Вие сте тук

Европейският център за развитие на професионалното обучение търси директор

Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)
понеделник, 26 Март, 2018 - 12:30
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 26 март е публикувано обявление за свободна длъжност за директор на Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop).

Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) е европейска агенция, съдействаща за развитието на професионалното образование и обучение (ПОО) в Европейския съюз. Агенцията предоставя консултации, проучвания, анализи и информация и насърчава европейското сътрудничество и обмен на опит.

Cedefop работи в тясно сътрудничество с Европейската комисия, правителства, представители на работодателите и професионалните съюзи, както и с изследователи и практикуващи специалисти. Тя им осигурява актуална информация и анализи за тенденциите, опита и иновациите в областта на ПОО, както и форуми за дебати по политиките.

Директорът е законният представител и публичното лице на Cedefop и се отчита пред управителния съвет. Той/тя ръководи и управлява Агенцията и носи цялата отговорност за нейната работа, като осигурява постигането на целите на Агенцията.

Специфичните отговорности на директора включват:

 • да изготвя и изпълнява многогодишната стратегия и Годишната работна програма на Cedefop в съответствие с мисията на Cedefop и решенията на управителния съвет;
 • да подготвя и подпомага осъществяването на дейностите на управителния съвет и да изпълнява решенията му;
 • да гарантира качеството на работата на Cedefop и утвърждаването на името ѝ на признат център на компетентност в областта на ПОО, уменията и квалификациите;
 • да се отчита пред бюджетния орган и Европейската сметна палата за бюджета на Cedefop; да носи отговорност за изготвянето и изпълнението на бюджета, както и за доброто финансово управление и вътрешен контрол;
 • да изготвя годишния отчет за дейността на Агенцията и да го представя пред Европейския парламент;
 • да отговаря за текущото управление на центъра и всички въпроси, свързани с персонала, включително назначаване, надзор, професионално развитие на персонала и изграждане на добър колективен дух и работна среда;
 • да организира дейността на центъра по най-ефикасния и ефективен начин с оглед на наличните ресурси, включително като насърчава сътрудничеството и споделянето на услуги с Комисията и други агенции на ЕС, където е уместно;
 • да осигурява ефективно представителство и връзки с обществеността на Cedefop на най-високото ниво при взаимоотношенията с европейските институции и органи в целия Европейския съюз, включително представляване на Cedefop на конференции, семинари и медийни събития;
 • да улеснява сътрудничеството в областите на своята компетентност между Агенцията, Комисията, държавите членки, социалните партньори и други заинтересовани страни, както и с компетентните органи на държавите членки, които изпълняват задачи, подобни на тези на Агенцията.

Критерии за подбор

Кандидатите трябва да притежават:

 • добре развити управленски и лидерски умения, включително доказан опит в управлението на бюджети, финансови и човешки ресурси;
 • отличен опит в ръководството на големи екипи на високо управленско равнище, включително умения за ръководене, мотивиране и развитие на потенциала на екипи с международен и мултидисциплинарен характер;
 • задълбочено познаване на сложните процеси, свързани с управлението на промяната в организациите;
 • високо ниво на междуличностни и презентационни умения, включително умения за писмена и устна комуникация и преговори;
 • доказан опит в управлението на сложни и деликатни в политическо отношение взаимодействия, както и комуникация и водене на преговори с различни заинтересовани страни;
 • задълбочено познаване на политиката на ЕС по отношение на ПОО, на институциите на ЕС, тяхната дейност и взаимодействие, както и на по-широк спектър от политиките на ЕС, свързани с дейността и ролята на Cedefop;
 • умения да разработят и реализират стратегическа визия на Cedefop и да допринесат към политическия дебат на европейско ниво в сферата на ПОО, уменията и квалификациите;
 • добро владеене на английски език, тъй като той е работният език на Cedefop.

Критерии за допустимост

Кандидатите се считат за допустими за участие в процедурата по подбор въз основа на следните формални критерии, на които трябва да отговарят до крайния срок за кандидатстване:

 • Гражданство: кандидатът трябва да бъде гражданин на държава членка на Европейския съюз.
 • Университетска степен или диплома: да има образователна степен, съответстваща на завършено университетско образование, удостоверено с диплома, когато обичайната продължителност на следването е четири или повече години; или
  • да има образователна степен, съответстваща на завършено университетско образование, удостоверено с диплома, и стаж по специалността от най-малко една година, когато обичайната продължителност на следването е най-малко три години (този едногодишен трудов стаж не може да се включи в изисквания по-долу трудов стаж след дипломирането).
 • Професионален опит: най-малко 15 години доказан трудов стаж след придобиване на степен за висше образование.
 • Управленски опит: от тези 15 години трудов стаж най-малко 5 години трябва да са на висша управленска длъжност, включваща отговорност за управление на персонал и финанси.
 • Езикови умения: задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз и задоволителни познания по още един език до степен, която позволява изпълнението на задълженията; комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(нията) дали кандидатите отговарят на условието да владеят задоволително друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език.
 • Възрастова граница: към крайния срок на кандидатстване да е в състояние да изпълни целия петгодишен мандат, преди да достигне възрастта за пенсиониране; за срочно наетите служители на Европейския съюз пенсионната възраст е определена като края на месеца, в който лицето навършва 66 години
 • Други изисквания: да са изпълнили всички задължения, наложени от законите за военната служба, и да са физически годни да изпълняват задълженията, свързани с длъжността.

Процедура за кандидатстване

Преди подаване на заявленията кандидатите трябва внимателно да проверят дали отговорят на всички критерии за допустимост („Критерии за допустимост“), особено що се касае до образование, трудов стаж на висша управленска длъжност и езикови познания. Неизпълнението на критериите за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

За да се регистрирате и да подадете заявление, посетете раздела за възможности за работа на уебсайта на Cedefop и следвайте указанията.

Cedefop препоръчва на кандидатите да прочетат указанията за кандидати и често задаваните въпроси, преди да попълнят заявлението.

За да бъде улеснен процесът на подбор, цялата комуникация с кандидатите относно тази свободна длъжност ще бъде водена на английски език.

Заявленията трябва да бъдат подадени онлайн най-късно до 15:00 часа гръцко време (CET+1) на 8 май 2018 г.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност за директор на Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) (869.71 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.