Вие сте тук

Покана предложения по Програма „Еразъм+“

понеделник, 16 Октомври, 2017 - 10:54
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“ - KA3 – Подкрепа за реформиране на политиката – Съвместни квалификации в професионалното образование и обучение (ПОО).

Общите цели на тази покана са увеличаване на възможностите за заетост на младите хора и допринасяне за развитието на способна, висококвалифицирана и мобилна работна ръка. Това ще бъде от полза и за предприятията, от една страна, и подкрепа за съвместни действия за развитието на ПОО в Европа и общо повишаване на неговото качество, практическа приложимост и привлекателност, от друга страна.

Специфичната цел на поканата е да се подпомогне подготовката или изготвянето на съвместни квалификации за ПОО, включително на по-високо ниво, или подобряването на съществуващи такива квалификации.

Допустими партньорства

Партньорството трябва да е съставено от партньори от поне две отделни страни по програмата „Еразъм+“ (най-малко една от които трябва да бъде държава членка на Европейския съюз):

  • 28-те държави  членки на Европейския съюз:
  • страни по програмата извън ЕС: Бивша югославска република Македония, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция.

Освен това партньорството трябва да включва поне трима партньори, сред които следните две организации:

  • доставчик на услуги в областта на ПОО (в горната степен на средното, след завършено средно, но не висше, образование, или във висшето образование);
  • предприятие (публично или частно) или промишлена, търговска или занаятчийска камара, или промишлено/занаятчийско сдружение.

Един от тези партньори ще бъде координиращата организация, която кандидатства за безвъзмездното финансиране по „Еразъм+“ от името на консорциума от партньорски организации.

Допустими дейности

Бенефициерите следва да предприемат следните две основни дейности:

  1. Изготвяне или усъвършенствуване на съвместна квалификация в ПОО, имащи за цел да отговорят на конкретни потребности от умения в страните със задължителни партньори, с оглед тя да бъде призната като квалификация във всяка една от тези страни.
  2. Изграждане на устойчиви структури за сътрудничество с оглед осигуряване на прозрачност, съпоставимост, адекватни системи за гарантиране на качеството и взаимно признаване на квалификациите при по-голяма систематичност и целенасоченост на съществуващите ангажименти.

Общият бюджет, определен за съфинансирането на проектите, се предвижда да бъде максимум 6 милиона евро.

Максималното дялово участие на ЕС във финансирането ще бъде 80 %.

Всяко безвъзмездно финансиране ще бъде в размер от 200 000 ЕUR до 500 000 EUR. Очаква се да бъдат финансирани приблизително 20 предложения.

Заявленията трябва да бъдат подадени не по-късно от 31 януари 2018 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време).

Заявленията трябва да отговарят на следните изисквания:

  • трябва да бъдат подадени онлайн, като се използва правилният официален формуляр за кандидатстване (еForm);
  • трябва да бъдат изготвени на един от официалните езици на ЕС;
  • към заявленията трябва да се приложат подробно описание на проекта, клетвена декларация и балансиран прогнозен бюджет, представен в официалните формуляри.

Неизпълнението на тези изисквания води до отхвърляне на заявлението.

Основните насоки и електронният формуляр (еForm) за кандидатстване могат да се намерят на интернет страницата на Програма „Еразъм+“.

Заявленията трябва да отговарят на всички условия в насоките.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана предложения  в рамките на Програма „Еразъм+“ – KA3 – Подкрепа за реформиране на политиката (391.92 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.