Вие сте тук

Агенцията на ЕС за мрежова и информационна сигурност търси изпълнителен директор

Агенцията на ЕС за мрежова и информационна сигурност
петък, 26 Октомври, 2018 - 10:24
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 26 октомври е публикувано обявление за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор на Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)

Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) беше създадена през 2004 г. с мандата да допринася за високо ниво на мрежова и информационна сигурност в рамките на Съюза.

Оттогава насам Агенцията се превърна в модерен експертен център по въпросите на киберсигурността. Тя подкрепя държавите членки, институциите, агенциите и органите на ЕС, както и частния сектор, с оглед повишаване на устойчивостта на Съюза, а по този начин и функционирането на единния пазар. По-специално ENISA осигурява подкрепа в областта на разработването и изпълнението на политики, изграждането на капацитет, сътрудничеството и повишаването на осведомеността.

ENISA играе важна роля в прилагането на Директивата за мрежова и информационна сигурност (Директивата за МИС), която представлява първият законодателен акт на равнище ЕС относно киберсигурността. По специално ENISA осигурява секретариата на мрежата от екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност (CSIRT), представляваща основното звено за оперативно сътрудничество. Тя има и за задача да подпомага Групата за сътрудничество при изпълнението на нейните задачи.

Изпълнителният директор е висш ръководител. Той ръководи мултидисциплинарен екип от специалисти, на които е възложено да подкрепят приоритетна област от ключово значение за бъдещето на Европейския съюз.

Изпълнителният директор на ENISA е законният представител на Агенцията и нейното лице пред обществеността. Той се отчита пред управителния съвет, съставен от представители на държавите членки на ЕС, и Европейската комисия.

Изпълнителният директор ръководи и управлява Агенцията и носи цялата отговорност за нейните дейности, като осигурява постигането на целите на Агенцията. Конкретните отговорности на изпълнителния директор включват:

 • разработване и изпълнение на дейностите на Агенцията в съответствие с нейната мисия и общите насоки, определени от управителния съвет;
 • подбор и надзор на персонала на Агенцията и насърчаване на добрата работа в екип и на добрата работна среда;
 • участие, без право на глас, в заседанията на управителния съвет, докладване на управителния съвет и осигуряване на негов секретариат;
 • приемане на решения в рамките на отговорностите на Агенцията;
 • изготвяне и изпълнение на бюджета на Агенцията и гарантиране на неговото ефикасно управление съгласно принципите на доброто финансово управление;
 • изготвяне и изпълнение на единния програмен документ, включително годишната работна програма, и осигуряване на най-ефективното разходване на средствата;
 • управление на ресурсите на Агенцията, като се отдава особен приоритет на оперативната част от мисията на Агенцията;
 • подпомагане на сътрудничеството между Агенцията, Комисията, държавите членки и заинтересованите страни с цел насърчаване на разработването на общ подход в отговор на въпросите на киберсигурността;
 • установяване на ефективно сътрудничество между Агенцията и компетентните органи в държавите членки в сферата на дейност на Агенцията;
 • осъществяване на пряка и непряка комуникация с обществеността по всички въпроси от компетентността на Агенцията.

Изисквания към кандидатите

Кандидатите ще бъдат допуснати до етапа на подбор само въз основа на следните формални изисквания, на които трябва да отговарят към крайния срок за подаване на кандидатурите:

 • Гражданство: Кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
 • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години
  • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата).
 • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит след дипломирането си на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Поне 5 години от този професионален опит трябва да са в сферата на дейностите на Агенцията;
 • Управленски опит: поне 5 години от следдипломния професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност;
 • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и на задоволително ниво още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език.
 • Възрастова граница: кандидатите трябва да могат да приключат, считано от крайния срок за кандидатстване, пълния мандат от 5 години, преди да навършат пенсионна възраст. За срочно наетите служители на Европейския съюз навършването на пенсионна възраст е определено като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Изисквания към кандидатите“), и по-специално изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies

Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван за потвърждаване на Вашата регистрация и за поддържане на връзка с Вас на различните етапи от процедурата. Поради това, моля, уведомявайте Европейската комисия за всяка промяна на своя адрес на електронна поща.

Крайният срок за регистрация е 27 ноември 2018 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за изпълнителен директор на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (976.05 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.