Вие сте тук

Покани за финансиране на европейски политически партии и политически фондации

Дата на публикуване: 
петък, 29 Юни, 2018 - 10:39
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 29 юни са публикувани покани за представяне на предложения за финансиране на европейски политически партии и политически фондации.

Покана за финансиране № IX-2019/01 – „Вноски за европейски политически партии“

Целта на финансирането е да се окаже подкрепа за уставните дейности и цели на европейската политическа партия за финансовата година от 1 януари 2019 г. до 31 декември 2019 г.

Видът на финансирането представлява вноска за европейските политически партии в съответствие с дял VIII на втора част от Финансовия регламент. Вноската е под формата на възстановяване на процент от действително направени, подлежащи на възстановяване разходи.

Максималната сума, която се изплаща на бенефициента от страна на Европейския парламент, не може да надвишава 90% от действително извършените, подлежащи на възстановяване разходи.

Предвиденото за финансовата 2019 г. финансиране по статия 402 от бюджета на Парламента „Вноски за европейски политически партии“ възлиза на 50 000 000 EUR. Окончателните налични бюджетни кредити подлежат на одобрение от бюджетния орган.

Заявленията за финансиране са допустими, ако:

  • са внесени в писмен вид във формуляра, приложен към тази покана, заедно с всички изисквани подкрепящи документи;
  • съдържат ангажимент, изразен в писмена форма чрез подписан формуляр за декларация, приложен към настоящата покана, с който заявителят приема реда и условията, определени в приложение 1а към Решението на Бюрото;
  • съдържат писмо от законен представител, удостоверяващ разрешението за поемане на правни задължения от името на заявителя.

Покана за представяне на предложения IX-2019/02 – „Безвъзмездни средства за европейските политически фондации“

Целта на финансирането е да се окаже подкрепа за работната програма на европейските политически фондации за финансовата година от 1 януари 2019 г. до 31 декември 2019 г.

Категорията на финансирането е безвъзмездни средства за европейските политически фондации в съответствие с дял VI на първа част от Финансовия регламент. Безвъзмездните средства са под формата на възстановяване на процент от действително направени допустими разходи.

Максималната сума, която се изплаща на бенефициента от страна на Европейския парламент, не може да надвишава 95 % от действително направените допустими разходи.

Предвиденото за финансовата 2019 г. финансиране по статия 403 от бюджета на Парламента „Финансиране на европейските политически фондации“ възлиза на 19 700 000 EUR. Окончателните налични бюджетни кредити подлежат на одобрение от бюджетния орган.

Заявленията за финансиране са допустими, ако:

  • са внесени в писмен вид чрез попълнен формуляр (приложен към тази покана), включително всички допълнителни документи, които се изискват в него;
  • съдържат ангажимент, изразен в писмена форма чрез подписването на декларацията, приложена към поканата, с който заявителят приема реда и условията, посочени в приложение 1б към Решението на Бюрото;
  • съдържат писмо от законен представител, удостоверяващ разрешението за поемане на правни задължения от името на заявителя.

Заявленията за финансиране по двете покани трябва да бъдат изпратени до председателя на Европейския парламент не по-късно от 30 септември 2018 г. на следния адрес:

President of the European Parliament
Attn. Mr Didier Kléthi, Director-General of Finance
SCH 05B031
L-2929 Luxembourg

Пълния текст на поканите можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за финансиране № IX-2019/01 – „Вноски за европейски политически партии“ (953.22 KB, PDF)

Покана за представяне на предложения IX-2019/02 – „Безвъзмездни средства за европейските политически фондации“ (910.42 KB, PDF)