Вие сте тук

Европейския парламент търси директори

петък, 9 Март, 2018 - 17:33
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 9 март са публикувани 6 обявления за свободна позиция за длъжността "директор" в различни дирекции на Европейския парламент.

Назначението се извършва за степен AD 14.

На кандидатите се обръща внимание, че тези длъжности се уреждат от Правилника относно политиката за мобилност, приет от Бюрото на Европейския парламент на 15 януари 2018 г.

Тези длъжности изискват от длъжностното лице да бъде на разположение и да осъществява многобройни вътрешни и външни контакти, по-специално с членовете на Европейския парламент. Директорът ще трябва да осъществява чести командировки в различните места на работа на Европейския парламент и извън тях.

Към крайния срок кандидатитът трябва да отговарят на всички общи условия:

  • да бъде гражданин на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да се ползва от своите граждански права;
  • да е изпълнил задълженията, наложени му от законите по отношение на военната служба;
  • да притежава необходимите високи нравствени качества за изпълняване на съответните служебни задължения.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 23 март 2018 г., 12:00 ч. (обяд), брюкселско време.

Пълния текст на обявленията можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за заемане на длъжност PE/203/S – Директор (Ж/М) (функционална група AD, степен 14) – Генерална дирекция за председателството –Дирекция за пленарни заседания (900.63 KB, PDF)

Обявление за заемане на длъжност PE/205/S – Директор (Ж/М) (функционална група AD, степен 14) – Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС –Дирекция за законодателно координиране и помирителни процедури (880.49 KB, PDF)

Обявление за заемане на длъжност PE/211/S – Директор (Ж/М) (функционална група AD, степен 14) – Генерална дирекция за инфраструктури и логистика – Дирекция по ресурсите (882.18 KB, PDF)

Обявление за заемане на длъжност PE/213/S –Директор (Ж/М) (функционална група AD, степен 14) – Генерална дирекция за логистика и устни преводи за конференции –Дирекция за организиране на конференции (864.69 KB, PDF)

Обявление за заемане на длъжност PE/214/S – Директор (Ж/М) (функционална група AD, степен 14) – Генерална дирекция за иновации и техническо обслужване – Дирекция за инфраструктура и оборудване (898.03 KB, PDF)

Обявление за заемане на длъжност PE/215/S –Директор (Ж/М) (функционална група AD, степен 14) – Генерална дирекция за сигурността и безопасността – Дирекция за стратегия и ресурси (876.08 KB, PDF)

 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.