Вие сте тук

Съдът на Европейския съюз търси генерален директор на генерална дирекция „Информация“

петък, 15 Декември, 2017 - 10:44
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 15 декември е публикувана покана за подаване на кандидатури за длъжността генерален директор на генерална дирекция „Информация“ (степен AD 15 или AD 16) на Съда на Европейския съюз в Люксембург.

От 1 януари 2018 г. генерална дирекция „Информация“ ще бъде една от трите генерални дирекции на институцията, заедно с генерална дирекция „Администрация“ и генерална дирекция „Многоезичие“.

Тя ще обединява:

 • дирекция „Информационни технологии“, отговаряща за управлението и развитието на информационната система на Съда и поддържащата я инфраструктура;
 • дирекция „Библиотека“, отговаряща за съставянето и използването на документи и библиотечни фондове при прилагане на цифрова стратегия;
 • дирекция „Комуникация“, отговаряща за разработването и прилагането на комуникационна политика, както и за достъпа до документите и архива на институцията.

Под ръководството на секретаря на Съда на Европейския съюз генералният директор отговаря за ръководството на генерална дирекция „Информация“. Дирекцията има за задача да изготвя, управлява и поддържа цялата информация за дейността на институцията. Генералният директор ще трябва да изготви и да приложи стратегия за управление на знанията и информацията в съответствие с определените от институцията приоритети. По-специално, с оглед на спецификата ѝ като съдебен орган.

Генералната дирекция наброява 130 длъжностни лица и служители, както и около стотина външни сътрудници.

В качеството си на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити за разходите, попадащи в неговата компетентност, генералният директор осигурява спазването на финансовите правила, и по-специално на тези в областта на обществените поръчки.

Генералният директор представлява институцията пред други органи, както и пред външни междуинституционални структури.

Търсен профил

 • добро познаване на задачите, функционирането и структурата на Съда на Европейския съюз;
 • доказана способност за анализиране, определяне и разработване на стратегически цели и за тяхното изпълнение; способност за разбиране на предизвикателствата, пред които са изправени големите организации по отношение на управлението на знания и информация в съответствие с професионалните изисквания;
 • способност за ръководене и мотивиране в мултикултурна среда на важна структура, отговаряща за разнообразни области на дейност;
 • доказан опит в планирането и ефективното управление на предоставени средства, както и в планирането и управлението на проекти;
 • добри комуникативни и междуличностни умения;
 • способност за управляване на големи бюджети и значителен брой договори в съответствие с приложимите финансови правила.

Кандидатите трябва да отговарят на условията за назначаване на длъжностно лице, предвидени в Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз. За тази длъжност те трябва да отговарят на следните минимални изисквания:

 • да притежават образователна степен, която съответства на завършено университетско образование, удостоверено с диплома;
 • да имат най-малко десетгодишен подходящ професионален опит;
 • да владеят задълбочено един официален език на Европейския съюз и задоволително друг официален език на Европейския съюз. Поради естеството на работата се изисква владеене на френски или на английски език. Лицето, което бъде избрано да заеме длъжността, се задължава да научи този от двата езика, чието владеене евентуално не е удостоверило.

По отношение на заплатата и условията на работа се прилагат разпоредбите от Правилника за персонала, уреждащи статута на длъжностните лица на Европейския съюз със степен AD 15 или AD 16.

Кандидатурите за тази длъжност се изпращат единствено по електронна поща на адрес: DG-DGI@curia.europa.eu най-късно до 31 януари 2018 г.

Към кандидатурите се прилагат автобиография и всички други необходими документи.

Освен това кандидатите следва да приложат към кандидатурите си мотивационно писмо и кратко изложение (до 5 страници) на вижданията си за работата и управлението на генералната дирекция, за която се отнася поканата за подаване на кандидатури.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.