Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал обявява конкурс за въоръжени служители по сигурността и охраната

четвъртък, 30 Август, 2018 - 11:13
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 30 август е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание въз основа на квалификации и тестове. Целта е да бъде съставен списък за бъдещи назначения, от който институциите на Европейския съюз – основно Европейският парламент и Съветът, могат да наемат на работа нови членове на публичната служба на длъжността „въоръжени служители по сигурността и охраната“ (функционална група AST-SC).

Въоръжените служители по сигурността и охраната отговарят за поддържането на безопасна и сигурна среда за служителите, посетителите, гостите и имуществото. Те патрулират и осъществяват наблюдение на помещенията и персонала. Знаят как най-добре да реагират в различни опасни ситуации. Те са в състояние да действат бързо, за да възстановят контрола върху дадена ситуация и да докладват за случаи на подозрително поведение и инциденти.

Служителите по сигурността и охраната спазват правилата и процедурите, установени от институциите на ЕС и компетентните органи. Те предотвратяват възникването на застрашаващи сигурността ситуации благодарение на способността си за самоконтрол и преценка на подозрителни или трудни ситуации.

Назначените от Съвета служители е възможно да бъдат включени на ротационен принцип в работата на екип в център за сигурност (вътрешна система за видеонаблюдение (CCTV) и контрол на достъпа).

От длъжностните лица се очаква да осъществяват командировки в чужбина.

Към датата, на която изтича крайният срок за електронната регистрация, трябва да отговаряте на следните общи условия:

  • да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO преди 2 октомври 2018 г. в 12 ч. на обяд, централноевропейско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурс на общо основание – EPSO/AST-SC/07/18 – Въоръжени служители по сигурността и охраната (SC 1/SC 2) (1.18 MB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 11 септември е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

На страница 8, в приложение II

вместо: „1. Професионален опит от най-малко 3 години, натрупан през последните 6 години в областта на въоръжената охрана/намеса в рамките на държавни, национални и/или международни служби по опазване на обществената сигурност, включително в рамките на частни охранителни дружества, предоставящи услуги за международни публични организации, постоянни представителства или дипломатически мисии. За да бъде взет предвид този професионален опит, той трябва да бъде в допълнение към професионалния опит, изискван за достъп до конкурса;“

да се чете: „1. Професионален опит от най-малко 3 години, натрупан през последните 8 години в областта на въоръжената охрана/намеса в рамките на държавни, национални и/или международни служби по опазване на обществената сигурност. За да бъде взет предвид този професионален опит, той трябва да бъде в допълнение към професионалния опит, изискван за достъп до конкурса;“.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.