Вие сте тук

Покана за предложения по Програма „Европа за гражданите“

понеделник, 28 Август, 2017 - 10:34
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Европа за гражданите“ – Безвъзмездни средства за оперативни разходи – Структурна помощ за европейски мозъчни тръстове и организации на гражданското общество на европейско равнище.

Приетата за периода 2014-2020 г. Програма „Европа за гражданите“ е основен инструмент в този контекст. Целта е да се допринесе за разбирането, от страна на гражданите, на същността на Съюза, на неговата история и многообразие, както и да се подпомогне европейското гражданство. Цели се и да се подобрят условията за упражняване на правата и ползването на привилегиите на европейския гражданин.

Целта на тази покана е да се изберат организации с европейски обхват, които чрез своите постоянни, обичайни и редовни дейности допринасят осезаемо за постигането на целите на програмата „Европа за гражданите“.

Конкретните цели на Програмата са:

 • повишаване на осведомеността във връзка с паметта за миналото, общата история и ценности, и целта на Съюза да насърчава мира, ценностите си и благоденствието на своите народи чрез стимулиране на дебати, размисъл и изграждане на мрежи (направление 1);
 • насърчаване на демократичното и гражданското участие на гражданите, на равнището на Съюза, чрез подобряване на разбирането на гражданите за процеса на създаване на политиките на Съюза и чрез осигуряване на условия за обществена и междукултурна ангажираност и доброволческа дейност на равнището на Съюза (направление 2).

Поканата е отворена за организации, които:

 • са организации с нестопанска цел;
 • играят активна роля в сферата на европейското гражданство, определена в техния устав или описание на целите и задачите, и съответстват на една от горепосочените категории;
 • са законно установени и са били правен субект поне четири години (към 1 ноември 2017 г.) в държава, допусната до участие;
 • гарантират, че с дейността си осъществяват транснационални връзки с няколко държави, като така обхващат местна и регионална общественост;
 • Извършват дейността си в допуснати до участие държави със следния географски обхват:
  • Организации на гражданското общество за „Европейска памет за миналото“ и Организации на гражданското общество на европейско равнище трябва да имат членове или дейности в поне 12 държави, допуснати до участие;
  • платформите на общоевропейските организации трябва да имат най-малко 20 представителни организации членки, с което се осигурява присъствие във всички държави членки на ЕС;

Физическите лица и публичните органи не се допускат по тази покана.

Крайният срок за подаване на заявления е 18 октомври 2017 г. (сряда) не по-късно от 12:00 ч. CET (на обяд, брюкселско време).

Заявлението за кандидатстване, заедно с всичките му приложения, трябва да се подаде онлайн чрез съответния електронен формуляр, надлежно попълнен и включващ всички приложими към тях приложения.

Електронният формуляр е достъпен на:

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения – EACEA-33/2017 – Програма „Европа за гражданите“ 2014-2020 г.  (474.6 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.