Вие сте тук

Обяви за свободни позиции за длъжността директор на различни дирекции в Европейския парламент

Дата на публикуване: 
петък, 13 Април, 2018 - 10:41
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 13 април са публикувани 3 обявления за свободни позиции за длъжността директор в различни дирекции в Европейския парламент.

Тази процедура за подбор цели разширяване на възможностите за избор на органа по назначаването. Тя ще се проведе успоредно с вътрешната процедура и междуинституционалната процедура за заемане на длъжности.

Назначението се извършва за степен AD14. Основното месечно възнаграждение е 14 303,51 EUR. Към основното месечно възнаграждение, което се облага с общностен данък и се освобождава от национално облагане, могат да бъдат прибавени някои надбавки при условията, предвидени в Правилника.

На кандидатите се обръща внимание, че тази длъжност се урежда от Правилника относно политиката за мобилност, приет от Бюрото на Европейския парламент на 15 януари 2018 г.

Директорът ще трябва да осъществява чести командировки в различните места на работа на Европейския парламент и извън тях.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия за допускане към момента на подаване на кандидатурите:

  • да бъдат граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да се ползват от своите граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени им от законите по отношение на военната служба;
  • да притежават необходимите високи нравствени качества за изпълняване на съответните служебни задължения.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 27 април 2018 г., 12;00 ч. (обяд), брюкселско време.

Пълния текст на обявленията можете да изтеглите оттук: