Вие сте тук

Бюджетът на ЕС за 2018 г.: работни места, инвестиции, миграция и сигурност

неделя, 19 Ноември, 2017 - 21:16
Тема: 

На 18 ноември, институциите на ЕС постигнаха споразумение относно бюджета на ЕС за 2018 г. Този бюджет отразява политическите приоритети на Комисията „Юнкер“.

Бюджетът на ЕС помага политическите приоритети да бъдат превърнати в реалност. Приетият бюджет на ЕС за 2018 г. потвърждава, че ЕС насочва средствата към областите, в които те са нужни. През 2018 г., в съответствие с предложението на Европейската комисия от май тази година, по-голямата част от бюджета на ЕС ще бъде използвана за стимулиране на създаването на работни места, особено за младите хора, и за насърчаване на растежа, стратегическите инвестиции и сближаването. Освен това ЕС ще продължи да подпомага усилията за ефективно справяне с предизвикателството, което представлява миграцията, както в рамките на ЕС, така и извън него.

Гюнтер Йотингер, комисар по въпросите на бюджета и човешките ресурси, заяви: „Това е бюджет, предназначен за всички. Той ще бъде използван за създаване на повече работни места, за постигане на по-голям растеж и за увеличаване на инвестициите. Ще помогне на младите хора да си намерят работа и стажове. Ще помогне Европа да стане по-сигурно място. Всяко евро трябва да бъде изразходвано ефективно и да създава добавена стойност за Европа.“

Бюджетът на ЕС за 2018 г. възлиза на 160,1 милиарда евро бюджетни кредити за поети задължения (средствата, за които могат да бъдат сключени договори през дадена година) и 144,7 милиарда евро бюджетни кредити за плащания (средствата, които ще бъдат изплатени). Някои от неговите основни характеристики са следните:

- Почти половината от средствата — 77,5 милиарда евро поети задължения — ще бъдат използвани за укрепване на икономиката ни, за повишаване на конкурентоспособността на университетите ни и за по-добро подготвяне на предприятията ни за конкуренцията на световния пазар. Например 2 милиарда евро ще бъдат отпуснати за Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който е централният елемент на Плана „Юнкер“, 354 милиона евро ще подпомогнат малките и средните предприятия (Програмата за конкурентоспособност на малките и средните предприятия — COSME) и 11,2 милиарда евро ще бъдат отпуснати за „Хоризонт 2020“ — програмата на ЕС за финансиране на научните изследвания и иновациите. Общо 55,5 милиарда евро ще послужат за насърчаване на растежа, създаване на работни места и стимулиране на сближаването във всички държави членки и региони посредством европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове).

- Младите хора ще получат по-голяма подкрепа и по-добри възможности за намиране на работа благодарение на сумата от 350 милиона евро, която ще бъде отпусната за Инициативата за младежка заетост. Тази инициатива е съществена дейност, имаща за цел преодоляване на младежката безработица в държавите членки.

- Подкрепата за европейските земеделски стопани възлиза на 59 милиарда евро.

- Във връзка със започването на дейността на Европейския фонд за отбрана в бюджета са предвидени 40 милиона евро за финансиране на съвместните научни изследвания в областта на новаторските отбранителни технологии и продукти. През 2017 г. за тази цел вече са отпуснати 25 милиона евро. С тях общият бюджет на ЕС за научни изследвания в областта на отбраната до 2019 г. възлиза на 90 милиона евро.

- Почти 4,1 милиарда евро ще бъдат използвани за управление на миграцията и за борба с предизвикателствата в областта на сигурността. По-голямата част от средствата вече са отпуснати и общата сума за тези области на политиката възлиза на 22 милиарда евро през периода 2015—2018 г.

 

Бюджет на ЕС за 2018 г. (в милиони евро):

   

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО ФУНКЦИИ

Бюджет за 2018 г.
(номинална промяна в % спрямо 2017 г.)

Поети задължения

Плащания

1. Интелигентен и приобщаващ растеж:

77 534 (+2,8%)

66 624 (+34,9%)

Конкурентоспособност за растеж и работни места

22 001 (+3,2%)

20 097 (+4%)

Икономическо, социално и териториално сближаване

55 532 (+2,7%)

46 527 (+54,7%)

2. Устойчив растеж: природни ресурси

59 285 (+1,2%)

56 084 (+3,6%)

Разходи, свързани с пазара, и преки помощи

43 235 (+1,5%)

43 189 (+1,5%)

3. Сигурност и гражданство

3 493 (-18,5%)

2 981 (-7,6%)

4. Глобална Европа

9 569 (-8,3%)

8 906 (-1,7%)

5. Администрация

9 666 (+2,9%)

9 666 (+2,9%)

Други специални инструменти

0,567 (-67,6 %)

0,42 (-73,5 %)

Общо бюджетни кредити

160 114 (+0,2%)

144 681 (+14,1%)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.