Вие сте тук

Покани за предложения в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа

четвъртък, 3 Май, 2018 - 10:56
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 3 май са публикувани покани за представяне на предложения в рамките на Работната програма за отпускане на безвъзмездни средства в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа за периода 2014-2020 г.

Очакват се предложения по следните покани:

  • CEF-TC-2018-2: Автоматизиран превод
  • CEF-TC-2018-2: Електронно доставяне (eDelivery)
  • CEF-TC-2018-2: Електронно фактуриране (eInvoicing)

Общият ориентировъчен бюджет за избраните предложения по посочените три покани е 10,5 милиона евро.

Крайният срок за представяне на предложенията по тези три покани е 18 септември 2018 г.

  • CEF-TC-2018-5: Отворени публични данни (Public Open Data)

Общият ориентировъчен бюджет за избраните предложения по тази покана е 18,5 милиона евро.

За тази покана крайният срок за представяне на предложенията е 15 ноември 2018 г.

  • CEF-TC-2018-3: Киберсигурност

Общият ориентировъчен бюджет за избраните предложения по тази покана е 13 милиона евро.

За тази покана крайният срок за представяне на предложенията е 22 ноември 2018 г.

Документацията във връзка с поканите е публикувана на уебсайта на Механизма за свързване на Европа в областта на далекосъобщенията.

В Официалния вестник на ЕС от 28 септември е публикувано обявление, че Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия публикува поправка на поканата за предложения CEF-TC-2018-3: „Киберсигурност“, за да предостави безвъзмездни средства в съответствие с приоритетите и целите, определени в работната програма за 2018 г. за финансова помощ в областта на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) – сектор „Телекомуникации“.

Поправката на поканата е публикувана на следния адрес в интернет:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cyber-security

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.