Вие сте тук

Покана за предложения по Програма „Еразъм+“

Дата на публикуване: 
понеделник, 5 Ноември, 2018 - 12:18
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 5 ноември е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 - подкрепа за реформиране на политиката.

Сътрудничеството с организациите на гражданското общество в областите на образованието, обучението и младежта е важно за създаването на широко чувство на приобщаване към стратегиите и политиките за съобразяване с идеите и проблемите на участниците на всички равнища.

Целта на поканата е да предостави структурна подкрепа, наречена оперативна субсидия, на европейски неправителствени организации (ЕНПО) и общоевропейски мрежи, действащи в областта на младежта.

Допустими кандидати

Поканата е отворена за две категории субекти: европейски неправителствени организации (ЕНПО) и общоевропейски мрежи (неофициална мрежа).

Допустими са заявленията от юридически лица, установени в една от следните държави:

  • държавите членки на ЕС;
  • държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са част от Европейското икономическо пространство (ЕИП): Исландия, Лихтенщайн, Норвегия;
  • държавите кандидатки за членство в ЕС, за които е съставена предприсъединителна стратегия в съответствие с общите принципи и условия, предвидени в рамковите споразумения, сключени с тези държави във връзка с участието им в програмите на ЕС: Бивша югославска република Македония, Сърбия и Турция.

Тази покана предлага възможността да се кандидатства за годишна оперативна субсидия.

Годишната оперативна субсидия е предназначена главно за краткосрочно сътрудничество на европейско равнище. Заявленията трябва да съдържат подробна 12-месечна работна програма (Годишна работна програма) за 2019 г. заедно с информацията, необходима за изчисляване на субсидията.

Заявленията трябва да бъдат подадени, като се използва електронният формуляр за кандидатстване за безвъзмездна помощ (eForm).

Той е достъпен на английски, френски и немски език на следния адрес в интернет: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en и трябва да бъде надлежно попълнен на един от официалните езици на ЕС.

Надлежно попълненият електронен формуляр за кандидатстване трябва да бъде подаден онлайн не по-късно от 12:00 ч. (на обяд, брюкселско време) на 6 декември 2018 г. и да включва съответните приложения.

Пълния текст на поканата можете да видите тук:

Покана за предложения - Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 – подкрепа за реформиране на политиката (446.49 KB, PDF)