Вие сте тук

ЕС насърчава работата по обмен на информация, борба с финансирането на тероризма и защита на европейците онлайн

петък, 28 Юли, 2017 - 12:25

В деветия доклад за напредъка към постигане на Съюз на сигурност, публикуван днес, се изтъкват последните мерки, предприети за предотвратяване на финансирането на тероризма чрез трафик на предмети на културата и за подобряване на оперативната съвместимост на информационните системи на ЕС.

Въз основа на всеобхватна оценка на политиката за сигурност на ЕС от 2001 г. насам се посочват и пропуските и предизвикателствата, които все още трябва да бъдат преодолени. Сред неразрешените проблеми са непълното прилагане на съществуващите политики, както и еволюиращите заплахи като например радикализацията и киберпрестъпленията, за които може да се наложат промени в съществуващите инструменти.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: В тази бързо променяща се обстановка на сигурност трябва да увеличим усилията си за постигане на резултати по всички съществени елементи и да работим бързо за изграждане на истински и ефективен Съюз на сигурност. Разпокъсаността ни прави уязвими. Единството и доверието чрез засилване на сътрудничеството и улесняване на обмена на информация между държавите от ЕС са единственият начин за Съюза да предостави конкретна добавена стойност и да гарантира сигурността и безопасността на европейските граждани.

Комисарят по въпросите на Съюза на сигурност Джулиан Кинг заяви: Всеобхватната оценка е изпълнение на ангажимента, който поех пред Европейския парламент, за задълбочено преразглеждане на политиката на ЕС за сигурност — първото от 16 години насам. Има някои важни поуки, включително необходимостта от по-бързи действия за реагиране на променящите се заплахи. През септември ще можем да обсъдим тези поуки в Парламента.

Стабилен напредък в ключови области

През последните месеци бе постигнат сериозен напредък, по-конкретно по отношение на новите правила за трафика на предмети на културата, предложени през юли 2017 г., както и на споразумението за нова система за влизане/излизане, в която се регистрират данните на граждани на страни извън ЕС, прекосяващи външните граници на Съюза.

Работата за борба с радикализацията в интернет бе засилена чрез план за действие с нови мерки за откриване и отстраняване на незаконно терористично съдържание онлайн.

Подновеният акцент върху защитата на лесните мишени доведе до симулации от страна на белгийските и нидерландските специални сили на синхронизирани терористични атаки срещу държавни училища. Учението бе подкрепено от Комисията и помогна за извличане на ценни поуки по отношение на готовността.

Предизвикателства и пропуски в политиката за сигурност

В днешния доклад се разглеждат 15 години политика на ЕС за сигурност и въпреки положителната оценка на основните действащи инструменти за сигурност все още са налице предизвикателства и пропуски. Съществуващите политики и инструменти трябва да бъдат адаптирани към променящата се заплаха от тероризъм, както бе изтъкнато и в заключенията на Европейския съвет от 22 и 23 юни 2017 г. и плана за действие на Г-20 за борба с тероризма от 7 юли 2017 г.

За да преодолее предизвикателствата и пропуските, Комисията ще продължи да:

  • Подпомага пълното прилагане на мерките на ЕС: Комисията ще продължи да подпомага държавите членки при прилагането на законодателството на ЕС, като например Директивата за резервационните данни на пътниците, която трябва да бъде транспонирана до 25 май 2018 г. и рамката от Прюм относно обмена на данни във връзка с ДНК, пръстови отпечатъци и регистрация на превозни средства;
  • Опростява инструментите на ЕС и засилва оперативната съвместимост: Споразумението за Системата за влизане/излизане е важна стъпка към постигането на пълна оперативна съвместимост на информационните системи на ЕС до 2020 г. и Комисията ще работи с Европейския парламент и Съвета за ускоряване на работата по съответните предложения за укрепване на Шенгенската информационна система и базите данни „Евродак“ и ECRIS;
  • Изгражда капацитет чрез обединяване на ресурси: Като използва успеха на мрежовия подход в области като трафика на наркотици и транспортната сигурност, Комисията ще работи за по-нататъшно обединяване на експертния опит по въпросите на сигурността на равнището на ЕС и по-конкретно, когато отделни държави членки не разполагат със специфичен експертен опит или ресурси в области като киберсигурността, химичните, биологичните, радиологичните или ядрените материали;
  • Взема мерки по отношение на променящи се заплахи: Общата законодателна рамка на ЕС е доказала своята полезност, но Комисията постоянно анализира нуждата от адаптиране, например чрез новосъздадена експертна група на високо равнище по въпросите на радикализацията. Важна област на дейност през следващите месеци ще бъде преразглеждането на стратегията на ЕС за киберсигурност с цел предоставяне на актуална и ефективна реакция на нарастващата заплаха от киберпрестъпления. Новата специална комисия на Европейския парламент по въпросите на тероризма ще предостави допълнителна възможност да се обсъдят начините за адаптиране на мерките на ЕС за борба с тероризма към непрекъснато променящите се заплахи.

Контекст

Сигурността е политически приоритет, застъпен от началото на мандата на Комисията Юнкер — като се започне от политическите насоки (PDF) на председателя Юнкер от юли 2014 г. и се стигне до последната му реч за състоянието на Съюза от 14 септември 2016 г.

Европейската програма за сигурност (PDF) насочва работата на Комисията в тази област, като очертава основните дейности, които да гарантират ефективна реакция срещу тероризма и заплахите за сигурността в Европейския съюз, включително борба с радикализацията, укрепване на киберсигурността, спиране на финансирането на тероризма и по-качествен обмен на информация. От приемането на програмата насам е отбелязан значителен напредък в нейното изпълнение, който проправя пътя към ефективен и истински Съюз на сигурност (PDF). Този напредък е отразен в докладите, които Комисията редовно публикува.

Всеобхватната оценка, приложена към днешния доклад, се основава на вътрешен анализ на службите на Комисията, на проучвания, проведени с националните органи на държавите членки и агенциите на ЕС, както и на приобщаващ диалог с широк кръг от заинтересовани страни, включително Европейския парламент, националните парламенти, гражданското общество, мозъчни тръстове, академичните среди и представители на промишлеността.

Комисията ще представи своята цялостна оценка пред Европейския парламент и Съвета и призовава двете институции да обсъдят помежду си нейните констатации.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.