Вие сте тук

Европейската централна банка обявява свободна длъжност за председател на Надзорния съвет

понеделник, 16 Юли, 2018 - 11:03
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 16 юли е публикувано обявление, че Европейската централна банка (ЕЦБ) търси подходящ кандидат с призната репутация и опит в областта на банковото дело и финансите, който да заеме длъжността председател на Надзорния съвет от 1 януари 2019 г.

Планирането и изпълнението на възложените на ЕЦБ надзорни задачи се поемат от Надзорния съвет като вътрешен орган на ЕЦБ. Надзорният съвет се състои от председател, заместник-председател, четирима представители на ЕЦБ и по един представител на националния компетентен орган във всяка държава членка, участваща в ЕНМ („участваща държава членка“). Ако компетентният орган не е централна банка, членът на Надзорния съвет може да реши да бъде придружаван от представител на централната банка на държавата членка. Надзорният съвет създаде ръководен комитет измежду своите членове в по-ограничен състав, който да подпомага дейността му, включително да подготвя заседанията на Надзорния съвет. Ръководният комитет се състои от осем членове, в това число председателя, заместник-председателя и един от представителите на ЕЦБ. Всички членове на Надзорния съвет действат в интерес на Съюза като цяло.

Процедурата за подбор и назначаване е съобразена с принципите на балансирано участие на представителите на двата пола, опита и квалификациите.

Председателят отговаря за следните конкретни задачи:

 • председателство на Надзорния съвет;
 • председателство на ръководния комитет на Надзорния съвет;
 • представяне на годишния доклад на ЕЦБ относно изпълнението на надзорните ѝ задачи публично на Европейския парламент и на Еврогрупата в присъствието на представители от участващите държави членки, чиято парична единица не е еврото;
 • участие по искане на Еврогрупата в изслушванията, провеждани от Еврогрупата, по въпроси, свързани с изпълнението на надзорните задачи на ЕЦБ, в присъствието на представители от участващите държави членки, чиято парична единица не е еврото;
 • участие по искане на Европейския парламент в изслушванията, провеждани от компетентните комисии на Европейския парламент, по въпроси, свързани с изпълнението на надзорните задачи на ЕЦБ; и провеждане при поискване на поверителни устни обсъждания при закрити врати с председателя и заместник-председателите на компетентната комисия на Европейския парламент във връзка с надзорните задачи на ЕЦБ, когато тези обсъждания се изискват за упражняването на правомощията на Европейския парламент съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз;
 • участие по покана на националния парламент на участваща държава членка в обмен на мнения във връзка с надзора над кредитните институции в тази държава членка заедно с представител на националния компетентен орган.

Освен това служителите, които участват в изпълнението на задачите, възложени на ЕЦБ с Регламента за ЕНМ, отговарят пред председателя на Надзорния съвет в съответствие с условията, определени от Управителния съвет и Изпълнителния съвет на ЕЦБ.

Председателят на Надзорния съвет изпълнява задачите си в тясно сътрудничество със заместник-председателя.

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии (следва да бъдат изпълнени до крайния срок за подаване на заявления):

 • да бъдат граждани на държава членка на Европейския съюз, и да се ползват с пълния обем от гражданските си права;
 • да притежават призната репутация и опит в областта на банковото дело и финансите, включително значим професионален опит в областта на финансовия надзор или на пруденциалния надзор на макроравнище, или и в двете области;   
 • да имат обширен опит в ръководенето и развитието на мениджърски екип заедно с постигнати резултати както на стратегическо, така и на оперативно ниво;
 • да имат значим опит на ръководна длъжност, като успешен лидер и ръководител на екипи от висококвалифициран, за предпочитане многоезичен и мултикултурен персонал;
 • да владеят много добре английски език и да владеят добре поне един от другите официални езици на ЕС;
 • да не са членове на Управителния съвет на ЕЦБ.

Кандидатите трябва да изпратят заявленията си с препоръчана поща или частна куриерска служба не по-късно от 24 август 2018 г. (датата на пощенското клеймо за препоръчана поща или частна куриерска служба) на следния адрес:

European Central Bank
President’s office
Sonnemannstraße 20
60314 Frankfurt
Germany

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност – Председател на Надзорния съвет (838.86 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.