Вие сте тук

Покана за предложения по Програма „Еразъм+“

Дата на публикуване: 
понеделник, 16 Април, 2018 - 11:21
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 16 април е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – Обединена европейска младеж.

„Еразъм+“ за младежта днес насърчава младежкия обмен и мобилността на специалисти, работещи с младежи, и подкрепя младежките организации. Анализът на опита показва ползотворно и активно сътрудничество между организации и млади хора между различните държави. Програмата „Еразъм+“ успешно привлича и ангажира млади хора. Има голям интерес за участие и към момента е възможно да се окаже подкрепа само на 1 от всеки 3 проекта за мобилност (младежки обмен, мобилност на специалисти, работещи с младежи) и на 1 от всеки 5 партньорства (транснационални младежки инициативи).

Цели

Обхватът на действията в рамките на „Обединена европейска младеж“ следва да се основава върху натрупания опит от проекта „Ново повествование за Европа“ и други младежки политики и инициативи по програмата. Целта е да се насърчава участието на младите хора в европейския обществен живот, както и трансграничният обмен и дейностите за мобилност.

Проектите в рамките на „Обединена европейска младеж“ имат за цел създаване на мрежи за насърчаване на регионалните партньорства и да бъдат осъществявани в тясно сътрудничество с млади хора от цяла Европа (държави по Програмата „Еразъм+“). Мрежите следва да организират обмени, да насърчават обучението (например за младежки лидери) и да предоставят възможност на младите хора сами да създават съвместни проекти.

„Обединена европейска младеж“ ще подкрепи инициативи от поне пет младежки организации от пет различни допустими държави по Програмата „Еразъм+“. Целта е споделяне на техните идеи за ЕС, което ще насърчи по-широкото гражданско участие и ще спомогне за утвърждаването на чувството за европейско гражданство. Инициативата има за цел да обедини европейската младеж от цяла Европа: Източна, Западна, Северна и Южна.

Тематичните приоритети са активно гражданство, изграждане на мрежи, европейски цели и европейско гражданство, демократично участие, демократична устойчивост и социално приобщаване, свързани с младежта.

Допустими кандидати

Участващите организации могат да бъдат:

  • организации с нестопанска цел, асоциации и НПО, включително европейски младежки НПО;
  • социални предприятия;
  • публични органи на местно, регионално или национално равнище;
  • асоциации на региони;
  • европейски групи за териториално сътрудничество;
  • органи със стопанска цел, които осъществяват дейност в областта на корпоративната социална отговорност, създадени в държава по Програмата „Еразъм+“.

Минималното изискване за партньорски състав за тази покана е най-малко 5 партньори от 5 различни държави, допустими за участие в Програмата „Еразъм+“. Кандидатстващите организации следва да демонстрират своя капацитет за гарантиране на добър географски баланс чрез партньори от различни части на държавите по Програмата „Еразъм+“. Това означава партньорско разпределение между допустими държави, където партньорите са от различни региони Изток, Запад, Север и Юг.

Допустими държави

  • държавите членки на ЕС;
  • държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са част от Европейското икономическо пространство (ЕИП): Исландия, Лихтенщайн, Норвегия;
  • страните кандидатки за членство в ЕС, които се ползват с предприсъединителна стратегия в съответствие с общите принципи и с условията и общите приложения, установени в рамковите споразумения, сключени с тези страни предвид участието им в програмите на ЕС: Бившата югославска република Македония и Турция.

Общият бюджет, наличен за съвместното финансиране на проекти по тази покана, е 5 000 000 ЕUR.

Финансовият принос на ЕС е минимум 100 000 ЕUR и не може да надвишава 500 000 ЕUR. Той не може да надхвърля максималния размер на съфинансиране от 80 % от общите допустими разходи по проекта.

Комплектът документи за кандидатстване трябва да се подаде онлайн чрез съответния електронен формуляр, надлежно попълнен и включващ всички относими и приложими приложения, и подкрепящи документи.

Eлектронният формуляр е на разположение на английски, френски и немски език на следния адрес в интернет:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

и трябва да бъде надлежно попълнен на един от официалните езици на ЕС.

Надлежно попълненият електронен формуляр за кандидатстване трябва да бъде подаден онлайн не по-късно от 12:00 ч. (на обяд, брюкселско време) на 25 май 2018 г., включително съдържащ съответните приложения.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения – EACEA/16/2018 – Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 – Подкрепа за реформиране на политиката – Обединена европейска младеж (454.8 KB, PDF)