Вие сте тук

Службата за преводи търси Заместник генерален директор

сряда, 30 Май, 2018 - 10:42
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 30 май е публикувано обявление за свободна позиция за длъжността Заместник генерален директор на Службата за преводи.

Службата за преводи е пряко подчинена на генералния секретар. Тя предоставя преводи на документи на Съвета и на Европейския съвет на всички официални езици на ЕС. Освен това службата осигурява редакция на документи на вътрешни автори и на председателството, многоезично съдействие за медиен мониторинг, за брифингите на председателя на Европейския съвет и други инициативи.

Заместник генералният директор ще следи за стратегическото управление на Службата за преводи. Той/тя ще направлява по-нататъшното ѝ развитие и процеса на модернизация. Това включва:

  • управление и мотивиране на голям екип от ръководни кадри и около 900 писмени преводачи, асистенти и секретари;
  • управление на промените в среда на бързо технологично развитие, като същевременно се поддържат високо качество на продукцията и удовлетвореност на персонала;
  • насърчаване на култура на комуникация и иновации в рамките на Службата за преводи;
  • по-нататъшно развитие на отношенията на Службата за преводи с вътрешните и външните заинтересовани страни;
  • активен принос за общото управление на Генералния секретариат на Съвета и осигуряване на оптимално използване на ресурсите;
  • консултиране на генералния секретар и ръководството на Генералния секретариат на Съвета по въпроси, свързани с превода и политиката на институцията относно многоезичието.

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи условия за допускане към момента на подаване на кандидатурите:

  • да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 27 юни 2018 г.

Кандидатурите следва да се изпратят не по-късно от крайния срок по електронна поща на адрес: Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност CONS/AD/141/18 (3.6 MB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.