Вие сте тук

Бюджетът на ЕС за 2018 г.: работни места, инвестиции, миграция и сигурност

Дата на публикуване: 
неделя, 19 Ноември, 2017 - 21:16
Тема: 

На 18 ноември, институциите на ЕС постигнаха споразумение относно бюджета на ЕС за 2018 г. Този бюджет отразява политическите приоритети на Комисията „Юнкер“.

Бюджетът на ЕС помага политическите приоритети да бъдат превърнати в реалност. Приетият бюджет на ЕС за 2018 г. потвърждава, че ЕС насочва средствата към областите, в които те са нужни. През 2018 г., в съответствие с предложението на Европейската комисия от май тази година, по-голямата част от бюджета на ЕС ще бъде използвана за стимулиране на създаването на работни места, особено за младите хора, и за насърчаване на растежа, стратегическите инвестиции и сближаването. Освен това ЕС ще продължи да подпомага усилията за ефективно справяне с предизвикателството, което представлява миграцията, както в рамките на ЕС, така и извън него.

Гюнтер Йотингер, комисар по въпросите на бюджета и човешките ресурси, заяви: „Това е бюджет, предназначен за всички. Той ще бъде използван за създаване на повече работни места, за постигане на по-голям растеж и за увеличаване на инвестициите. Ще помогне на младите хора да си намерят работа и стажове. Ще помогне Европа да стане по-сигурно място. Всяко евро трябва да бъде изразходвано ефективно и да създава добавена стойност за Европа.“

Бюджетът на ЕС за 2018 г. възлиза на 160,1 милиарда евро бюджетни кредити за поети задължения (средствата, за които могат да бъдат сключени договори през дадена година) и 144,7 милиарда евро бюджетни кредити за плащания (средствата, които ще бъдат изплатени). Някои от неговите основни характеристики са следните:

- Почти половината от средствата — 77,5 милиарда евро поети задължения — ще бъдат използвани за укрепване на икономиката ни, за повишаване на конкурентоспособността на университетите ни и за по-добро подготвяне на предприятията ни за конкуренцията на световния пазар. Например 2 милиарда евро ще бъдат отпуснати за Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който е централният елемент на Плана „Юнкер“, 354 милиона евро ще подпомогнат малките и средните предприятия (Програмата за конкурентоспособност на малките и средните предприятия — COSME) и 11,2 милиарда евро ще бъдат отпуснати за „Хоризонт 2020“ — програмата на ЕС за финансиране на научните изследвания и иновациите. Общо 55,5 милиарда евро ще послужат за насърчаване на растежа, създаване на работни места и стимулиране на сближаването във всички държави членки и региони посредством европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове).

- Младите хора ще получат по-голяма подкрепа и по-добри възможности за намиране на работа благодарение на сумата от 350 милиона евро, която ще бъде отпусната за Инициативата за младежка заетост. Тази инициатива е съществена дейност, имаща за цел преодоляване на младежката безработица в държавите членки.

- Подкрепата за европейските земеделски стопани възлиза на 59 милиарда евро.

- Във връзка със започването на дейността на Европейския фонд за отбрана в бюджета са предвидени 40 милиона евро за финансиране на съвместните научни изследвания в областта на новаторските отбранителни технологии и продукти. През 2017 г. за тази цел вече са отпуснати 25 милиона евро. С тях общият бюджет на ЕС за научни изследвания в областта на отбраната до 2019 г. възлиза на 90 милиона евро.

- Почти 4,1 милиарда евро ще бъдат използвани за управление на миграцията и за борба с предизвикателствата в областта на сигурността. По-голямата част от средствата вече са отпуснати и общата сума за тези области на политиката възлиза на 22 милиарда евро през периода 2015—2018 г.

 

Бюджет на ЕС за 2018 г. (в милиони евро):

   

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО ФУНКЦИИ

Бюджет за 2018 г.
(номинална промяна в % спрямо 2017 г.)

Поети задължения

Плащания

1. Интелигентен и приобщаващ растеж:

77 534 (+2,8%)

66 624 (+34,9%)

Конкурентоспособност за растеж и работни места

22 001 (+3,2%)

20 097 (+4%)

Икономическо, социално и териториално сближаване

55 532 (+2,7%)

46 527 (+54,7%)

2. Устойчив растеж: природни ресурси

59 285 (+1,2%)

56 084 (+3,6%)

Разходи, свързани с пазара, и преки помощи

43 235 (+1,5%)

43 189 (+1,5%)

3. Сигурност и гражданство

3 493 (-18,5%)

2 981 (-7,6%)

4. Глобална Европа

9 569 (-8,3%)

8 906 (-1,7%)

5. Администрация

9 666 (+2,9%)

9 666 (+2,9%)

Други специални инструменти

0,567 (-67,6 %)

0,42 (-73,5 %)

Общо бюджетни кредити

160 114 (+0,2%)

144 681 (+14,1%)