Вие сте тук

Европейският парламент търси администратор в Кабинета на генералния секретар

петък, 28 Юли, 2017 - 11:46
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 28 юли е публикувано обявление, че Европейският парламент организира процедура за подбор по документи и чрез изпити за съставянето на списък на успешно преминали процедурата за подбор кандидати за заемане на длъжността срочно нает служител (AD 10), администратор в Кабинета на генералния секретар, в Генералния секретариат на Европейския парламент.

Договорът се сключва за неопределено време. Назначението ще бъде на степен AD 10, първа стъпка, с основна месечна заплата от 8 599,20 EUR.

Естество на служебните задължения

Администраторът ще има като задачи предоставянето на съвети и извършването на проучвания в една или повече от областите на компетентност на структурната единица. Той е на пряко подчинение на директора на кабинета.

Администраторът ще работи в тясно сътрудничество с другите членове на кабинета, с генералните дирекции на Генералния секретариат и с членовете на Европейския парламент. Ще предоставя своевременно на висшестоящите си ръководители всички необходими съвети и информация във връзка с възложените му задачи.

Упражняването на тези служебни задължения изисква стриктност, умения за изготвяне на текстове, спазване на строга поверителност, способности за анализиране и синтезиране, способност за прогнозиране, дипломатичност, отлични междуличностни умения в контактите с партньори на всички равнища, както и добри ораторски умения.

Основните задачи на администратора са по-конкретно следните:

  • да предоставя съвети на висшестоящите ръководители в областта на съвременната цифрова комуникация (създаване на уеб сайтове, инфографики, управление на съдържанието, публикации в електронен формат, оптимизация на търсачки);
  • да извършва комплексни проучвания и да изготвя становища с високо равнище на експертни знания и опит, предназначени за политическите и административните органи на Европейския парламент;
  • да управлява и ръководи специфични досиета, включително чувствителни досиета (технически, административни, правни, финансови или бюджетни проучвания с множество измерения);
  • да управлява проекти в средносрочен и дългосрочен план в рамките на институционалните политики;
  • да допринася за изготвянето и изпълнението на бюджета на структурната единица (бюджетно управление, обществени поръчки и др.);
  • да придружава или да представлява висшестоящите ръководители на срещи и във вътрешни и външни работни групи и да участва в административни заседания или да ръководи такива заседания.

Към крайната дата за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да изпълняват следните общи условия:

  • да бъдат граждани на държава-членка на Европейския съюз;
  • да се ползват с пълни граждански права;
  • да са изпълнили задълженията си, наложени им от законите по отношение на военната служба;
  • да притежават необходимите високи нравствени качества за изпълняване на определените служебни задължения.

Преди да кандидатствате, прочетете внимателно ръководството на вниманието на кандидатите, намиращо се в пълния текст на поканата. Ръководството, което представлява неразделна част от обявлението за наемане на работа, ще Ви помогне да разберете правилата относно процедурите и реда и условията за кандидатстване.

Кандидатите трябва да използват формуляра за кандидатстване (оригинал или копие), съответстващ на това обявление за наемане на работа.

Формулярът за кандидатстване и фотокопията на документите трябва да бъдат изпратени с препоръчана поща най-късно до 1 септември 2017 г. (доказателство е пощенското клеймо), на следния адрес:

PARLEMENT EUROPÉEN
Unité concours – BMT 08 A 038
Procédure de sélection PE/200/S
(референтният номер на процедурата за подбор трябва да бъде посочен)
60 rue Wiertz/Wiertzstraat
1047 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Кандидатурите, изпратени с непрепоръчана поща или по вътрешна поща, няма да бъдат разглеждани. Отделът за конкурси и процедури по подбор на кадри няма да приеме внасянето на кандидатури на ръка.

Пълния текст на обявлението, както и необходимите документи за кандидатстване, можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за наемане на работа – № PE/200/S (5.6 MB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.