Вие сте тук

Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия търси изпълнителен директор

понеделник, 15 Октомври, 2018 - 12:45
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 15 октомври е публикувано обявление за свободно работно място за изпълнителен директор на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER), Любляна.

Агенцията играе ключова роля за гарантирането на либерализацията на европейските пазари на електричество и природен газ. Тя е основен участник в процеса на завършване на енергийния съюз, който е водещ проект на Европейската комисия. Общата мисия на Агенцията е да допълва и да координира работата на националните регулатори на енергия и на тези на равнището на ЕС, както и да работи за завършването на единния енергиен пазар на ЕС за електроенергия и природен газ.

Изпълнителният директор ръководи и управлява Агенцията. Той се явява неин законен представител и лице пред обществеността. Директорът ще бъде отговорен пред административния съвет и ще работи в тясно сътрудничество със Съвета на регулаторите. В Съвета участват висши представители на регулаторните органи от всяка държава членка, с цел изпълнение на работния план на Агенцията. Европейският парламент и Съветът може също да поискат Изпълнителният директор да представи доклад за изпълнението на своите задължения. По време на мандата си Изпълнителният директор може също така да бъде поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на въпроси, зададени от членовете на тази комисия.

Критерии за подбор

Ще се предпочитат кандидати, които притежават:

 • Лидерски и управленски умения и опит в областта на управлението, по-специално:
  • способност да ръководят и управляват децентрализирана агенция, както на стратегическо, така и на вътрешно управленско ниво, както и способност за справяне с предизвикателствата, пред които е изправен орган, който си взаимодейства с множество заинтересовани страни; съответният опит на национално и/или европейско ниво ще бъде считан за предимство;
  • способност да управляват ефективно значителни финансови средства, включително бюджетно планиране и вътрешен контрол; опитът в областта на гарантирането на качеството и управлението на риска ще се счита за предимство;
  • опитът във връзка с управленски практики за повишаване на ефективността, като например преглед на ресурсите с цел преразпределянето им съгласно нови приоритети, както и опитът във финансовото управление в национална и/или европейска среда, също ще се считат за предимство;
  • доказан успех при ръководенето и управлението на персонал, по-специално способност за ръководене и мотивиране на екипи и разгръщане на пълния им потенциал, в това число административен и технически персонал; опитът, придобит в мултикултурна и многоезична среда, ще бъде считан за предимство;
 • Технически познания, свързани с дейността на Агенцията, по-специално:
  • широки познания и опит в една или повече от следните области: политики за енергийно регулиране, надзор на енергийния пазар, структуриране на пазара на ниво на ЕС и на национално ниво;
  • добро познаване на институциите на ЕС и как те функционират и си взаимодействат;
  • способност за изготвяне на стратегическа визия за Агенцията.
 • Умения за комуникация и водене на преговори, и по-специално:
  • отлични умения за комуникация и способност да общуват и да поддържат ефикасен и ефективен контакт с обществеността и с широк кръг от заинтересовани страни;
  • много добра способност за въвеждане на иновации и способност за предлагане на иновативни идеи за насърчаване, планиране и използване на работата на Агенцията;
  • отлични междуличностни и организационни умения, умения за вземане на решения и водене на преговори, както и способност за създаването на основани на доверие работни взаимоотношения с институциите на Европейския съюз и със заинтересованите страни.

От Изпълнителния директор се очаква да владее отлично английски език, който е работният език на Агенцията. Владеенето на допълнителни езици на Европейския съюз над минималното изискване ще бъде считано за предимство.

Критерии за допустимост

Кандидатите ще бъдат допуснати до етапа на подбор въз основа на следните формални изисквания, на които трябва да отговарят към крайния срок за подаване на кандидатурите:

 • Гражданство: Кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
 • Степен или диплома за висше образование: Кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
  • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този професионален опит от 1 година не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);
 • Професионален опит: Кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит след дипломирането си на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Поне 5 години от този професионален опит трябва да са придобити в енергийния сектор, енергийната политика и/или енергийното регулиране;
 • Управленски опит: Най-малко 5 години от следдипломния професионален опит трябва да е придобит на висша ръководна длъжност. Управленският опит в енергийния сектор ще се счита за предимство;
 • Езици: Кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят на добро ниво още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволителни познания по друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на част от събеседването на този друг език.
 • Възрастова граница: към крайния срок за кандидатстване кандидатите трябва да могат да завършат целия петгодишен мандат, преди да достигнат пенсионна възраст. За срочно наетите служители на Европейския съюз, наемани от 1 януари 2014 г. нататък, пенсионната възраст е определена като края на месеца, в който лицето навършва 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Критерии за допустимост“), и по-специално на изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище, както и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от условията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies

Крайният срок за регистрация е 26 ноември 2018 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявата можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за изпълнителен директор на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER), Любляна (861.6 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.