Вие сте тук

Покана за предложения за повишаване на осведомеността относно ползата от интелектуалната собственост и щетите от фалшифицирането и пиратството

Дата на публикуване: 
петък, 28 Юли, 2017 - 11:40
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 28 юли е публикувана покана за представяне на предложения за подпомагане на дейности за повишаване на осведомеността относно ползата от интелектуалната собственост и щетите от фалшифицирането и пиратството.

Основната цел на поканата е да се повиши осведомеността относно ползата и предимствата на интелектуалната собственост (ИС), както и относно щетите, причинени от нарушенията на правата на ИС. Тя е насочена към повишаване на знанията и ангажиране на приоритетните аудитории със зачитане на ИС.

Очакват се следните резултати:

 • Достигане до гражданите на ЕС и по-специално до приоритетните целеви групи, например учениците на детска възраст, по-младото поколение и младите граждани (на възраст от 15 до 30 години), както и до авторите на политики и лидерите на общественото мнение по въпроси в областта на ИС и свързани с тази област.
 • Създаване на ангажираност на съответните влиятелни дейци или лицата, формиращи общественото мнение, способни да достигнат до целевите аудитории чрез ясно определен процес.
 • Осигуряване на устойчивостта и степенуването на резултатите от проекта и в крайна сметка – промяна на поведението.

Допустими кандидати

Кандидатите, които се считат за допустими по тази покана, трябва:

 • да бъдат юридическо лице, публично или частно, например:
  • организация с нестопанска цел, асоциация, НПО;
  • публичен орган на местно, регионално или национално равнище;
  • университетска фондация;
  • частно дружество;
 • да бъдат регистрирани в една от 28-те държави членки и да представят доказателство от своята държава на регистрация, удостоверяващо, че кандидатът е надлежно установен и регистриран от най-малко 2 години.

Допустими дейности

Специфични сектори или теми, с които трябва да бъдат свързани дейностите, са интелектуална собственост и въпроси във връзка с фалшифицирането и пиратството на правата на ИС.

Ще бъдат разгледани само дейности по следните три обособени позиции:

 • Обособена позиция 1: Достигане до децата чрез образователни дейности за училищата
 • Обособена позиция 2: Достигане до по-младото поколение и младите граждани
 • Обособена позиция 3: Достигане до авторите на политики и лидери на общественото мнение чрез конференции и форуми

Недопустими са следните видове дейности:

 • проекти, отнасящи се само или главно до индивидуални спонсорирания за участие или изказвания на работни форуми, семинари, конференции и конгреси или на всякакви други събития;
 • проекти, отнасящи се само или главно до индивидуални стипендии за образование или учебни курсове.

Максималната продължителност (срокът на допустимост) е 12 месеца, считано от датата на подписване на споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства. Може да бъде предоставено удължаване от максимум 6 допълнителни месеца.

Общият бюджет, предвиден за съвместното финансиране на проекти по настоящата покана, е 1 000 000 ЕUR.

Финансовото участие от страна на ЕUIPO не може да надвишава 80 % от общата сума на допустимите разходи.

Пакетът за кандидатстване е наличен в интернет на следния адрес:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants_gr-001-17

Кандидатурите трябва да бъдат изпратени в ЕUIPO посредством онлайн формуляра за кандидатстване (електронен формуляр) не по-късно от 25 септември 2017 г. в 13:00 ч. (местно време).

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения – Подпомагане на дейности за повишаване на осведомеността относно ползата от интелектуалната собственост и щетите от фалшифицирането и пиратството (412.89 KB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 3 август е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

На корицата, в съдържанието, и на страница 5 рубриките

вместо:

„АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Европейска комисия“

да се чете:

„АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост“.