Вие сте тук

Съдът на Европейския съюз търси генерален директор на генерална дирекция „Информация“

Дата на публикуване: 
петък, 15 Декември, 2017 - 10:44
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 15 декември е публикувана покана за подаване на кандидатури за длъжността генерален директор на генерална дирекция „Информация“ (степен AD 15 или AD 16) на Съда на Европейския съюз в Люксембург.

От 1 януари 2018 г. генерална дирекция „Информация“ ще бъде една от трите генерални дирекции на институцията, заедно с генерална дирекция „Администрация“ и генерална дирекция „Многоезичие“.

Тя ще обединява:

 • дирекция „Информационни технологии“, отговаряща за управлението и развитието на информационната система на Съда и поддържащата я инфраструктура;
 • дирекция „Библиотека“, отговаряща за съставянето и използването на документи и библиотечни фондове при прилагане на цифрова стратегия;
 • дирекция „Комуникация“, отговаряща за разработването и прилагането на комуникационна политика, както и за достъпа до документите и архива на институцията.

Под ръководството на секретаря на Съда на Европейския съюз генералният директор отговаря за ръководството на генерална дирекция „Информация“. Дирекцията има за задача да изготвя, управлява и поддържа цялата информация за дейността на институцията. Генералният директор ще трябва да изготви и да приложи стратегия за управление на знанията и информацията в съответствие с определените от институцията приоритети. По-специално, с оглед на спецификата ѝ като съдебен орган.

Генералната дирекция наброява 130 длъжностни лица и служители, както и около стотина външни сътрудници.

В качеството си на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити за разходите, попадащи в неговата компетентност, генералният директор осигурява спазването на финансовите правила, и по-специално на тези в областта на обществените поръчки.

Генералният директор представлява институцията пред други органи, както и пред външни междуинституционални структури.

Търсен профил

 • добро познаване на задачите, функционирането и структурата на Съда на Европейския съюз;
 • доказана способност за анализиране, определяне и разработване на стратегически цели и за тяхното изпълнение; способност за разбиране на предизвикателствата, пред които са изправени големите организации по отношение на управлението на знания и информация в съответствие с професионалните изисквания;
 • способност за ръководене и мотивиране в мултикултурна среда на важна структура, отговаряща за разнообразни области на дейност;
 • доказан опит в планирането и ефективното управление на предоставени средства, както и в планирането и управлението на проекти;
 • добри комуникативни и междуличностни умения;
 • способност за управляване на големи бюджети и значителен брой договори в съответствие с приложимите финансови правила.

Кандидатите трябва да отговарят на условията за назначаване на длъжностно лице, предвидени в Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз. За тази длъжност те трябва да отговарят на следните минимални изисквания:

 • да притежават образователна степен, която съответства на завършено университетско образование, удостоверено с диплома;
 • да имат най-малко десетгодишен подходящ професионален опит;
 • да владеят задълбочено един официален език на Европейския съюз и задоволително друг официален език на Европейския съюз. Поради естеството на работата се изисква владеене на френски или на английски език. Лицето, което бъде избрано да заеме длъжността, се задължава да научи този от двата езика, чието владеене евентуално не е удостоверило.

По отношение на заплатата и условията на работа се прилагат разпоредбите от Правилника за персонала, уреждащи статута на длъжностните лица на Европейския съюз със степен AD 15 или AD 16.

Кандидатурите за тази длъжност се изпращат единствено по електронна поща на адрес: DG-DGI@curia.europa.eu най-късно до 31 януари 2018 г.

Към кандидатурите се прилагат автобиография и всички други необходими документи.

Освен това кандидатите следва да приложат към кандидатурите си мотивационно писмо и кратко изложение (до 5 страници) на вижданията си за работата и управлението на генералната дирекция, за която се отнася поканата за подаване на кандидатури.