Безвъзмездни средства за европейските политически фондации“.

Съгласно член 10, параграф 4 от Договора за Европейския съюз „политическите партии на европейско равнище допринасят за формирането на европейско политическо съзнание и изразяването на волята на гражданите на Съюза“.

Член 25, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 гласи: „Редът и условията за предоставяне на финансиране и отпускане на безвъзмездни средства се определят от разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент в поканата за финансиране и в поканата за представяне на предложения.“

Във връзка с това Европейският парламент отправя тази покана за представяне на предложения с цел отпускане на безвъзмездни средства на европейски политически фондации.

Целта на поканата е да се поканят регистрирани европейски политически фондации да внесат заявления за финансиране от бюджета на Съюза („заявления за финансиране“).

Предвиденото за финансовата 2018 година финансиране по статия 403 от бюджета на Парламента „Финансиране на европейските политически фондации“ възлиза на 19 323 000 EUR. Окончателните налични бюджетни кредити подлежат на одобрение от бюджетния орган.

Критерии за допустимост

С оглед да бъдат допустими за финансиране от Съюза, заявителите трябва да отговарят на условията, определени в членове 17 и 18 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, т.е. заявителят:

  • трябва да е регистриран в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014;
  • трябва да е свързан с европейска политическа партия, която изпълнява всички критерии за отпускане на вноски на европейските политически партии;
  • трябва да спазва задълженията, изброени в член 23 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, т.е. да е представил годишни финансови отчети (2), доклад от външен одит и списък на дарителите, както е посочено в него.

Крайният срок за подаване на заявления за финансиране е 30 септември 2017 г.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения (№ IX-2018/02) – „Безвъзмездни средства за европейските политически фондации“ (951.46 KB, PDF)