Вие сте тук

Покана за предложения относно подкрепа за информационните мерки в областта на ОСП

Дата на публикуване: 
петък, 2 Ноември, 2018 - 10:26
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС е публикувана покана за представяне на предложения по „Подкрепа за информационните мерки в областта на общата селскостопанска политика (ОСП)“ за 2019 г.

Цели

Общата цел на поканата е да се изгради доверие в рамките на ЕС и сред всички граждани, независимо дали са земеделски стопани, или не. Общата селскостопанска политика (ОСП) е политика за всички граждани на ЕС и ползите за тях трябва да бъдат ясно демонстрирани.

По отношение на широката общественост – целта е да се повиши обществената осведоменост относно значението на подкрепата, оказвана от ЕС в рамките на ОСП, за селското стопанство и развитието на селските райони.

По отношение на заинтересованите страни – целта е да се работи в сътрудничество със заинтересованите страни (основно земеделски стопани и други участници, извършващи дейност в селските райони), за да може да се разшири информацията за ОСП в техните избирателни райони и сред широката общественост.

Теми

Предложенията за информационни мерки трябва да показват как ОСП следва да продължи да допринася за осъществяването на политическите приоритети на Комисията.

Общата селскостопанска политика е една от най-важните политики на ЕС. Тя представлява партньорство между селското стопанство и обществото, както и между Европа и нейните земеделски производители. Тя е обща политика за всички държави от ЕС. ОСП има редица цели, сред които са подпомагането на земеделските стопани, усъвършенстването на земеделското производство, съхраняването на селските райони и ландшафти, запазването на жизнеспособността на селската икономика, както и устойчивото управление на природните ресурси и допринасянето за борбата с изменението на климата.

Предложенията за информационни мерки следва да са съсредоточени по-конкретно върху икономическите, екологичните и социалните измерения на устойчивата обща селскостопанска политика.

Допустими кандидати

Кандидатът (и свързаните с него субекти, ако има такива) трябва да е правен субект, установен в държава членка на ЕС.

Физически лица, както и субекти, установени единствено за целите на изпълнението на информационна мярка в рамките на тази покана, не са допустими кандидати.

Примери за допустими организации:

  • организации с нестопанска цел (частни или обществени);
  • държавни органи (национални, регионални, местни);
  • европейски сдружения;
  • университети;
  • образователни институции;
  • научноизследователски центрове;
  • частни дружества (например дружества в областта на средствата за комуникация).

Общият бюджет, предназначен за съфинансиране на информационните мерки, възлиза на 4 000 000 EUR.

Тази сума зависи от наличността на бюджетните кредити, предвидени в проектобюджета за 2019 г. след приемането на бюджета за 2019 г. от бюджетния орган, или на бюджетните кредити, предвидени в т.нар. „временни суми от една дванадесета“.

Размерът на безвъзмездните средства ще бъде минимум 75 000 EUR и максимум 500 000 EUR.

Комисията си запазва правото да не разпредели всички налични финансови средства.

Формулярите за кандидатстване са публикувани на: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures

Кандидатурите трябва да се подават с правилния формуляр, надлежно попълнен и датиран. Те трябва да са подписани от лицето, упълномощено да поема правно обвързващи задължения от името на кандидатстващата организация.

Когато е приложимо, цялата допълнителна информация, която се счита за необходима от кандидата, може да бъде включена на отделни листове.

Кандидатурите се изпращат на следния адрес:

European Commission Unit AGRI. B.1
Call for proposals 2018/C 395/03
To the attention of Head of Unit
L130 4/053
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

по пощата, важи датата на пощенското клеймо;

чрез куриерска служба, важи датата на приемане от куриерската служба.

Предложенията трябва да бъдат представени до 14 декември 2018 г.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения – „Подкрепа за информационните мерки в областта на общата селскостопанска политика (ОСП)“ за 2019 г. (845.95 KB, PDF)