Вие сте тук

Службата за преводи търси Заместник генерален директор

Дата на публикуване: 
сряда, 30 Май, 2018 - 10:42
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 30 май е публикувано обявление за свободна позиция за длъжността Заместник генерален директор на Службата за преводи.

Службата за преводи е пряко подчинена на генералния секретар. Тя предоставя преводи на документи на Съвета и на Европейския съвет на всички официални езици на ЕС. Освен това службата осигурява редакция на документи на вътрешни автори и на председателството, многоезично съдействие за медиен мониторинг, за брифингите на председателя на Европейския съвет и други инициативи.

Заместник генералният директор ще следи за стратегическото управление на Службата за преводи. Той/тя ще направлява по-нататъшното ѝ развитие и процеса на модернизация. Това включва:

  • управление и мотивиране на голям екип от ръководни кадри и около 900 писмени преводачи, асистенти и секретари;
  • управление на промените в среда на бързо технологично развитие, като същевременно се поддържат високо качество на продукцията и удовлетвореност на персонала;
  • насърчаване на култура на комуникация и иновации в рамките на Службата за преводи;
  • по-нататъшно развитие на отношенията на Службата за преводи с вътрешните и външните заинтересовани страни;
  • активен принос за общото управление на Генералния секретариат на Съвета и осигуряване на оптимално използване на ресурсите;
  • консултиране на генералния секретар и ръководството на Генералния секретариат на Съвета по въпроси, свързани с превода и политиката на институцията относно многоезичието.

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи условия за допускане към момента на подаване на кандидатурите:

  • да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 27 юни 2018 г.

Кандидатурите следва да се изпратят не по-късно от крайния срок по електронна поща на адрес: Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност CONS/AD/141/18 (3.6 MB, PDF)