Вие сте тук

Покана за предложения по „Подкрепа за мерките за информиране в областта на политиката на сближаване на ЕС“

Дата на публикуване: 
понеделник, 28 Август, 2017 - 10:46
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС е публикувана покана за представяне на предложения по „Подкрепа за мерките за информиране в областта на политиката на сближаване на ЕС“. Европейската комисия цели подбиране на потенциални бенефициенти за изпълнението на редица мерки за информиране, съфинансирани от ЕС. Основната цел е предоставянето на подкрепа за генерирането и разпространението на информация и съдържание, свързани с политиката на сближаване на ЕС, като същевременно се зачита изцяло редакторската независимост на участващите страни.

Конкретните цели на тази покана са:

  • насърчаване и стимулиране на по-добро разбиране за ролята на политиката на сближаване в подкрепа на всички региони на ЕС;
  • повишаване на осведомеността относно проектите, финансирани от ЕС – в частност чрез политиката на сближаване – и на тяхното отражение върху живота на хората;
  • разпространяване на информация и насърчаване на открит диалог относно политиката на сближаване, резултатите от нея, нейната роля в осъществяването на политическите приоритети на ЕС и бъдещето ѝ;
  • насърчаване на гражданското участие по въпроси, свързани с политиката на сближаване, и стимулиране на участието на гражданите при определяне на приоритетите за бъдещето на тази политика.

Допустимите заявители (водещ заявител и съзаявители, както и свързаните с тях субекти, ако има такива) трябва да са юридически лица, установени и регистрирани в държава членка на ЕС. Примери за допустими заявители:

  • медийни организации/новинарски агенции (телевизия, радио, печатни медии, онлайн медии, нови медии, съчетание от различни медии);
  • организации с нестопанска цел;
  • университети и образователни институции;
  • изследователски центрове и мозъчни тръстове;
  • публични органи (национални, регионални и местни), които не са управляващи органи.

Физическите лица, както и субектите, създадени единствено с цел изпълнение на проектите в рамките на тази покана, не са допустими заявители.

Общият бюджет за съфинансирането на информационни мерки по настоящата покана възлиза на 4 000 000 евро.

Размерът на безвъзмездните средства е минимум 70 000 евро и максимум 500 000 евро. Максималният размер на безвъзмездните средства не може да бъде надвишен. Безвъзмездните средства от ЕС са под формата на възстановяване до 80 % на действителните допустими разходи по дейността. Заявителите трябва да гарантират, че покриват със собствени ресурси съфинансирането на оставащата сума.

Ориентировъчният срок на дейностите следва да бъде 12 месеца (1 февруари 2018 г. - 31 януари 2019 г.).

Крайният срок за подаване на заявленията е 16 октомври 2017 г.

Формулярите за заявление, както и допълнителна информация относно поканата се съдържат в Указанията за заявителите, достъпни на адрес:

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal

Заявленията трябва да отговарят на изискванията, посочени в гореспоменатите Указания за заявителите.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения – „Подкрепа за мерките за информиране в областта на политиката на сближаване на ЕС“ (411.58 KB, PDF)