Вие сте тук

Европейската сметна палата търси директор - одит

Дата на публикуване: 
вторник, 6 Март, 2018 - 10:45
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 6 март е публикувано обявление за свободна позиция за длъжността „Директор“ – одит в Европейската сметна палата.

Европейската сметна палата (Сметната палата) е институция на Европейския съюз. Седалището ѝ се намира в Люксембург. В качеството си на външен одитор тя допринася за подобряване на финансовото управление на ЕС и действа като независим пазител на финансовите интереси на гражданите.

Сметната палата одитира приходите и разходите на бюджета на ЕС. Тя проверява дали финансовите операции са правилно отразени и представени, дали са изпълнени при спазване на изискванията за редовност и законосъобразност и дали се управляват икономично, ефикасно и ефективно. Тя оповестява резултатите от своята одитна дейност под формата на ясни, актуални и обективни доклади. Също така тя изготвя становища по въпроси, засягащи финансовото управление.

Директорът е подчинен на съответния одитен състав и подпомага неговите членове при изпълнението на одитни задачи.

Функциите на директора включват:

  • управление на служители и финансови ресурси;
  • програмиране, мониторинг и отчитане;
  • подпомагане със знания и за целите на качеството и осигуряване на надзор и контрол на одитната дейност.

Той/тя следи за това всички възложени му/ѝ задачи да бъдат изпълнявани надлежно и в съответствие с изискванията за качество и одитните практики и стандарти на Сметната палата.

Кандидатите за длъжността следва да отговарят на всички общи условия към датата на крайния срок за подаване на заявления:

  • да бъдат граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да се ползват от всички граждански права;
  • да са изпълнили всички задължения, наложени им от законите по отношение на военната служба.

Моля, изпращайте заявления, попълнени на английски или френски език, само чрез формуляра онлайн, който ще намерите в обявлението за свободна длъжност, публикувано на уебсайта на Европейската сметна палата.

Заявлението за кандидатстване трябва да включва следните документи (всички документи трябва да бъдат изготвени на английски или френски език):

  • мотивационно писмо (до 1 стр.);
  • актуална автобиография, изготвена чрез използване на шаблона „Europass curriculum vitae“ и съдържаща точни дати (до три страници) ;
  • приложен списък с допълнителна информация;
  • приложена официална декларация – надлежно попълнена, подписана и датирана.

Крайният срок за подаване на заявленията за кандидатстване е 12:00 ч. на 10 април 2018 г. (люксембургско време).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност ЕСП/2018/1 – „Директор“ – одит (AD, степен 14) (1.13 MB, PDF)