Вие сте тук

Европейският парламент търси администратор в Кабинета на генералния секретар

Дата на публикуване: 
петък, 28 Юли, 2017 - 11:46
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 28 юли е публикувано обявление, че Европейският парламент организира процедура за подбор по документи и чрез изпити за съставянето на списък на успешно преминали процедурата за подбор кандидати за заемане на длъжността срочно нает служител (AD 10), администратор в Кабинета на генералния секретар, в Генералния секретариат на Европейския парламент.

Договорът се сключва за неопределено време. Назначението ще бъде на степен AD 10, първа стъпка, с основна месечна заплата от 8 599,20 EUR.

Естество на служебните задължения

Администраторът ще има като задачи предоставянето на съвети и извършването на проучвания в една или повече от областите на компетентност на структурната единица. Той е на пряко подчинение на директора на кабинета.

Администраторът ще работи в тясно сътрудничество с другите членове на кабинета, с генералните дирекции на Генералния секретариат и с членовете на Европейския парламент. Ще предоставя своевременно на висшестоящите си ръководители всички необходими съвети и информация във връзка с възложените му задачи.

Упражняването на тези служебни задължения изисква стриктност, умения за изготвяне на текстове, спазване на строга поверителност, способности за анализиране и синтезиране, способност за прогнозиране, дипломатичност, отлични междуличностни умения в контактите с партньори на всички равнища, както и добри ораторски умения.

Основните задачи на администратора са по-конкретно следните:

  • да предоставя съвети на висшестоящите ръководители в областта на съвременната цифрова комуникация (създаване на уеб сайтове, инфографики, управление на съдържанието, публикации в електронен формат, оптимизация на търсачки);
  • да извършва комплексни проучвания и да изготвя становища с високо равнище на експертни знания и опит, предназначени за политическите и административните органи на Европейския парламент;
  • да управлява и ръководи специфични досиета, включително чувствителни досиета (технически, административни, правни, финансови или бюджетни проучвания с множество измерения);
  • да управлява проекти в средносрочен и дългосрочен план в рамките на институционалните политики;
  • да допринася за изготвянето и изпълнението на бюджета на структурната единица (бюджетно управление, обществени поръчки и др.);
  • да придружава или да представлява висшестоящите ръководители на срещи и във вътрешни и външни работни групи и да участва в административни заседания или да ръководи такива заседания.

Към крайната дата за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да изпълняват следните общи условия:

  • да бъдат граждани на държава-членка на Европейския съюз;
  • да се ползват с пълни граждански права;
  • да са изпълнили задълженията си, наложени им от законите по отношение на военната служба;
  • да притежават необходимите високи нравствени качества за изпълняване на определените служебни задължения.

Преди да кандидатствате, прочетете внимателно ръководството на вниманието на кандидатите, намиращо се в пълния текст на поканата. Ръководството, което представлява неразделна част от обявлението за наемане на работа, ще Ви помогне да разберете правилата относно процедурите и реда и условията за кандидатстване.

Кандидатите трябва да използват формуляра за кандидатстване (оригинал или копие), съответстващ на това обявление за наемане на работа.

Формулярът за кандидатстване и фотокопията на документите трябва да бъдат изпратени с препоръчана поща най-късно до 1 септември 2017 г. (доказателство е пощенското клеймо), на следния адрес:

PARLEMENT EUROPÉEN
Unité concours – BMT 08 A 038
Procédure de sélection PE/200/S
(референтният номер на процедурата за подбор трябва да бъде посочен)
60 rue Wiertz/Wiertzstraat
1047 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Кандидатурите, изпратени с непрепоръчана поща или по вътрешна поща, няма да бъдат разглеждани. Отделът за конкурси и процедури по подбор на кадри няма да приеме внасянето на кандидатури на ръка.

Пълния текст на обявлението, както и необходимите документи за кандидатстване, можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за наемане на работа – № PE/200/S (5.6 MB, PDF)