Вие сте тук

Покана предложения по Програма „Еразъм+“

Дата на публикуване: 
понеделник, 16 Октомври, 2017 - 10:54
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“ - KA3 – Подкрепа за реформиране на политиката – Съвместни квалификации в професионалното образование и обучение (ПОО).

Общите цели на тази покана са увеличаване на възможностите за заетост на младите хора и допринасяне за развитието на способна, висококвалифицирана и мобилна работна ръка. Това ще бъде от полза и за предприятията, от една страна, и подкрепа за съвместни действия за развитието на ПОО в Европа и общо повишаване на неговото качество, практическа приложимост и привлекателност, от друга страна.

Специфичната цел на поканата е да се подпомогне подготовката или изготвянето на съвместни квалификации за ПОО, включително на по-високо ниво, или подобряването на съществуващи такива квалификации.

Допустими партньорства

Партньорството трябва да е съставено от партньори от поне две отделни страни по програмата „Еразъм+“ (най-малко една от които трябва да бъде държава членка на Европейския съюз):

  • 28-те държави  членки на Европейския съюз:
  • страни по програмата извън ЕС: Бивша югославска република Македония, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция.

Освен това партньорството трябва да включва поне трима партньори, сред които следните две организации:

  • доставчик на услуги в областта на ПОО (в горната степен на средното, след завършено средно, но не висше, образование, или във висшето образование);
  • предприятие (публично или частно) или промишлена, търговска или занаятчийска камара, или промишлено/занаятчийско сдружение.

Един от тези партньори ще бъде координиращата организация, която кандидатства за безвъзмездното финансиране по „Еразъм+“ от името на консорциума от партньорски организации.

Допустими дейности

Бенефициерите следва да предприемат следните две основни дейности:

  1. Изготвяне или усъвършенствуване на съвместна квалификация в ПОО, имащи за цел да отговорят на конкретни потребности от умения в страните със задължителни партньори, с оглед тя да бъде призната като квалификация във всяка една от тези страни.
  2. Изграждане на устойчиви структури за сътрудничество с оглед осигуряване на прозрачност, съпоставимост, адекватни системи за гарантиране на качеството и взаимно признаване на квалификациите при по-голяма систематичност и целенасоченост на съществуващите ангажименти.

Общият бюджет, определен за съфинансирането на проектите, се предвижда да бъде максимум 6 милиона евро.

Максималното дялово участие на ЕС във финансирането ще бъде 80 %.

Всяко безвъзмездно финансиране ще бъде в размер от 200 000 ЕUR до 500 000 EUR. Очаква се да бъдат финансирани приблизително 20 предложения.

Заявленията трябва да бъдат подадени не по-късно от 31 януари 2018 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време).

Заявленията трябва да отговарят на следните изисквания:

  • трябва да бъдат подадени онлайн, като се използва правилният официален формуляр за кандидатстване (еForm);
  • трябва да бъдат изготвени на един от официалните езици на ЕС;
  • към заявленията трябва да се приложат подробно описание на проекта, клетвена декларация и балансиран прогнозен бюджет, представен в официалните формуляри.

Неизпълнението на тези изисквания води до отхвърляне на заявлението.

Основните насоки и електронният формуляр (еForm) за кандидатстване могат да се намерят на интернет страницата на Програма „Еразъм+“.

Заявленията трябва да отговарят на всички условия в насоките.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана предложения  в рамките на Програма „Еразъм+“ – KA3 – Подкрепа за реформиране на политиката (391.92 KB, PDF)