Вие сте тук

Покани за финансиране на европейски политически партии и политически фондации

петък, 29 Юни, 2018 - 10:39
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 29 юни са публикувани покани за представяне на предложения за финансиране на европейски политически партии и политически фондации.

Покана за финансиране № IX-2019/01 – „Вноски за европейски политически партии“

Целта на финансирането е да се окаже подкрепа за уставните дейности и цели на европейската политическа партия за финансовата година от 1 януари 2019 г. до 31 декември 2019 г.

Видът на финансирането представлява вноска за европейските политически партии в съответствие с дял VIII на втора част от Финансовия регламент. Вноската е под формата на възстановяване на процент от действително направени, подлежащи на възстановяване разходи.

Максималната сума, която се изплаща на бенефициента от страна на Европейския парламент, не може да надвишава 90% от действително извършените, подлежащи на възстановяване разходи.

Предвиденото за финансовата 2019 г. финансиране по статия 402 от бюджета на Парламента „Вноски за европейски политически партии“ възлиза на 50 000 000 EUR. Окончателните налични бюджетни кредити подлежат на одобрение от бюджетния орган.

Заявленията за финансиране са допустими, ако:

  • са внесени в писмен вид във формуляра, приложен към тази покана, заедно с всички изисквани подкрепящи документи;
  • съдържат ангажимент, изразен в писмена форма чрез подписан формуляр за декларация, приложен към настоящата покана, с който заявителят приема реда и условията, определени в приложение 1а към Решението на Бюрото;
  • съдържат писмо от законен представител, удостоверяващ разрешението за поемане на правни задължения от името на заявителя.

Покана за представяне на предложения IX-2019/02 – „Безвъзмездни средства за европейските политически фондации“

Целта на финансирането е да се окаже подкрепа за работната програма на европейските политически фондации за финансовата година от 1 януари 2019 г. до 31 декември 2019 г.

Категорията на финансирането е безвъзмездни средства за европейските политически фондации в съответствие с дял VI на първа част от Финансовия регламент. Безвъзмездните средства са под формата на възстановяване на процент от действително направени допустими разходи.

Максималната сума, която се изплаща на бенефициента от страна на Европейския парламент, не може да надвишава 95 % от действително направените допустими разходи.

Предвиденото за финансовата 2019 г. финансиране по статия 403 от бюджета на Парламента „Финансиране на европейските политически фондации“ възлиза на 19 700 000 EUR. Окончателните налични бюджетни кредити подлежат на одобрение от бюджетния орган.

Заявленията за финансиране са допустими, ако:

  • са внесени в писмен вид чрез попълнен формуляр (приложен към тази покана), включително всички допълнителни документи, които се изискват в него;
  • съдържат ангажимент, изразен в писмена форма чрез подписването на декларацията, приложена към поканата, с който заявителят приема реда и условията, посочени в приложение 1б към Решението на Бюрото;
  • съдържат писмо от законен представител, удостоверяващ разрешението за поемане на правни задължения от името на заявителя.

Заявленията за финансиране по двете покани трябва да бъдат изпратени до председателя на Европейския парламент не по-късно от 30 септември 2018 г. на следния адрес:

President of the European Parliament
Attn. Mr Didier Kléthi, Director-General of Finance
SCH 05B031
L-2929 Luxembourg

Пълния текст на поканите можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за финансиране № IX-2019/01 – „Вноски за европейски политически партии“ (953.22 KB, PDF)

Покана за представяне на предложения IX-2019/02 – „Безвъзмездни средства за европейските политически фондации“ (910.42 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.