Вие сте тук

Комисията определя приоритетите по Програмата за подкрепа на структурните реформи през 2018 г.

сряда, 7 Март, 2018 - 15:32

Днес Европейската комисия прие Годишната работна програма за 2018 г. (PDF), определяща мерките за подпомагане на реформите, които ще бъдат финансирани чрез Програмата за подкрепа на структурните реформи (ППСР). През 2018 г. по линия на Програмата за подкрепа на структурните реформи ще бъде предоставена техническа помощ на 24 държави членки за изпълнението на повече от 140 проекта. Те са в допълнение към над 150 проекта, подбрани през 2017 г. Това се казва в съобщение на информационната служба Рапид.

Валдис Домбровскис, заместник-председател на Комисията, отговарящ за еврото и социалния диалог, а също така и за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: „Въпреки че икономиката на Европа укрепна и следва пътя на стабилен растеж, необходими са допълнителни структурни реформи, за да станат нашите икономики по-стабилни, приобщаващи, производителни и устойчиви. Днешното решение ще ни позволи да продължим да предоставяме подкрепа на държавите — членки на ЕС, за да подготвят, разработват и провеждат стимулиращи растежа реформи.“

В Годишната работна програма на ППСР се посочват приоритетите, целите, очакваните резултати и се очертават действията, които ще бъдат осъществени чрез програмата. През 2018 г. например ще се предоставя техническа подкрепа, за да се помогне на държавите членки да реформират бюджетните системи, да модернизират публичната администрация и да повишат качеството и ефективността на националните съдебни системи, както и да им се подпомогне в борбата с измамите, корупцията и изпирането на пари. Допълнителна подкрепа ще бъде предоставена за по-доброто управление на природните ресурси и за ефективност на ресурсите, както и за изпълнение на инициативи във връзка с енергийния съюз. Редица държави членки също ще се възползват от подкрепа, за да реформират своите здравни и социални системи. Освен това държавите членки ще бъдат подпомогнати чрез развитието на капиталовите пазари, реформите на нормативните уредби за несъстоятелността и чрез укрепването на тяхната способност да се справят с необслужваните кредити.

През настоящата година заявленията на държавите членки за техническа помощ превишиха пет пъти наличните суми, а броят на държавите членки, които ще се възползват от техническа помощ по ППСР, се увеличи съществено в сравнение с 2017 г. За да може да удовлетвори повече заявления, през декември Комисията предложи да увеличи финансирането, налично за дейности, осигуряващи техническа помощ.

Подкрепата, предоставена от Комисията за структурни реформи, е тясно свързана с рамката на европейския семестър, тъй като предназначението на ППСР е също така да подобри изпълнението на реформите, посочени в специфичните за всяка държава препоръки и в докладите за отделните държави. Примери за техническа подкрепа, предоставена през 2017 г. и преди това, са представени в докладите по държави за 2018 г., публикувани днес.

България вече няма прекомерни макроикономически дисбаланси, каквито се наблюдаваха в периода 2015-2017 г. България постига известен напредък в изпълнението на специфичните препоръки, отправени през 2017 г.

Страната продължава да има дисбаланси, свързани най-вече с финансовия сектор и корпоративната задлъжнялост. Стабилността на финансовия сектор продължава да се подобрява въпреки оставащите слабости. Икономическият растеж остава силен, а пазарът на труда се възстановява.

Благоприятната икономическа ситуация в България би могла да спомогне за изпълнението на мерките по преодоляване на дисбалансите. Силният икономически растеж и солидната фискална позиция представляват възможност за структурни реформи, които да ускорят сближаването с останалата част от Европейския съюз и да намалят трайно високите нива на бедност и неравенство, пише още в анализа.

Комисията създаде Службата за подкрепа на структурните реформи през 2015 г., за да подкрепя държавите членки при подготовката, замисъла и изпълнението на институционалните, структурните и административните реформи. Службата за подкрепа на структурните реформи управлява специална програма за подкрепа — Програмата за подкрепа на структурните реформи (ППСР) с бюджет от 142,8 милиона евро за периода 2017—2020г. Програмата влезе в сила през май 2017 г. Подкрепата, предоставяна чрез програмата, е налична за всички държави членки по тяхно искане и за нея не е необходимо съфинансиране.

Като част от предложенията за задълбочаване на европейския Икономически и паричен съюз, представени през декември 2017 г., Комисията предложи до 2020 г. бюджетът на ППСР да се увеличи с 80 милиона евро. Очаква се допълнителни 80 милиона евро да бъдат осигурени чрез доброволни трансфери от държавите членки от техния компонент за техническа помощ по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове. Така до 2020 г. наличният бюджет за дейности за подкрепа ще нарасне до 300 милиона евро, като по този начин ППСР ще може да отговори на по-голямото от очакваното търсене на техническа помощ и да предостави подкрепа за реформите в държавите членки извън еврозоната, които са на път да приемат еврото.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.