Вие сте тук

Общият съд на Европейския съюз обявява свободно място за длъжността заместник-секретар

Дата на публикуване: 
сряда, 7 Ноември, 2018 - 10:55
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 7 ноември е публикувано обявление, че предстои освобождаване на длъжността на заместник-секретар (степени AD 14 - AD 15) на Общия съд на Европейския съюз.

Заместник-секретарят подпомага секретаря на Общия съд във всички дейности, осъществявани от секретариата, и го замества, когато той е възпрепятстван да изпълнява функциите си.

Заместник-секретарят участва при определяне на целите в работата на секретариата в съответствие с приоритетите на съда и е натоварен с прилагането на мерките за постигане на тези цели.

Заместник-секретарят ръководи няколко екипа, натоварени с управлението на деловодството.

Кандидатите, граждани на държава членка на Европейския съюз, трябва:

  • да имат юридическо образование, удостоверено с диплома от висше училище, както и задълбочени познания по право на Европейския съюз;
  • да имат задълбочени познания за съдебните производства, приложими по отношение на Общия съд;
  • да имат доказана способност да ръководят голяма административна единица;
  • да имат многогодишен релевантен за предстоящите функции професионален опит;
  • да владеят много добре френски език и да имат добри познания по най-малко два други официални езика на Европейския съюз.

Кандидатурите за заемане на тази длъжност трябва да бъдат получени в секретариата на Общия съд на Европейския съюз най-късно до 29 ноември 2018 г. единствено по електронна поща на адрес:

Tribunal-Greffieradjoint@curia.europa.eu

Към кандидатурите следва да се приложи подробна автобиография, в която по-специално да се посочат всички необходими данни относно гражданството, дипломите за завършено висше образование, езиковите познания, заеманите понастоящем и по-рано длъжности, както и за евентуалния съдебен и международен опит на кандидатите.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност заместник-секретар на Общия съд на Европейския съюз (815.32 KB, PDF)