Вие сте тук

Службата на ЕС за интелектуална собственост търси изпълнителен директор

Дата на публикуване: 
четвъртък, 30 Ноември, 2017 - 10:34
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 30 ноември е публикувано обявление, че Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) набира кандидати за попълване на длъжността изпълнителен директор.

EUIPO извършва услуги за регистрация на марки на ЕС и отговаря за регистрираните дизайни на Общността, валидни в ЕС. Дейността на Службата обхваща също сближаване на инструментите и практиките в сътрудничество с партньори от националните и регионалните служби по интелектуална собственост в страните от ЕС-28, с потребителите и с други партниращи ведомства. Всички тези ведомства образуват Европейската мрежа за интелектуална собственост (EIPN). Те работят съвместно, предоставяйки на потребители хармонизирани услуги за регистрация, както на национално равнище, така и на равнището на ЕС.

Управленската структура на EUIPO се състои от Управителен съвет и бюджетен комитет. В състава и на двата органа участват по един представител от всяка държава членка, двама представители на Европейската комисия и един представител на Европейския парламент. EUIPO има юридическа, административна и финансова автономност.

Повече информация ще намерите на уебсайта на EUIPO.

Изпълнителният директор отговаря за управлението на Службата и действа като неин законен представител. Той/тя се отчита пред Управителния съвет и бюджетния комитет, носи цялостната отговорност за дейностите на EUIPO и гарантира, че се постигат набелязаните цели.

Изпълнителният директор е независим при изпълнението на своите задължения и не търси, нито приема инструкции от правителство или друг орган, без да се засягат правомощията на Комисията, Управителния съвет и бюджетния комитет.

Целите на изпълнителния директор са следните:

 • да представлява Службата и да осъществява комуникация с широкия кръг на заинтересованите страни и обществеността по всички въпроси в рамките на мандата на Службата;
 • да способства за постоянно подобряване на дейността на Службата чрез спазване на стандартите за качество на услугите, което се оценява по-конкретно чрез постоянни проучвания за удовлетвореността на потребителите;
 • да гарантира, че Службата постоянно усъвършенства правните си практики с оглед предоставяните от нея права на закрила да се ползват с подходяща презумпция за валидност и че по този начин Службата допринася за наличието на хармонизирана система на права на интелектуална собственост в ЕС;
 • да способства за добри работни отношения в рамките на Европейската мрежа за интелектуална собственост;  да насърчава действия за сътрудничество, които поддържат мрежата в съответствие с мисията на Службата, в полза на потребителите и с цел активен принос за икономическия и социалния растеж на ЕС в пълно съответствие с политиките и програмите на институциите на ЕС;
 • да осъществява ефективно и ефикасно управление по отношение на персонала на Службата; да насърчава колективен дух и добра работна среда;
 • да гарантира, че неговите/нейните функция и отговорности са делегирани в подходяща степен.

За да бъде допуснат до участие в процедурата за подбор, кандидатът трябва към крайния срок за подаване на заявления да отговаря на следните общи условия:

 • да е гражданин на държава членка на Европейския съюз, и да не е лишен от граждански права;
 • да е изпълнил всички задължения, наложени от законодателството относно военната служба;
 • да отговаря на личностните изисквания относно годността да изпълнява задълженията, свързани с длъжността - кандидатът не трябва да е осъждан или признат за виновен за извършено престъпление;
 • да е физически годен да изпълнява задълженията си;
 • да може да изпълни пълен 5-годишен мандат от очакваната дата на встъпване в длъжност, преди достигане на пенсионна възраст, т.е. в края на месеца, в който навърши 66. Очакваната дата на встъпване в длъжност е 1 октомври 2018 г.

Изпълнителен директор, чийто мандат е бил удължен, не може да участва в друга процедура за подбор за същата длъжност в края на целия му мандат.

За предпочитане е кандидатурите да се подават по електронна поща на следния адрес:

 MBBCSecretariat@euipo.europa.eu 

като се попълни формулярът за кандидатстване, достъпен на уебсайта на Службата.

Кандидатурите, подадени по куриер, се изпращат на:

Chairperson of the Management Board
EUIPO – European Union Intellectual Property Office
Avenida de Europa, 4
03008 Alicante
SPAIN

Кандидатурите трябва да бъдат получени преди полунощ на 11 януари 2018 г.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място – VEXT/17/256/AD 15/Изпълнителен директор (846.08 KB, PDF)