Вие сте тук

Европейската сметна палата търси директор - одит

вторник, 6 Март, 2018 - 10:45
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 6 март е публикувано обявление за свободна позиция за длъжността „Директор“ – одит в Европейската сметна палата.

Европейската сметна палата (Сметната палата) е институция на Европейския съюз. Седалището ѝ се намира в Люксембург. В качеството си на външен одитор тя допринася за подобряване на финансовото управление на ЕС и действа като независим пазител на финансовите интереси на гражданите.

Сметната палата одитира приходите и разходите на бюджета на ЕС. Тя проверява дали финансовите операции са правилно отразени и представени, дали са изпълнени при спазване на изискванията за редовност и законосъобразност и дали се управляват икономично, ефикасно и ефективно. Тя оповестява резултатите от своята одитна дейност под формата на ясни, актуални и обективни доклади. Също така тя изготвя становища по въпроси, засягащи финансовото управление.

Директорът е подчинен на съответния одитен състав и подпомага неговите членове при изпълнението на одитни задачи.

Функциите на директора включват:

  • управление на служители и финансови ресурси;
  • програмиране, мониторинг и отчитане;
  • подпомагане със знания и за целите на качеството и осигуряване на надзор и контрол на одитната дейност.

Той/тя следи за това всички възложени му/ѝ задачи да бъдат изпълнявани надлежно и в съответствие с изискванията за качество и одитните практики и стандарти на Сметната палата.

Кандидатите за длъжността следва да отговарят на всички общи условия към датата на крайния срок за подаване на заявления:

  • да бъдат граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да се ползват от всички граждански права;
  • да са изпълнили всички задължения, наложени им от законите по отношение на военната служба.

Моля, изпращайте заявления, попълнени на английски или френски език, само чрез формуляра онлайн, който ще намерите в обявлението за свободна длъжност, публикувано на уебсайта на Европейската сметна палата.

Заявлението за кандидатстване трябва да включва следните документи (всички документи трябва да бъдат изготвени на английски или френски език):

  • мотивационно писмо (до 1 стр.);
  • актуална автобиография, изготвена чрез използване на шаблона „Europass curriculum vitae“ и съдържаща точни дати (до три страници) ;
  • приложен списък с допълнителна информация;
  • приложена официална декларация – надлежно попълнена, подписана и датирана.

Крайният срок за подаване на заявленията за кандидатстване е 12:00 ч. на 10 април 2018 г. (люксембургско време).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност ЕСП/2018/1 – „Директор“ – одит (AD, степен 14) (1.13 MB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.