Вие сте тук

Европейският парламент обявява свободна позиция за длъжността личен охранител

Дата на публикуване: 
сряда, 25 Април, 2018 - 11:28
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 25 април е публикувано обявление, че Европейският парламент реши да открие процедура за заемане на единадесет длъжности на срочно нает служител: личен охранител (AST 3) в Генерална дирекция за сигурността и безопасността, Дирекция за дейност на място и подпомагане, сигурност и безопасност.

Договорите ще бъдат сключени за неопределено време. Назначението е на степен AST 3, първа стъпка, с основна месечна заплата от 3 677,17 EUR.

Личните охранители ще имат за задача под ръководството на началника на Отдела за охрана на Дирекция за дейност на място и подпомагане, сигурност и безопасност да осигурят управлението и извършването на всички съответни действия, свързани с личната охрана на председателя на Европейския парламент в трите места на работа на Европейския парламент (Брюксел, Люксембург и Страсбург) и по време на пътуванията му в чужбина. Успешно преминалите процедурата за подбор кандидати може да бъдат натоварени също така с лична охрана на определени личности в трите места на работа.

Към крайната дата за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да изпълняват следните общи условия:

  • да бъде гражданин на държава членка на Европейския съюз, и да се ползва с пълни граждански права;
  • да е изпълнил задълженията си, наложени му от законите по отношение на военната служба;
  • да притежава необходимите високи нравствени качества за изпълняване на определените служебни задължения;
  • да отговаря на условията за физическа годност, необходими за изпълнение на служебните му задължения. В рамките на понятието „физическа годност“ се включва и психическата годност. Като се има предвид естеството на длъжността на личния охранител (длъжност, свързана със сигурността, бдителността и с определен риск), условията за физическа годност включват също добър слух и добро зрение, включително за различаване на цветове.

Процедурата е организирана по документи и с изпити.

Кандидатите трябва да попълнят формуляра за кандидатстване (оригинал или копие), съответстващ на обявлението за наемане на работа и публикуван в пълния текст на обявлението (5.74 MB, PDF).

Формулярът за кандидатстване и фотокопията на документите трябва да бъдат изпратени само с препоръчана поща най-късно до 25 май 2018 г. (доказателство е пощенският печат), на следния адрес:

PARLEMENT EUROPÉEN
Unité Sélection des talents
Procédure de sélection PE/197/S
(референтният номер на процедурата по подбор трябва да бъде посочен)
BMT 08 A 038
60 rue Wiertz
1047 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Кандидатурите, изпратени с непрепоръчана поща или по вътрешна поща, няма да бъдат разглеждани. Отделът за подбор на таланти няма да приеме внасянето на кандидатури на ръка.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за наемане на работа № РЕ/197/S - личен охранител (AST 3) (5.74 MB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 28 май е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

вместо:

„Европейският парламент организира процедура за подбор по документи и чрез изпити за съставянето на списък на успешно преминали процедурата за подбор кандидати за заемане на единадесет длъжности на“

да се чете:

„Европейският парламент организира процедура за подбор по документи и чрез изпити за съставянето на списък на успешно преминали процедурата за подбор кандидати за заемане на длъжности на“

Страница 2, дял А: 1. Общи положения, първи абзац:

вместо:

„Европейският парламент реши да открие процедура за заемане на единадесет длъжности на срочно нает служител: личен охранител (1) (AST 3) в Генерална дирекция за сигурността и безопасността, Дирекция за дейност на място и подпомагане, сигурност и безопасност.“

да се чете:

„Европейският парламент реши да открие процедура за заемане на длъжности на срочно нает служител: личен охранител (AST 3) (1) в Генерална дирекция за сигурността и безопасността, Дирекция за дейност на място и подпомагане, сигурност и безопасност.“