Вие сте тук

Службата на ЕС за интелектуална собственост търси изпълнителен директор

четвъртък, 30 Ноември, 2017 - 10:34
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 30 ноември е публикувано обявление, че Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) набира кандидати за попълване на длъжността изпълнителен директор.

EUIPO извършва услуги за регистрация на марки на ЕС и отговаря за регистрираните дизайни на Общността, валидни в ЕС. Дейността на Службата обхваща също сближаване на инструментите и практиките в сътрудничество с партньори от националните и регионалните служби по интелектуална собственост в страните от ЕС-28, с потребителите и с други партниращи ведомства. Всички тези ведомства образуват Европейската мрежа за интелектуална собственост (EIPN). Те работят съвместно, предоставяйки на потребители хармонизирани услуги за регистрация, както на национално равнище, така и на равнището на ЕС.

Управленската структура на EUIPO се състои от Управителен съвет и бюджетен комитет. В състава и на двата органа участват по един представител от всяка държава членка, двама представители на Европейската комисия и един представител на Европейския парламент. EUIPO има юридическа, административна и финансова автономност.

Повече информация ще намерите на уебсайта на EUIPO.

Изпълнителният директор отговаря за управлението на Службата и действа като неин законен представител. Той/тя се отчита пред Управителния съвет и бюджетния комитет, носи цялостната отговорност за дейностите на EUIPO и гарантира, че се постигат набелязаните цели.

Изпълнителният директор е независим при изпълнението на своите задължения и не търси, нито приема инструкции от правителство или друг орган, без да се засягат правомощията на Комисията, Управителния съвет и бюджетния комитет.

Целите на изпълнителния директор са следните:

 • да представлява Службата и да осъществява комуникация с широкия кръг на заинтересованите страни и обществеността по всички въпроси в рамките на мандата на Службата;
 • да способства за постоянно подобряване на дейността на Службата чрез спазване на стандартите за качество на услугите, което се оценява по-конкретно чрез постоянни проучвания за удовлетвореността на потребителите;
 • да гарантира, че Службата постоянно усъвършенства правните си практики с оглед предоставяните от нея права на закрила да се ползват с подходяща презумпция за валидност и че по този начин Службата допринася за наличието на хармонизирана система на права на интелектуална собственост в ЕС;
 • да способства за добри работни отношения в рамките на Европейската мрежа за интелектуална собственост;  да насърчава действия за сътрудничество, които поддържат мрежата в съответствие с мисията на Службата, в полза на потребителите и с цел активен принос за икономическия и социалния растеж на ЕС в пълно съответствие с политиките и програмите на институциите на ЕС;
 • да осъществява ефективно и ефикасно управление по отношение на персонала на Службата; да насърчава колективен дух и добра работна среда;
 • да гарантира, че неговите/нейните функция и отговорности са делегирани в подходяща степен.

За да бъде допуснат до участие в процедурата за подбор, кандидатът трябва към крайния срок за подаване на заявления да отговаря на следните общи условия:

 • да е гражданин на държава членка на Европейския съюз, и да не е лишен от граждански права;
 • да е изпълнил всички задължения, наложени от законодателството относно военната служба;
 • да отговаря на личностните изисквания относно годността да изпълнява задълженията, свързани с длъжността - кандидатът не трябва да е осъждан или признат за виновен за извършено престъпление;
 • да е физически годен да изпълнява задълженията си;
 • да може да изпълни пълен 5-годишен мандат от очакваната дата на встъпване в длъжност, преди достигане на пенсионна възраст, т.е. в края на месеца, в който навърши 66. Очакваната дата на встъпване в длъжност е 1 октомври 2018 г.

Изпълнителен директор, чийто мандат е бил удължен, не може да участва в друга процедура за подбор за същата длъжност в края на целия му мандат.

За предпочитане е кандидатурите да се подават по електронна поща на следния адрес:

 MBBCSecretariat@euipo.europa.eu 

като се попълни формулярът за кандидатстване, достъпен на уебсайта на Службата.

Кандидатурите, подадени по куриер, се изпращат на:

Chairperson of the Management Board
EUIPO – European Union Intellectual Property Office
Avenida de Europa, 4
03008 Alicante
SPAIN

Кандидатурите трябва да бъдат получени преди полунощ на 11 януари 2018 г.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място – VEXT/17/256/AD 15/Изпълнителен директор (846.08 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.