Вие сте тук

Покана за предложения по Програма „Еразъм+“ – Инициативи за иновации в политиката

сряда, 6 Декември, 2017 - 10:46
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 6 декември е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“,  Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – Инициативи за иновации в политиката – Експериментални подходи в европейската политика в областта на образованието и обучението под ръководството на публични органи на високо равнище.

Експериментални подходи в европейската политика в рамките на Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 (Подкрепа за реформиране на политиката) – Инициативи за иновации в политиката, са проекти за транснационално сътрудничество в подкрепа на осъществяване на политическите програми на Европейския съюз в областта на образованието и обучението. Това включва и програми за специфични сектори, като процесите от Болоня и Копенхаген.

Общата цел е насърчаване на повишаването на ефективността и ефикасността на системите за образование и обучение чрез събиране и оценка на доказателства за системното въздействие на иновативните мерки в политиката. Поканата изисква участието на публични органи на високо равнище от допустимите за участие държави и използването на солидни и широко признати методи за оценка въз основа на полеви проучвания (експерименти).

Конкретните цели на поканата са:

 • да се насърчи транснационалното сътрудничество и взаимното обучение между компетентните органи на най-високо равнище от допустимите за участие държави; целта е да се подкрепи системното подобряване и иновациите в областите на образованието и обучението;
 • да се улеснят събирането и анализът на съществени доказателства с цел да се осигури успешното прилагане на иновативни мерки;
 • да се улеснят преносимостта и степенуването на иновативните мерки.

Приоритетните теми за поканата са:

 • насърчаване на социалното приобщаване и популяризиране на споделените ценности на ЕС чрез формално и неформално обучение;
 • рационализиране и допълнително развитие на многоезични педагогически подходи в училищното образование (напр. работа в многоезични класни стаи или с двуезични деца) и подкрепа за учителите и обучението им за работа при многообразие в класната стая;
 • оценяване в цифрова среда: установяване на най-добрите практики в различните образователни сектори и държави и разширено прилагане на най-добри практики и опити;
 • учители и инструктори в професионалното образование и обучение (ПОО) обучение/стажове в процеса на работа (ПОО);
 • въвеждане на пътища за повишаване на уменията за възрастни без средното образование или еквивалентна степен;
 • политики и стимули в подкрепа на иновативното преподаване и педагогическо обучение във висшето образование, включително образование със свободен достъп и електронно образование;
 • създаване на европейски център за онлайн обучение, смесено обучение или виртуална мобилност, виртуални кампуси и обмен на най-добри практики в дух на сътрудничеството.

Кандидатите, които се считат за допустими са:

 • Публични органи на най-високо равнище (министерство или равностойна институция), отговорни за образованието и обучението в съответния национален или регионален контекст (отговарящи на кодове 1 или 2 по NUTS; за държавите, за които не са налични кодове 1 или 2, се прилага най-високият наличен код. Публичните органи, отговорни за сектори, различни от образование и обучение (напр. заетост, финанси, социални въпроси, вътрешни работи, правосъдие, здравеопазване и др.), се считат за допустими, ако докажат, че имат конкретна компетентност в областта, в която се провеждат опитите. Публичните органи могат да делегират на други публични или частни организации, както и на законно установени мрежи или сдружения, правото да ги представляват, при условие че делегирането е писмено и в него е посочено изрично представеното предложение.
 • Публични или частни организации или институции, извършващи дейности в областите на образованието или обучението или други свързани области.
 • Публични или частни организации или институции, извършващи междусекторни дейности в областите на образованието и обучението в други социално-икономически сектори (напр. неправителствени организации, служби за информация или ориентиране, публични органи, агенции или служби, отговорни за: образование, обучение, младеж, заетост, социални въпроси, вътрешни работи, правосъдие, осигуряване, признаване и/или валидиране на качеството; професионално ориентиране, търговски камари, бизнес и социални партньори, търговски организации, структури на гражданското общество, културни или спортни организации, организации за оценка или научни изследвания, медии и пр.).

Допустими са само предложения от юридически лица, установени в една от следните държави по Програмата:

 • 28-те държави членки на Европейския съюз;
 • държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия;
 • страните – кандидатки за членство в ЕС: Турция, Бивша югославска република Македония.

Физически лица не могат да кандидатстват за предоставяне на безвъзмездни средства.

Общият бюджет, наличен за съвместното финансиране на проекти, е 10 000 000 ЕUR.

Финансовото участие от страна на ЕС не може да надвишава 75 % от общата сума на допустимите разходи.

Максималната сума за безвъзмездно финансиране за проект е 2 000 000 ЕUR.

От кандидатите се изисква да прочетат внимателно цялата информация относно поканата и процедурата за подаване на заявления. Документите, представляващи част от заявлението (комплект от документи за кандидатстване), можете да намерите на следния адрес:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentation-eacea-282017_en

Комплектът от документи за кандидатстване трябва да се подаде онлайн чрез съответния електронен формуляр, надлежно попълнен и включващ всички относими и приложими приложения и подкрепящи документи. Формулярите могат да се получат в интернет на следния адрес:

https://eacea.ec.europa.eu/PPMT

Крайни срокове за кандидатстване:

 1. предварителни предложения: 10 април 2018 г., 12:00 ч. централно европейско време
 2. пълни предложения: 25 септември 2018 г., 12:00 ч. централно европейско време.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения, EACEA/28/2017 в рамките на програма „Еразъм+“ – Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – Инициативи за иновации в политиката – Експериментални подходи в европейската политика в областта на образованието и обучението под ръководството на публични органи на високо равнище (422.98 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.