Вие сте тук

Дирекция „Сигурност“ търси директор

вторник, 10 Април, 2018 - 10:33
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС е публикувана обява за свободно работно място за поста директор на Дирекция „Сигурност“ (DG HR.DS).

Дирекция „Сигурност“ на Комисията е част от Генерална дирекция „Човешки ресурси и сигурност“. Тя отговаря за политиката на институцията за вътрешна сигурност. Тази политика има за цел да гарантира, че всички места на дейност на Комисията, хората, материалната база и информацията са защитени по подходящ начин от рискове по отношение на сигурността и безопасността. Политиката за сигурност подпомага Комисията при осъществяването на нейните правомощия и изпълнението на институционалните и правните ѝ задължения, включително задължението ѝ за полагане на грижа по отношение на персонала. Тази политика допринася също така за непрекъснатостта на дейността.

Избраният кандидат трябва да бъде изявен и динамичен професионалист, който да отговаря на следните критерии за подбор:

 • установена репутация във връзка със съответните аспекти на сигурността, за предпочитане на международно равнище, включително доказан успешен управленски опит на висша ръководна длъжност и лидерство в тази област;
 • разбиране на цялостния контекст по отношение на сигурността и на въпросите на сигурността, както и разбиране за това какво е необходимо за ефективното прилагане на мерките за сигурност;
 • отлично разбиране на регулаторните и политическите аспекти, имащи отношение към сигурността, и лидерски опит в тази област;
 • много добри познания относно институциите на ЕС, тяхното функциониране и взаимодействие, както и относно политиките и международните дейности на ЕС, които имат отношение към дейността на Дирекцията;
 • способност за създаване и поддържане на ефективни и надеждни отношения и сътрудничество в областта на сигурността с институциите на ЕС, международни, национални и местни органи, международни организации на подходящото и най-високо равнище;
 • опит в управлението на бюджетни, финансови и човешки ресурси в национален, европейски и/или международен контекст;
 • способност да предостави ясна стратегическа визия за ролята и бъдещето на Дирекцията;
 • умение да ръководи и мотивира голям екип в европейска, мултикултурна и многоезична среда;
 • отлични умения за писмена и устна комуникация, както и способност да взаимодейства ефективно и убедително с обществеността, както и с вътрешните и външните заинтересовани страни.

Критерии за допустимост

Кандидатите ще бъдат допуснати до етапа на подбор въз основа на следните формални критерии, на които трябва да отговарят към крайния срок за подаване на кандидатурите:

 • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
 • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
  • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);
 • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит след дипломирането си на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации;
 • Управленски опит: поне 5 години от този професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност в пряка връзка с област, свързана с предлаганата длъжност;
 • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят на задоволително ниво още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на едно или няколко събеседвания дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на част от събеседването на този друг език;
 • Възрастова граница: кандидатите трябва да не са достигнали възрастта за пенсиониране, която за длъжностните лица на Европейския съюз е определена като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички критерии за допустимост („Критерии за допустимост“), по-специално на изискванията относно вида диплома и професионален опит, както и на тези за езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от условията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies

и да следвате указанията за различните етапи на процедурата.

Крайният срок за регистрация е 7 май 2018 г., 12:00 ч. брюкселско време, след което онлайн регистрациите вече няма да бъдат възможни.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за поста директор – Дирекция „Сигурност“ (DG HR.DS), в Брюксел (838.82 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.